Schaijk

'We zijn nooit te beroerd om in discussie te gaan'

Reactie Antifascistenbond op open brief Theo van Duren

Door Sergio Boutkan

De Bond van Antifascisten AFVN heeft bij monde van Arthur Graaff gereageerd op de open brief van het Landerdse gemeenteraadslid Theo van Duren in weekblad Arena. "Ik ben blij dat Theo van Duren zich uitdrukkelijk een antinazi betoont, net als wij", stelt Graaff. "Het hele probleem is vooral ontstaan doordat de burgemeester geen discussie wilde aangaan, en dat al enkele maanden lang. Het gaat ons vooral om de burgemeester, die zich dient te houden aan de algemeen geaccepteerde en door de rijksoverheid ook uitgedragen afkeer en afwijzing van het nazisme."

"We zijn nooit te beroerd om in discussie te gaan", gaat de AFVN-woordvoerder verder, "en doen ook alle mogelijke moeite om ons standpunt te verduidelijken. Bovendien heb ik er een aantal uren in gestoken om bij diverse direct betrokkenen in Schaijk uit te vinden hoe het zit. Ik heb uitvoerige gesprekken gevoerd met de heren Boeijen, Piet Manders, Ekstijn en enkele anderen. Daarom hebben we een paar dagen terug ook een uitgebreide uitleg aan de gehele gemeenteraad gestuurd, geheel op ons eigen initiatief en niet als onderdeel van een discussie of als reactie. De heer Van Duren is overigens de enige die reageert.
We verwachten niet dat daarna iedereen ons om de nek vliegt, maar wel dat er meer begrip voor ons standpunt en onze daden is. De burgemeester doet met zijn communicatieve afzijdigheid eigenlijk lijnrecht het tegenovergestelde. Daar krijgt hij het nog moeilijk mee."

Onderstaand de reactie van de AFVN op de open brief van Theo van Duren:

Geachte heer Graaff,

Verleden week kreeg ik als raadslid van de gemeente Landerd uw brief toegestuurd die gericht was aan onze burgemeester, Marnix Bakermans. Daarin eist u dat onze burgemeester vóór 4 mei a.s. de plaquette laat verwijderen waarop een daar neergestorte Duitse piloot wordt herdacht: de 21-jarige Gerhard Rohde. In uw brief zegt u onder meer: “U heeft nagelaten nadrukkelijk afstand te nemen van het nazisme en de daden daarvan. De consequenties daarvan zijn nog niet direct te overzien” en “Mocht u menen dat uw daden niet onwettig zijn, dan kunnen wij in ieder geval stellen dat wij deze moreel te veroordelen achten en een burgemeester onwaardig.” Meneer Graaff, u slaat door in uw strijd tegen fascisme. Deze plaquette is een initiatief van vredelievende mensen, die net als u een grote afkeer hebben van het fascisme.

U vergeet dat deze zaak verbazing en afkeuring heeft opgeroepen bij een tiental organisaties, daaronder in het buitenland. Weldenkende mensen, een professor, advocaten, journalisten vinden dit niet OK. U negeert dat hier, en dat klopt niet. Probeert u nu toch eens, dit tot u door te laten dringen: ja - dit is fout, en nee, het is niet leuk daarop gewezen te worden. En ja, het kan best anders. Het is vrij dom on daarna op de ingeslagen weg voort te gaan.Ik herhaal dat er met de burgemeester geen debat mogelijk is, en dáár hebben we vooral problemen mee. We hebben geen bezwaar gemaakt tegen de organisatoren van de steen met plaquette. Daar vergist u zich dus.

Met uw interpretatie ervan duwt u hen en onze burgemeester een hoek in waar ze niet thuishoren. En ik neem het u kwalijk dat u hun goede bedoelingen bewust verkeerd uitlegt om uw gelijk te halen.
U wrijft ons dingen aan die wij niet hebben gedaan. We duwen alleen de burgemeester, en die kan zich heel goed zelf verdedigen, geholpen door de afdeling communicatie - of kan hij dat niet? Dan is hij ongeschikt. Ik heb enkele malen bij hem beleefd aangedrongen op een debat, een gesprek, op overleg . Ik kom er niet achter wat zijn bedoelingen zijn. Als hij die niet wil uitleggen of toelichten, trekken we na een aantal weken onze eigen conclusies. Waarom laat de burgemeester hooghartig ook nu niets van zich horen? Hij doet dat zeer welbewust. Ook goed, hij ziet de gevolgen vanzelf.

