Zorgcoöperatie Schaijk

Ouderen en mensen met een beperking zijn gebaat bij zorgmogelijkheden in de omgeving waar zij wonen. Om dit te realiseren is de vereniging Zorgcoöperatie Schaijk opgericht. De vereniging is gebaseerd op solidariteit, lees het “geven en nemen”- principe.

De Zorgcoöperatie Schaijk heeft zich als doel gesteld dat (kwetsbare) mensen zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen door het organiseren van aanvullende diensten. Het ontmoetingscentrum “Onder de Linde” is daarvan het eerste voorbeeld. Ook is een informatiepunt, boodschappen-en vervoersdienst- en een klussendienst opgericht.

Ook zet de zorgcoöperatie zich in om een wijkverpleegkundige in Schaijk te krijgen die vrijwilligers en mantelzorgers zal ondersteunen in hun verzorgende taken. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de op komst zijnde bezuinigingen op huishoudelijke hulp, verzorging en begeleiding en het verdwijnen van het (krachtens de AWBZ) betaald verblijf in verzorgingshuizen, maken het extra uitdagend om dit doel te realiseren. Deze wijkverpleegkundige zal ook deel uitmaken van het eerstelijnsteam van onder andere de huisartsen en de thuiszorg. Ons streven hierbij is een goede aansluiting tussen professionele zorgaanbieders en de activiteiten (van de vrijwilligers) van de zorgcoöperatie.

Een ander belangrijk doel is het vergroten van de onderlinge solidariteit in Schaijk door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar iedereen van kan profiteren. Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.