Afbeelding

Belangengroep ontwikkelt alternatieve verkeersontsluiting voor Repelakker 3 Zeeland

Nieuws 11 keer gelezen

ZEELAND - Belangengroep Repelakker-Noordveld heeft het initiatief genomen om te komen tot een alternatieve verkeersontsluiting voor fase 3 van project Repelakker Zeeland. ‘Een plan dat niet alleen in het belang is van Repelakker/Noordveld, maar ook beter uitpakt voor veel andere buurten in Zeeland en voor de ondernemers op Voederheil’, zegt Rob van den Berg namens de belangengroep, die 70 huishoudens vertegenwoordigt uit de aangrenzende woonwijken Repelakker fase 1 & 2 en Noordveld.

‘De gemeente Landerd wil met Repelakker 3 een grote gebiedsontwikkeling realiseren nabij de kern van Zeeland. Dit betreft een ontwikkeling van circa 385 woningen, een uitbreiding van zo’n 14 procent van de bestaande woningvoorraad in Zeeland. ‘Wij hebben onze bedenkingen over het genomen besluit door het college ten aanzien van de ontsluiting van deze nieuwe woonwijk’, zegt de belangengroep. ‘Daarnaast spelen de ontwikkelingen rondom de nieuwe brandweerkazerne en de ontwikkeling van bedrijventerrein Voederheil. Wij zijn voorstander van al deze ontwikkelingen, want deze geven immers een impuls aan het dorp. Maar inherent aan de ontwikkelingen is een groei van de verkeersstromen in de toch al drukke kern van Zeeland.’

‘Postzegelaanpak’
Eerder was er al kritiek op het verkeersonderzoek van Megaborn. Van den Berg: ‘De participatie over dat verkeersonderzoek was minimaal en in het onderzoek zijn geen juiste verkeersgegevens gebruikt. Ook hanteert de gemeente een postzegelaanpak, zonder tot een integrale oplossing te komen. De voorkeursvariant uit het verkeersonderzoek zou leiden tot zeer veel sluipverkeer of, zoals de gemeente het noemt, ‘gebiedsvreemd verkeer’ door Repelakker en onveilige situaties in Repelakker, Voederheil en de Kerkstraat. Omdat we er van overtuigd zijn dat een beter plan mogelijk is, zijn we aan de tekentafel gaan zitten. Dat heeft geleid tot een verbeterd verkeersplan, waarbij we hebben gekeken naar wat het beste is voor Zeeland als dorp en niet enkel voor Repelakker.’

‘Positieve signalen’
Belangengroep Repelakker biedt dit plan aan de gemeenteraad van Landerd aan en aan alle politieke partijen in de gemeente Maashorst. ‘We hopen dat dit serieus bekeken wordt en dat partijen de meerwaarde inzien van dit plan. Vanuit verschillende andere belangengroepen en de ondernemersvereniging hebben we al de eerste positieve signalen ontvangen over een aantal onderdelen van ons plan.’

De belangrijke punten uit het alternatieve plan van Belangengroep Repelakker-Noordveld:
1. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg, vanaf de Kerkstraat, naar Repelakker 3, bij voorkeur ter hoogte van tankstation Willemsen. Maar als dat niet lukt, dan zal elders in het zoekgebied een nieuwe toegangsweg gecreëerd moeten worden. Er mag niet met de bouw worden gestart zonder nieuwe toegangsweg. Dus ook geen “tijdelijke” ontsluiting via de Vaandriglaan. Het wordt dan veel te gevaarlijk.
2. De ontsluiting op de Bergmaas vindt plaats via de bestaande rotonde Voederheil-Bergmaas. Zo voorkomen we dat er veel sluipverkeer dwars door Repelakker naar het centrum rijdt, met gevaarlijke kruispunten tot gevolg. In de plannen van de projectontwikkelaar gaat dat wel gebeuren. Met dit plan voorkomen we files bij de kruispunten Kerkstraat/Repelakker 3 en Repelakker 3/Bergmaas. Ook is deze inrichting vele malen veiliger voor fietsverkeer. Zij kunnen vanuit de kern van Zeeland eenvoudig en veilig bij de rotonde Voederheil komen via de woonwijk Repelakker, in plaats van de drukke Kerkstraat.
3. Voor verkeer vanaf en naar het industrieterrein Voederheil komt er een nieuwe ontsluiting, rechtstreeks vanaf het industrieterrein, naar rotonde Piekenhoek. In een nadere uitwerking dient een keuze te worden gemaakt over de ontsluiting van de Landweer op de Voederheil (1. Afsluiten, 2. Beperken of 3. Eénrichtingsverkeer). De verkeersdruk op de weg Voederheil
zal hierdoor afnemen en de veiligheid op deze weg wordt verhoogd, omdat vrachtverkeer beperkt aanwezig is. De weg Voederheil wordt daarnaast veiliger ingericht.
4. Bij de inrichting van de wijk wordt meteen rekening gehouden met geluidswerende voorzieningen om overlast van de Bergmaas voor de bewoners van de nieuwe wijk, maar ook van de bestaande wijken (waaronder de Velden en Bergmaas/Udensweg), te voorkomen.
5. Een belangrijk voordeel van dit plan is dat de verkeerstoename, die onvermijdelijk is door het ontwikkelen van zoveel huizen, gespreid wordt over het wegennet en niet volledig wordt afgewenteld op Repelakker. Daarbij blijft de doorstroming op de Bergmaas behouden en de Voederheil wordt veiliger.

Rob van den Berg: ‘We vragen de raad en politieke partijen om dit alternatieve plan serieus mee te nemen en uit te werken en – bij het beoordelen van het masterplan Repelakker - niet akkoord te gaan met de keuze die het college van Landerd (zonder de raad daarover gehoord te hebben, en zonder rekening te houden met de inbreng van belangengroepen in het participatietraject) onlangs maakte.’

Uit de krant

Uit de krant