Deze plaquette maakt duidelijk wat een ideologie als het nazisme kan doen met doodnormale mensen als u en ik. Deze plaquette roept bij mij de vraag op wat er van me geworden zou zijn als ik in 1924 geboren was in een dorpje in Duitsland. Zou ik als verzetsstrijder aan mijn einde zijn gekomen in een vernietigingskamp of als piloot van een Messerschmitt? Het is in ons land gebruikelijk om de desastreuze gevolgen van het nazisme te tonen aan de hand van het leed van de slachtoffers. Dit initiatief van de Stichting Vier Vrijheid Schaijk doet hetzelfde, maar dan vanuit het perspectief van het leed van de daders.
Het is aardig dat u het voor enkele dorpsgenoten opneemt, maar zij maken een cruciale denkfout, als het klopt wat u zegt... Aangezien de Nederlanders in het algemeen slachtoffers van de oorlog zijn, met 275.000 oorlogsdoden (België 80.000) en heel veel leed ondervonden, zijn u en ik als mede-Nederlanders en leden van die gemeenschap opgenomen in dat slachtofferschap (tenzij we ons nadrukkelijk anders gedroegen). Of je bent slachtoffer, of dader - en natuurlijk kan een dader pijn hebben - maar hij blijft een dader.
Er moet wel een heel bijzondere reden zijn om dat daderschap te gaan negeren, zoals bij die Wehrmachtsoldaat in Riel - die redde twee kinderen. Daarmee ontkwam hij aan daderschap en staat er voor hem een standbeeldje, dat overigens toch nog steeds omstreden is - maar zijn daad is helder en de hele situatie daar is te begrijpen, ook voor tegenstanders.
Hier is dat wel even anders: een actieve Luftwaffepiloot, compleet met eed van trouw aan Hitler, tijdens een aanvalsvlucht... er is nergens bewijs dat hij de nazi's afzwoer, haatte, zich tegen hen keerde. Ik had die bewijzen graag gevonden, hoe meer, hoe liever...

U ziet het anders. Dat is uw goed recht. En u hebt de vrijheid om via juridische weg uw opvatting te toetsen. Echter, u gaat veel te ver als u onze burgemeester, en daarmee ook de mensen van Stichting Vier Vrijheid Schaijk, moreel veroordeelt.
U legt ons dingen in de mond, en dat deugt niet. U had het even kunnen vragen - maar dat gebeurt in dit geval stelselmatig niet, en dat is één van de problemen. We veroordelen de mensen van de SVVS niet, heb ik ook nadrukkelijk nergens gedaan. Ik heb met de heer Boeijen een bevredigend en informatief telefoongesprek gehad, twee weken terug. Ik ben het niet helemaal met hem eens, maar veroordeel hem niet. Het gaat ons om de burgemeester.

En door ook nog te dreigen met “De consequenties daarvan zijn nog niet direct te overzien”, gaat u zelf het pad op waarvoor u anderen juist waarschuwt.
We dreigen niet - waar zit de dreiging in? U leest dat er zelf in. Waar ik aan denk, is dat dit monument verwarrend kan werken op bijvoorbeeld kinderen die willen weten wie er nu goed en wie fout waren in de oorlog.

“Wie het niet met ons eens is, deugt niet en moet worden gestraft”;
Dat heb ik nergens geschreven noch gesuggereerd. U legt ons weer woorden in de mond. Slechte gewoonte. Ik voel me niet aangesproken. Ik zou zeggen: wie het niet met ons eens is, wordt uitgenodigd voor een debat, en als hij dat ontloopt, trekken we onze eigen conclusies en gaan onze eigen gang. Nogal simpel, helder en voorspelbaar.

Dat is de fatale opvatting van aanhangers van elke ideologie die streeft naar het vestigen van een heilstaat. Misschien wel met de beste bedoelingen, schaart u zich onder hen.
Ik zie niet wat dat met ons te maken heeft. Heilstaat? Daar gaat het hier helemaal niet om, dat is totale onzin, geachte heer Van Duren. En voor de goede orde: sinds wanneer mag je geen idealen meer hebben? Ik neem toch aan dat u niet uit bent op het vestigen van een staat van het kwaad, van chaos en verwildering?

