Ravenstein

Meanderende Maas

Rijk en regio investeren 235 miljoen in dijkversterking Ravenstein-Lith

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

RAVENSTEIN - Rijk en regio gaan 235 miljoen euro investeren in maatregelen voor de veiligheid en kwaliteit van het gebied. De versterking van de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde in combinatie met ruimte voor de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde, biedt kansen voor nieuwe natuur, recreatie en economie. De betrokken partijen bij project Meanderende Maas gaan de mix aan maatregelen om het gebied veilig, economisch sterker en nog mooier te maken nu samen verder uitwerken en de realisatie voorbereiden. De maatregelen uit het voorkeursalternatief zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de organisaties en uitgebreid contact met de omgeving. De afspraken zijn in een overeenkomst vastgelegd en maandag 7 september door minister Cora van Nieuwenhuizen (foto), waterschap Aa en Maas en overige partijen ondertekend. Dit vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de dijk met het landschap als decor.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: "De plannen voor de Maas zijn goed voor de waterveiligheid en de natuur. Ook het belang van de binnenvaart moet niet onderschat worden. Ben trots op de samenwerking hier in de regio, het is een voorbeeld voor de rest van het land."

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith te versterken. Door de combinatie van het versterken van de ruim 26 km lange dijk aan de Brabantse zijde met het verruimen van de rivier hoeft de dijk minder hoog. Huizen en karakteristieke bomen langs 3 km dijk, zoals bij Demen–Dieden, blijven behouden. De rivierverruiming aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde is goed voor de kwaliteit van het water, de flora en fauna, zoals het rijk met het programma Kader Richtlijn Water wil bereiken. De provincie Noord-Brabant gaat 500 ha aaneengesloten riviernatuur toevoegen aan het Natuur Netwerk Brabant en dit past in het programma Meer Maas van Natuurmonumenten. Twee oude meanders bij Megen komen terug, De rivierverruiming levert de 1 miljoen m3 grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Het transport met vrachtwagens over de weg is daardoor beperkt en de CO2-uitstoot ook, een duurzame uitvoering.

In het hele gebied komen nieuwe en/of verbeterde fiets-, struin- en wandelroutes, respectievelijk 11 en 20 km. Ravenstein, onderdeel van de Zuiderwaterlinie kan nog meer het karakter van vestingstadje aan de rivier krijgen. De maatregelen maken het voor bewoners, recreanten en toeristen een aantrekkelijk gebied. Ook goed voor de (vrijetijds-) economie aan beide zijden van de Maas. De verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal verbetert de concurrentiepositie van de haven van Oss en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas.
Voorzitter stuurgroep Meanderende Maas Lambert Verheijen: "Hernieuwde belangstelling voor riviergebied Maas door maatregelen dijk, rivier en landschap geeft een impuls vanwege versterking veiligheid en natuur."

Draagvlak
Het voorkeursalternatief is het resultaat van een bundeling van krachten van de betrokken partijen en een intensief participatieproces met bewoners en ondernemers. In het project is uitgegaan van de belangen van de verschillende partijen en is gezocht naar besluiten die voor iedereen meerwaarde hebben. Zo zijn de verschillende doelen in elkaar gevlochten tot een ruimtelijk gebiedsplan, bestaande uit een samenhangend pakket van maatregelen.
Vanuit de omgeving denken ruim 40 mensen met uiteenlopende achtergronden en kennis van het gebied al ruim 2 jaar structureel mee tijdens werkplaatsbijeenkomsten. Een klankbord adviseert over het proces. Contacten zijn er met bewoners en ondernemers via dijktafels, keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten. Ook in de volgende fase, de planuitwerking betrekken we de bewoners en ondernemers bij de verdere uitwerking van het plan.

Vervolg
De volgende fase, de planuitwerking, zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond. De uitvoering start in 2023. In 2025 is de dijk versterkt en voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.

Tien projectpartners
Waterschap Aa en Maas is trekker van het project en werkt samen met de provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, de provincie Gelderland, de gemeenten West Maas en Waal, de gemeente Wijchen en waterschap Rivierenland.

Meanderende Maas, Ravenstein – Lith, valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het Deltaprogramma Maas. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties