Grave

Wethouder Rick Joosten is gestart met de Sport- en beweegnota

'Sport en bewegen is een integraal onderdeel van het Sociaal Domein'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Altijd mooi om met enthousiaste mensen te praten. Met mensen vol plannen. Vol ambities en met liefde voor Grave. Wethouder Rick Joosten is zo iemand: “Ik ben blij dat ik met dit werk begonnen ben. Het is geweldig wat je allemaal voor je eigen stadje kunt doen. Zoals met dit onderwerp, sport en bewegen. Ook deze zorgtaak is door het Rijk bij de gemeenten neergelegd. Daarmee speelt de kracht van de eigen samenleving een steeds grotere rol. Sport en bewegen vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving. Het draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners, vergroot de leefbaarheid en vormt een krachtig, verbindend element in de samenleving. Sport is daarmee een integraal onderdeel van het Sociaal Domein geworden.”

Vorig jaar is het Nationaal Sportakkoord afgesloten. Hierin is een aantal thema’s uitgewerkt waar de overheid de komende jaren in samenwerking met diverse partijen en sportverenigingen op in wil zetten. Zodoende kunnen inwoners nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving sport beoefenen. Rick Joosten: “Omdat het sporten meestal op lokaal niveau gebeurt heeft de overheid een appel gedaan op de gemeenten om dit Nationale Sportakkoord te vertalen naar de lokale situatie. En daarom heb ik in februari al een Raadsinformatiebrief verstuurd, inclusief een startnotitie voor de Graafse Sport- en beweegnota. Daarom ben ik ook blij met wat door enkele verenigingen op dit gebied al zelf is ontwikkeld. Ik denk bijvoorbeeld aan de kantine bij VV Gassel. Daar wordt vrijdag 12 april Het Zilveren Certificaat Gezonde Sportkantine uitgereikt. De eerste kantine in Noordoost Brabant. Daar ben ik best trots op”.

Pijlers Sport- en beweegnota
Wethouder Joosten: “Op basis van eerder genoemde thema’s van het Nationaal Sportakkoord hebben we vier pijlers benoemd waar aandacht aan wordt besteed. Allereerst is dat de stimulering. Dat sport en bewegen gezond is, weten we inmiddels allemaal al. Maar de effecten ervan reiken verder. Het bevordert bijvoorbeeld schoolprestaties, bevordert onderling respect en samenwerkingsvermogen. Het vermindert risico op arbeidsuitval en heeft een positief effect op maatschappelijke betrokkenheid van mensen. Daarom wil de gemeente Grave structurele sport- en beweegdeelname onder alle lagen van de inwoners stimuleren. Verder zien we in de transformatie in het Sociaal Domein dat de maatschappij vraagt om participerende en zelfredzame burgers. Ook hierbij kan sport en bewegen als een middel dienen. De derde pijler gaat over vitale sportverenigingen. Zij spelen een cruciale rol in de organisatie van sport. Voor maatschappelijke meerwaarde is het wel nodig dat een vereniging vitaal is. En natuurlijk moet er draagvlak zijn om een maatschappelijke rol op te pakken. Dan komen accommodatie, vrijwilligers en financiën om de hoek kijken. We denken dan aan “de open clubgedachte”. Een vereniging met een verbindende rol, die maatschappelijk actief is en samenwerkt met andere partners. In deze nota nemen we op hoe sportverenigingen uitvoering kunnen geven aan dit gedachtegoed en welke rol de gemeente Grave daarin een rol kan spelen.. Tenslotte, maar wel belangrijk, de accommodaties. Van groot belang vind ik dat in samenwerking en overleg met de diverse sportverenigingen in onze gemeente een visie wordt ontwikkeld hoe we nu en in de toekomst willen omgaan met deze accommodaties en wat alle partijen daarbij van belang achten”.

Proces en begeleiding
Rick Joosten weet hoe het moet: “Er komt een startbijeenkomst waarvoor alle sportverenigingen en diverse partners uit het maatschappelijk veld binnen de gemeente Grave zullen worden uitgenodigd. Het is een soort aftastingsavond waarin gepeild zal worden of de aanwezigen zich kunnen vinden in de pijlers die ik hier eerder heb genoemd. Vervolgens komen er adviesbijeenkomsten per pijler en de uitkomsten zullen in een concept naar de deelnemers worden gestuurd. We hebben de hulp ingeschakeld van de SSNB. De Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting zet zich in voor het versterken van de sport- en beweegstructuur, samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en het bedrijfsleven. Hun doel sluit naadloos aan bij het onze: Zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want, zo vindt zij: “Sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en verbindt”.

Ook zal de gemeente Grave een sportformateur van de SSNB aanstellen. Daarvoor stelt het Rijk een subsidie beschikbaar. De wethouder wilde al in april beginnen, maar moet wegens de schoolvakanties de start tot begin mei uitstellen: “Na de vakantie gaan we er met volle kracht tegenaan”.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties