Afbeelding

Berenschot aan de slag met evaluatie herindeling gemeente Maashorst

Maashorst 495 keer gelezen

MAASHORST - Bureau Berenschot gaat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken aan de slag met de voorbereiding en uitvoering van de evaluatie van de herindeling van de voormalige gemeenten Landerd en Uden. Deze evaluatie was vorig jaar een voorwaarde die het ministerie verbond aan de herindeling. Bij die evaluatie gaat Berenschot verschillende belanghebbenden betrekken, variërend van inwoners tot bestuurders en ambtenaren.

Bij de behandeling van de voorgenomen herindeling tot gemeente Maashorst in de Tweede Kamer is destijds bijzondere aandacht gevraagd voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek. Als gevolg heeft de Kamer daarom zijn instemming aangevuld met de voorwaarde dat in 2024 een evaluatie moet plaatsvinden van het functioneren van de nieuwe gemeente. Voor de uitvoering van die evaluatie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken adviesbureau Berenschot geselecteerd als onafhankelijke onderzoeker. Het bureau is inmiddels gestart met de werkzaamheden voor de evaluatie. 

Deze is onderverdeeld in drie fases:
1. Voorbereiding / ontwerp evaluatie (april – juni 2022)
2. Nulmeting (juli – september 2022) om de uitgangssituatie van de gemeente in beeld te krijgen
3. Evaluatie (2024).

Fase 1: Evaluatieontwerp
De eerste fase (april-juni 2022) is vooral bedoeld om input te verzamelen voor het ontwerp van de uiteindelijke evaluatie. Deze fase zal bestaan uit interviews met de burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de griffier en enkele vertegenwoordigers van inwoners (via de dorpsraden/gebiedsplatforms). Ook organiseert Berenschot een bijeenkomst voor de gemeenteraad en gaat het bureau te rade bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant.

Fase 2: Nulmeting
Bij de nulmeting (juli-september 2022) wordt een bredere groep belanghebbenden betrokken. Zo zal Berenschot naast bestuurders en ambtenaren van de gemeente ook vertegenwoordigers interviewen van de zes kernen (gebiedsplatforms/dorpsraden). Daarnaast organiseert het bureau vier bijeenkomsten met maatschappelijke en economische partijen, zoals (een afvaardiging van) de Wmo-raad/participatieraad, zorgaanbieders, (sport-, carnavals- en overige) verenigingen, onderwijsinstellingen, ondernemingsverenigingen enz. In deze fase worden ook opnieuw raadsbijeenkomsten georganiseerd: één om informatie op te halen en later een om verzamelde beelden aan de raad terug te koppelen. En Berenschot gaat in deze fase eveneens te rade bij de colleges van drie buurtgemeenten en bij de provincie.

Fase 3: Evaluatie
In de derde (evaluatie)fase in 2024 worden alle eerder bevraagde vertegenwoordigers opnieuw betrokken, aangevuld met een enquête voor inwoners. Ook wordt in deze fase een benchmarkanalyse uitgevoerd (= een vergelijking van Maashorst met andere gemeenten) om zicht te krijgen op de kosten en formatie van de gemeente.

Klankbordgroep
Het onafhankelijke onderzoek van Berenschot wordt begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit Paul Rüpp (waarnemend burgemeester Maashorst), Harold van den Broek (wethouder), Stijn Smeulders (gedeputeerde Noord-Brabant) en een afgevaardigde van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze klankbordgroep zal de voortgang van het onderzoek monitoren.

Vervolgstappen
De uitkomsten van de onafhankelijke evaluatie vormen straks de basis voor besluitvorming door de gemeenteraad van Maashorst en worden door de minister van Binnenlandse Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden.

Uit de krant