Afbeelding

Eerste Kamer kritisch over fusie Landerd-Uden

Nieuws 18 keer gelezen

LANDERD/DEN HAAG - Er is al veel gezegd en geschreven over de voorgenomen fusie tussen Landerd en Uden tot de nieuwe Maashorstgemeente. Het eindpunt lijkt nabij, maar eerst moet die hobbel die Eerste Kamer heet nog genomen worden. Enkele fracties hebben zich tijdens de beraadslagingen op dinsdag 13 april kritisch uitgelaten over het voorstel, waardoor de door de gemeentebesturen gewenste uitkomst allerminst zeker is. De actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!’ heeft nog steeds een voet tussen de deur. Het is niet ondenkbaar dat het hen lukt om Schaijk, en eventueel Reek, los te weken uit de fusieplannen, zodat aansluiting bij de gemeente Oss mogelijk is. (foto: Eerste Kamer)

De verschillende fracties komen met een spervuur aan vragen. Zo willen ze opheldering over het referendum uit 2015, ze vragen toelichting bij enquêtes en petities en willen meer weten over de afweging om alternatieve voorstellen terzijde te leggen. De 50PLUS-fractie vraagt waarom niet per kern gekeken is bij welke gemeente zij het beste aansluiting kunnen vinden. De SGP-fractie vraagt of de regering nog bereid is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Schaijk samen te voegen met de gemeente Oss. GroenLinks wil weten in hoeverre Schaijk van fundamenteel belang is voor het slagen van de nieuwe Maashorstgemeente.
Verder is er, voornamelijk vanuit de PVV, aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit van het gelopen proces. De partij zet kanttekeningen bij de validiteit van de ondernomen stappen. De fractie stelt dat een volgens het beleidskader bijgehouden logboek vooral een afvinklijstje is, waarbij de inhoud marginaal wordt getoetst.

‘Sturend optreden’
Meerdere fracties zijn de afgelopen periode actief benaderd door Marnix Bakermans namens Landerd en Henk Hellegers namens Uden. De burgemeesters wilden hun kant van het verhaal toelichten en verder onderbouwen na de eerdere discussies in de Tweede Kamer. ‘De beschreven wijze van burgerparticipatie komt op ons vooral over als participatie door actief geïnteresseerden, waarbij het gemeentebestuur het voortouw neemt en sturend kan optreden in de gewenste uitkomstrichting’, stelt Fractie-Nanninga. ‘Het heeft in ieder geval niet geleid tot een geruisloze uitkomst, waar iedereen zich in kan vinden. Er is sprake van een levendig publiek politiek debat over deze herindeling. In hoeverre is de regering het met ons eens dat als goed sluitstuk van een participatietraject een referendum het beste instrument is om het pleit te beslechten, waarbij inwoners per kern zich duidelijk en formeel kunnen uitspreken over de bestuurlijke toekomst van hun kern?’
Diverse partijen hebben vragen over het besluit van de Tweede Kamer om na twee jaar het draagvlak van de nieuwe gemeente te evalueren, met name in Reek en Schaijk. Zowel PvdA als SP vraagt of de regering kan uitleggen wat de precieze gevolgen van de evaluatie zijn. De fracties willen weten of het dan mogelijk is dat er een nieuw herindelingsvoorstel wordt gemaakt of dat die optie op voorhand is uitgesloten.

Geen gelopen race
Het is nu aan de regering om antwoord te geven op de vele vragen. De verwachting is dat de Eerste Kamer medio mei een besluit neemt. Dan wordt definitief duidelijk of de nieuwe gemeente Maashorst er komt zoals Landerd en Uden hem nu voor ogen hebben of dat Schaijk, en wellicht ook Reek, toch bij de gemeente Oss worden gevoegd. Hoe dan ook; het is nog steeds geen gelopen race.

Uit de krant