In Geffen is uw missie geslaagd. Ik hoop dat het in Landerd niet gaat lukken.
Dat was slechts ten dele 'onze' missie - anderen hadden zich er veel meer voor ingezet, ook een lid van een betroffen familie, die natuurlijk veel meer recht van spreken heeft. Wij hadden ernstige bezwaren tegen dat monument, ook omdat de nicht van betrokkenen daar ernstige bezwaren tegen had en wij vonden dat zij het volste recht had gehoord te worden. Er werd echter niet naar haar geluisterd, en zij werd ook nog bedrogen. Stiekem is daar de naam van onder meer een nazisoldaat, nota bene een Nederlander, bij gezet. Vooral dat stiekem doet het 'm. U gaat dat toch niet verdedigen, neem ik aan? Maar we doen meer dan dat. We hebben in Hilversum de eerste herdenking van de Februaristaking georganiseerd, we hebben vorig jaar met de kamervoorzitster de degens gekruist over de koloniale oorlog in Indonesië, en ontvingen van haar een excuusbrief. We trachten de geschiedenis van oorlog en verzet helder over te brengen. We bestrijden Wilders, uitsluiting en vreemdelingenhaat e.d.. We zijn zeer bezorgd door de enorme fascistische onrust in Duitsland, over Pegida, die ook hierheen tracht te komen, en over de problemen in de Oekraïene.

Zeventig jaar geleden werden we bevrijd van het nazisme. Daardoor kunnen wij in onze gemeente zelf bepalen op welke wijze wij dit willen herdenken en vieren.
Er bestaat geen republiek Landerd. Iedere Nederlander, iedere Europeaan, in principe iedere mens van goeden wil heeft het recht in Landerd te komen, en ik kan daar rekenen op dezelfde regels die hier in Bussum gelden - en omgekeerd kunt u in Bussum komen. Hier zult u geen nazimonumenten vinden, want dat is tegen de regels van de overheid en het kwetst mensen. Ik vind het erg jammer dat u deze kaart speelt van 'wij in onze gemeente' - een soort micro-nationalisme.
U kunt misschien wel bepalen op welke wijze u wilt herdenken en vieren, maar niet onbeperkt en niet onbeperkt wát u wilt herdenken. Vraagt u het Nationaal Comité 4 en 5 mei maar: we herdenken in Nederland in verband met de oorlog alleen de Nederlandse en soms geallieerde slachtoffers. Vandaag in 1945 is Hitler gestorven - dat gaat u evenmin herdenken.

Die vrijheid laten we ons niet ontnemen.
U suggereert een veel grotere vrijheid dan u feitelijk hebt. En wij bemoeien ons niet met de dodenherdenking in Landerd. Ik vind uw opmerking populistisch.

Niet door fascisten en ook niet door antifascistische scherpslijpers.
Dank u. Takes one to know one... Het stoort u misschien dat we net wat scherper slijpen dan u... maar we leggen u tenminste geen dingen in de mond.

Die plaquette is er ook voor u.
Mag ik bedanken voor dit ongewenst geschenk? En zou iemand dan niet eens eerst moeten uitvinden waar ik nou precies van houd?

Zodat ook u uzelf de vraag kunt stellen: “Wat zou er van mij zijn geworden als ik in 1924 was geboren in een dorpje in Duitsland?”

Theo van Duren,
Raadslid Vereniging Herindelen Landerd

Niemand kan overigens uw vraag beantwoorden. Een betere vraag is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geen mensen kwetsen met onze daden?
Want dat dit geval mensen kwetst, is overduidelijk. Het is een plan dat al zeker tien jaar heeft rondgezongen in Schaijk, zo hoorde ik van de heer Ekstijn, zodat er ruime tijd was om het eens te toetsen. Dat hebt u ook niet gedaan, geachte heer Van Duren, en u kunt zichzelf daar gerust voor bekritiseren, de burgemeester deed het niet, en dat was domme koppigheid, en de SVVS evenmin, wetend vanaf 2012 dat deze opzet ongewenst was en ophef en onrust ging oproepen. Dan moet u of zij niet het slachtoffer gaan uitgangen als die onrust ook komt. Dat de burgemeester nu toont te weinig bestuurlijjk en communicatief talent te hebben, is een randverschijnsel. Maar hij is, overigens met u, wel verantwoordelijk.

Arthur Graaff

De gedenksteen voor de Duitse piloot in Schaijk moet blijven.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 560 keer gestemd.


|Doorsturen

anton coolen

2015-05-01 14:11:57

Hoe groot is zijn bond???

Maar wat ik veel belangrijker vind is hoe deze man reageert. Er is bij hem blijkbaar maar één gelijk en uitleg mogelijk. Dat is zijn uitleg en zijn gelijk.

Hij stelt de vraag hoe kunnen wij zorgen geen mensen te kwetsen met onze daden. De heer Graaff is in ieder geval goed doende om mensen te kwetsen. Landerd is een prachtige gemeenschap waar fascisten zich niet thuisvoelen. De plaquette is weloverwogen geplaatst. Niemand heeft de intensie iemand te kwetsen daarmee.

De wijze waarop Dhr. Arthur de Graaf spreekt over onze burgemeester en de reactie naar Van Duren zegt meer over hem dan...

Theo van Duren, complimenten hoe u de gedachtes van de meeste inwoners van Schaijk hebt verwoord.

Heer de Graaf, het volgende advies: diplomatie werkt 1000 keer beter dan uw methode. Wilt u stoppen met mensen zoals onze burgemeester te kwetsen. 

Anton Coolen

Adri Ekstijn

2015-05-01 17:15:56

Chapeau heer Coolen en van Duren.

Dank voor Uw heldere en vooral brede en verdraagzame kijk op onze huidige samenleving.

Ik vat 'r ok inne! Op onze gezondheid, maar ook op alle leed der mensheid voor en na de Holocaust, die in dit vurige debat haast op de achtergrond zouden verdwijnen ;-)

Anton Coolen

2015-05-01 20:09:29

Uw vraagstelling aangaande kleinzoon begrijp ik voor 100%

Doch ben geen kleinzoon

Wederom proberen iets dat niet past

Ik heb nogmaals oprecht gereageerd   Ik heb totaal geen verborgen agenda .

Nogmaals ik snap Uw vraag  .Ik begrijp dat U verbitterd bent .

Nico van Duren

2015-05-01 22:13:01

Hoe dan ook, Schaijk heeft niets te herdenken noch te verzoenen want er is in de oorlog in Schaijk niets schokkends gebeurd behalve dan die ene piloot die is verongelukt.

Om daar een hele ceremonie aan op te hangen is beschamend. Peter Roelofs schrijft erg verstandig. Erg goed verwoord wat er aan de hand is.

Laatst sprak ik een vakgenoot die twee zusjes verloor tijdens een bombardement. Dan heb je wat te verzoenen. Hij heeft er geen behoefte aan.  Die steen hoort niet thuis in Schaijk.

Marcel de Klein

2015-05-02 10:30:14

Discriminatie betekent letterlijk 'het maken van onderscheid'.

Als de AFVN niet wil dat er een plaquette geplaatst wordt voor een Duitse piloot, maar wel accepteren dat dit gebeurd voor geallieerden piloten dan maken zij zich zelf schuldig aan discriminatie. Vreemd dat juist zij aangifte doen tegen Dhr. Bakermans wegens discriminatie.

Schaijk

2015-05-03 09:54:46

Marcel de Klein, je vergeet (of was het bewust?) 1 heel belangrijk woordje in je omschrijving van de betekenis van het woord "discriminatie". Het betekent namelijk letterlijk (uit Van Dale): "het maken van ongeoorloofd onderscheid".

Maar als het jouw mening is dat er geen verschil moet zijn tussen de piloten wiens taak het was om mensen te bevrijden van een moordenaars-regime en de piloten wiens taak het was om mensen te vermoorden puur en alleen uit een geloof dat er maar 1 correct ras zou mogen zijn in de wereld, dan is dat jouw goed recht. Zullen we volgend jaar dan ook een steen plaatsen voor alle IS-strijders die momenteel bezig zijn om andere mensen duidelijk te maken dat hun geloof het enige goede is?

Nico van Duren

2015-05-03 14:12:25

Uw verhaal wordt steeds langer ter legitimatie. Zet er nog een steen bij zou ik zeggen om het waarom van de gedenksteen te verantwoorden. U en de gemeente hebben namelijk (te)veel uit te leggen.

Reek

2015-05-04 17:31:54

Beste Marjolijn,

Wat betreft de burgemeester kan ik ook nog wel even meedoen. De meewerkend voorman van de gemeentewerf heeft mijn hekwerk vernield. Daar heb ik een klacht over ingediend tot aan de burgemeester. En het enige wat de burgemeester te melden heeft is: "dat heb ik hier nog nooit op mijn tafel gehad".

Gemeente vernield hekwerk en weigert de schade te betalen.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties