Afbeelding

‘In Escharen hebben de mensen veel contact met elkaar’

Escharen 698 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

ESCHAREN - Wijkraden in het Land van Cuijk kregen in de afgelopen twee jaar een nieuwe rol. In het kader van de ‘kernendemocratie’ spelen ze een sleutelrol in het van onderop voeden van de gemeente: bestuurders en ambtelijk apparaat. Maar ook de oude rol, het zorgen voor verbinding tussen de mensen in het dorp, blijft belangrijk, zeker in Escharen, waar wij spraken met leden van de dorpsraad. Dit is de eerste publicatie uit de reeks ‘gesprekken met dorps- en wijkraden’.

De inwoners van Escharen staan bekend om hun actieve bijdrage aan allerlei activiteiten die het dorp organiseert. Toen de gemeente Land van Cuijk aan de dorpsraad vroeg mee te denken over de toekomst was er dan ook al snel een aantal mensen bereid om, samen met de dorpsraad en een extern bureau, een toekomstplan te schrijven. Dit kernen-CV, het dorpsplan, laat zien waar de prioriteiten van Escharen liggen. De top-drie bestaat uit ‘verkeersveiligheid’, ‘betaalbaar woningaanbod’ en ‘zorgarrangementen voor ouderen’.

De wens om te bouwen is als gespreksonderwerp tussen Woningstichting Mooiland, de gemeente Land van Cuijk en de dorpsraad al gepland. Dit bouwen wordt gecombineerd met zorgarrangementen zodat mensen kunnen blijven wonen als ze meer zorg nodig hebben. Gedacht is ook aan sociaal bouwen voor starters. Hier is volgens Betsy van Beuningen, voorzitter dorpsraad, en Mark van der Linden, bestuurslid, veel behoefte aan.

In Escharen ziet het bestuur van de dorpsraad bij de bevolking een grote bereidheid om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. De sociale cohesie is groot. De sportverenigingen, een carnavalsvereniging, Esters Welzijn, een gilde, een vereniging voor wandelaars, een actieve Katholieke Bond van Ouderen, een koor, een muziekvereniging, Vrouwen van Nu en nog veel meer. “We zijn een dorp waar de mensen veel contact hebben met elkaar. Op vrijdagavonden kunnen mensen samen eten in het Dorpshuus. Bistro De Brouwketel verzorgt deze maaltijden tegen een betaalbare prijs. Er zijn ook buurtverenigingen die onder andere straatfeesten organiseren”, zegt Mark van der Linden.

We hebben een mooi plan voor de toekomst

“Qua wonen zijn er op dit moment te weinig betaalbare koop- en huurwoningen”, zegt Betsy van Beuningen. “De woningen die zijn gebouwd aan de rand van het dorp zijn duur en vaak onbetaalbaar voor de jongere generatie uit Escharen die over het algemeen graag in Escharen wil blijven wonen. Er is grond beschikbaar. De huidige woningen voor ouderen aan de Prinsenhof willen we het liefst herontwikkelen, ze zijn al vijftig jaar oud en het zijn er te weinig. De plannen, niet alleen bouwen maar ook verkeersveiligheid, aandacht voor voorzieningen, de functie van het dorpshuus, komen echt uit het dorp.” Er was veel belangstelling voor de presentatie van de plannen afgelopen januari.

Stichting Dorpsraad EZV (Escharen Ziet Vooruit) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Escharen op het gebied van leefbaarheid en eigenheid van het dorp. EZV is de spreekbuis van de bewoners en een klankbord voor de gemeente. Vrijwilligers vinden om in een werkgroep zitting te nemen, is hier geen probleem. Zo is er ook al weer een werkgroep Duurzaamheid in het leven geroepen. Dit gebeurde op verzoek van de gemeente; Escharen wordt een pilot.

De betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van dorpsbewoners is van essentieel belang voor de dorpsraad. Doordat mensen meedoen kan de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven. De dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en neemt deel aan overleggen over de leefbaarheid van het dorp. Van Beuningen: “Er zijn altijd mensen die in een werkgroep zitting willen nemen, maar heel graag ontmoeten we ook mensen die de dorpsraad zelf komen versterken. We hebben een mooi plan voor de toekomst liggen, hebben goed en makkelijk contact met de gemeente. En via de gebiedsmakelaar en de gebiedswethouder kunnen we plannen tot uitvoering brengen! Aanmelden via dorpsraadescharenezv@gmail.com.”

Het bestuur van Dorpsraad EZV vergadert meerdere keren per jaar. Het eerste half uur is er voor alle bewoners van Escharen de gelegenheid om een onderwerp met het bestuur te bespreken. Dorpsplan: www.esteren.nl/wp-content/uploads/2023/01/Dorpsplan-Escharen-18-01-2023-publ-def-voor-site.pdf.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant