Landerd

Zes personen koninklijk onderscheiden in Landerd (foto-update)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Tijdens de traditionele lintjesregen in aanloop naar Koningsdag zijn in de gemeente Landerd zes personen koninklijk onderscheiden. Johanna van Mun-Balvers (72), Han Scherer (75) en Gerda van Summeren-Braam (60) uit Schaijk en Henny van den Elzen (62) en José Govers-Dekkers (65) uit Reek zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Schaijkenaar Rinus van den Heuvel (69), die wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking in zaal Ambianz in Zeeland, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (foto: Marc van Zuijlen, LanderdFotografie)

Johanna van Mun-Balvers
Wat heeft Johanna van Mun-Balvers uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?
1977 – 2001: bestuurslid en vrijwilliger bij voetbalvereniging DAW te Schaijk. Zij is leidster en trainster geweest van dameselftallen van DAW Schaijk. Zij is een grote animator en inspirator geweest voor het damesvoetbal. In deze periode is zij ook lid geweest van het hoofdbestuur, jeugdbestuur, wedstrijdsecretaris bij de senioren, lid van de activiteitencommissie, lid van de PR commissie, trainster bij E- en D-junioren, schoonmaken van de kleedkamers.
1993 – 2008: diverse functies bij buurtvereniging ’t Ven te Schaijk. Zij was secretaris, bestuurslid, lid van de activiteitencommissies en de laatste jaren voorzitter.
2006 – heden: mantelzorger, zij zorgt voor de boodschappen, begeleidde bij doktersbezoeken en dergelijke. Na opname in het verzorgingshuis bezoekt zij nog wekelijks betrokkene.
2010 – heden: secretaris van huurderskoepel Grave van de woningcoöperatie Mooiland te Grave. De huurderskoepel behartigt de belangen van de huurders in het kerngebied Noordoost Brabant en Gennep. Zij zorgt voor een actieve communicatie en coördineert de vrijwilligers.
2001 – heden: secretaris van de Zonnebloem afdeling Schaijk – Reek.
2016 – heden: gastvrouw bij DAW Schaijk.

Han Scherer
Wat heeft Han Scherer uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?
1998 – heden: diverse functies als wijkcontactpersoon en lector van de parochie H. Johannes de Doper te Schaijk.
2001 – heden: ledenadministrateur, bestuurslid en secretaris van Tennisvereniging de Witte Schare in Schaijk. Tevens levert de heer Scherer de informatie voor het clubblad van de vereniging.
2011 – heden: vrijwilliger bij de afdeling Schaijk-Reek van de KBO. De heer Scherer is verantwoordelijk om de website up-to-date te houden. Tevens verzorgt hij de computerlessen voor de ouderen. De heer Scherer collecteert ook voor de verjaardagsactie van de KBO.
2011 – heden: vrijwilliger bij de Zorgcoöperatie Schaijk. De heer Scherer geeft computerlessen aan de leden/bezoekers van de Zorgcoöperatie. Hij geeft instructie over e-mail, internet, social media en de iPad.

Gerda van Summeren-Braam
Wat heeft Gerda van Summeren-Braam uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?
1985 – 2004: medeoprichter, bestuurslid in de functie van penningmeester van buurtvereniging ’t Erf/Wingerd. Sinds 1996 is deze buurtvereniging opgegaan in buurtvereniging de Grun’n Hoek. Ze heeft voor de buurtverenigingen veel hand- en spandiensten verricht.
1986 – 2016: collectant voor KWF en de Nederlandse Hartstichting.
1987 – heden: vrijwilliger bij basisschool de Regenboog te Schaijk. In groep 3 en 4 gaat zij twee maal per week een half uur groepslezen met de kinderen. Zij is lid geweest van de werkgroep Eerste Communie en Vormsel. Bij de schoolverlatersdagen is zij vele jaren betrokken geweest. Zij was ook betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering van het schoolkamp. Tijdens drie grote verhuizingen van de basisschool heeft zij veel werk verricht. Vele jaren heeft zij als ouder klassen begeleid bij het lopen van de Avondvierdaagse in Schaijk. Bij de eindmusical van groep 8 heeft zij veel hand- en spandiensten verricht. Momenteel is zij ook nog actief als oppasouder op de speelplaats tijdens de pauzemomenten.
1988 – heden: vrijwilliger bij het jeugdcarnaval in Schaijk. Zij helpt mee in de snoepkraam en verricht hand- en spandiensten.
1989 - 1992: groepsleiding bij Moeschakamp
1994 – 2002: lid van de Vormselwerkgroep van Parochie H. Johannes de Doper in Schaijk
1996 – 2001: kaderlid en vrijwilliger bij voetbalvereniging DAW. Van 1996-2001 is zij jeugdleider en jeugdtrainer geweest bij de meisjes van DAW. In 1996, 1998, 2000 en 2002 is zij leider geweest bij het jeugdkamp van DAW welke eens per twee jaar plaatsvindt.
1996 – 2001: lid van de keukenploeg van het Moeschakamp
2003 – 2017: bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting Festiviteiten Schaijk.

Henny van den Elzen
Wat heeft Henny van den Elzen uit Reek allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?
1995 – 2012: bestuurslid (1995-2000) en voorzitter (2000-2012) van Gemeenschapsbelangen Reek. Gemeenschapsbelangen organiseerde de viering van Koninginnedag en de Sinterklaasintocht.
2001 – heden: bestuurslid (2001-2003) en penningmeester (2003-heden) van de Carnavalsvereniging De Kêleströpers Reek. Tevens is hij lid van diverse commissies en werkgroepen, o.a. de donateurscommissie, de opbouwcommissie en de carnavalskrant. Hij werft donateurs, organiseert het jeugdcarnaval en zorgt ervoor dat het carnaval in Reek blijft bestaan.
2014 – heden: vrijwilliger bij de Zorgcoöperatie Reek. Hij is actief bij de klussendienst.
2015 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Evenementen Reek. De stichting organiseert het jaarlijkse StREEKfeest. Hij coördineert de inrichting van het terrein en de accommodatie. Hij regelt tenten, bouwmaterialen, water, elektriciteit enz. Hij stuurt de overige vrijwilligers aan bij het op- en afbouwen en onderhoudt de contacten met de leveranciers.

José Govers-Dekkers
Wat heeft José Govers-Dekkers uit Reek allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?
1979 – heden: actief lid, secretaris en penningmeester van de Toneelvereniging Onderling Kunstgenot te Reek. Mevrouw Govers verzorgt hand- en spandiensten, onderhoudt het contact met de regisseur en schrijft de subsidieaanvragen
1988 – 1998: vrijwilliger bij de Tennisvereniging Reek. Mevrouw Govers was lid van de Open Toernooicommissie
1999 – heden: vrijwilliger bij Oase Hospice van de Stichting Terminale Thuishulp Maasland (TTM) te Oss. Mevrouw Govers draaide nachtdiensten in de hospice ‘Oase’. In de periode dat zij werkzaam was als bezoldigd coördinator plande zij zichzelf buiten werktijden in als vrijwilliger. Mevrouw Govers is daarnaast lid van een aantal projectgroepen o.a. op het terrein van de fondsenwerving. Zij ondersteunt de deelname aan de RoPaRun en kookt tegen betaling voor mensen. Ook is mevrouw Govers actief in de pr, in het bijzonder bij de samenwerking met de hospice te Oss en de werkgroep nieuwbouw.
2000 – heden: vrijwilliger bij de R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper te Reek. Mevrouw Govers is actief in de werkgroep Avondwake en verzorgt de invulling van de avondwake voor dorpsgenoten. Mevrouw Govers gaat voor in de dienst en voert het overleg met de nabestaanden.
2005 – heden: vrijwilliger bij de carnavalsvereniging ‘De Kêleströpers’ te Reek. Mevrouw Govers is jurylid bij de Reekse en Schaijkse carnavalsoptocht. Sinds 2015 is zij tevens lid van de commissie van de pronkzitting te Reek.
2010 – heden: Mede-organisator van de kunstroute Land’Arte

Rinus van den Heuvel
Wat heeft Rinus van den Heuvel uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?
1966 – 1971: secretaris/penningmeester van de Vereniging Open Jeugdwerk, alsmede lid van de Culturele Raad Wijchen en lid van Oranje Comité.
1972 – 1976: bestuurslid van de Vakvereniging Docenten Beroepsonderwijs, die het beroepsonderwijs in de regio Oss promoot.
1974 – 1980: bestuurslid van het Lager Economisch en Administratief Onderwijs (L.E.A.O.) te Berghem.
1976 – 1982: bestuurslid van het Vormingscentrum De Koepel te Oss (vormingswerk en scholing aan werkende jongeren).
1983 – 2001: bestuurslid en voorzitter (gedurende twaalf jaar) van Tennisvereniging De Witte Schare, alsmede voorzitter van de Technische Commissie.
1984 – 1990: lid van het Directorium van het RK Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (Kort MBO, beroepsopleidingen van twee jaar) te Nijmegen. Hij was voorzitter van het overleg tussen deelnemende scholen uit het land van Cuijk en Noord-Limburg en vertegenwoordigde hen in het directorium.
1984 – 1991: voorzitter van de Commissie Techniek heeft de Toekomst Cuijk (een vakopleiding die in samenwerking met het bedrijfsleven leerlingen kennis laat maken met techniek).
1985 – 1989: voorzitter van de stichting Scouting Schaijk
1988 – 1990: (technisch) voorzitter van het Overleg Basisonderwijs/Voortgezet Onderwijs (VO) in de gemeente Cuijk.
1989 – 1994: lid van het College van Bestuur van de Raad voor de Kinderbescherming te ’s-Hertogenbosch.
1997 – 2003: voorzitter van de Stichting Ontdek Techniek te Uden (die het technisch onderwijs bevordert).
1997 – heden: voorzitter (1997-2006), bestuurslid (2006-heden) en tevens plaatsvervangend voorzitter (2016-heden) van de plaatselijke politieke partij DS 97.
1999 – 2002: lid/vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Rabobank Schaijk-Ravenstein.
2000 – 2005: voorzitter van de Stuurgroep Platform VMBO-ROC/AOC Noordoost Brabant. Deze stuurgroep zet zich in voor het bevorderen van samenwerking tussen het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, de Regionale Opleidingscentra en Agrarische Opleidingscentra in Noordoost Brabant (22 scholen).
2002 – 2004: bestuurslid van de Rabobank Schaijk-Ravenstein.
2003 – 2008: penningmeester van de Stichting Techniek (Toekomst Uden/Veghel), een vakopleiding die in samenwerking met het bedrijfsleven leerlingen kennis laat maken met techniek.
2004 – 2012: lid van de Ledenraad Rabobank Oss e.o. De raad controleert de dienstverlening van de bank, keurt de jaarlijkse cijfers goed, benoemt commissarissen en toetst beleidsplannen.
2009 – heden: voorzitter van de Stichting Restauratie (2009-2012) en voorzitter van de Stichting Behoud kerk Schaijk (2012-heden).
2012 – 2015: lid van de Werkgroep Programma Bepalend Orgaan (PBO) van de Landerdse Omroep Stichting (L.O.S) Deze Werkgroep controleert en bespreekt met het bestuur het beleid van de Landerdse Omroep en ziet er op toe dat voldaan wordt aan de eisen zoals neergelegd in de Mediawet.
2012 – heden: penningmeester van het herenkoor Schaijk.
2012 – heden: voorzitter (2012-heden) van Missie Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.) en coördinator van de Werkgroep Fietstocht M.O.V. (2015-heden).
2015 –heden: voorzitter van de L.O.S.
2016 –heden: voorzitter van de Goede Doelen Week Schaijk. In deze week worden de collecties van diverse acties voor goede doelen in één week gehouden, zodat het minder belastend is voor zowel de collectanten als de inwoners van Schaijk.

|Doorsturen

Chris School

2018-04-26 12:03:27

Alle gedecoreerden VAN HARTE GEFELICITEERD met deze welverdiende waardering voor jullie inzet voor onze gemeenschap!!!Geniet er maar van!!

Chris School.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties