Schaijk

INGEZONDEN

Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss' stuurt brandbrief aan provincie

Door Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'

Het gemeentelijke besluitvormingsproces van de herindeling is nu afgerond. Het heeft ons niet verbaasd dat het herindelingsadvies met meerderheid van stemmen is aangenomen. Alleen het CDA en DS97 hebben tegen gestemd. Wat ons ook niet verbaasd heeft is dat de raad ons verzoek om een raadgevend referendum heeft afgewezen. Daar was onze burgemeester vooraf al heel duidelijk over. Toch vinden we het nog steeds onbegrijpelijk dat de gemeenteraad ons verzoek, ondersteund door ruim 1.100 handtekeningen van kiesgerechtigde inwoners, heeft afgewezen. De manier waarop is omgegaan met de wens van zoveel inwoners om de laatste stem te willen hebben, is ronduit schandalig. Dat noemen wij geen democratie en vertegenwoordiging van het volk!

Nogmaals benadrukken we dat er nog zeker geen sprake is van een gelopen race dat heel Landerd bij Uden zal worden gevoegd. Wij hebben, wetende dat de meerderheid van onze raad voortdurend het gebrek aan draagvlak in met name Schaijk heeft genegeerd, ook aangegeven dat voor ons 'de strijd' nu pas begint. De actiegroep richt zich nu als eerste op de bestuurders van de provincie Noord-Brabant. Zij gaan het herindelingsadvies bestuderen en stellen een zienswijze op. Die zienswijze wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken.
De actiegroep heeft een brief gestuurd naar de provincie met allerlei argumenten waaruit duidelijk wordt dat er in Schaijk totaal geen draagvlak is voor een herindeling met Uden! We zullen deze argumenten in een persoonlijk contact met de bestuurders van de provincie nog verder toelichten. Hiermee denken we deze bestuurders ervan te overtuigen dat de gemeenteraad van Landerd onvoldoende rekening heeft gehouden met de stem van met name de inwoners van Schaijk. We blijven jullie op de hoogte houden van onze acties en ontwikkelingen. De brief aan Gedeputeerde Staten treft u hieronder aan.

Geachte leden van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant,

De actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss' vraagt uw bijzondere aandacht voor het herindelingsadvies 'Herindeling Uden-Landerd en vorming van de gemeente Maashorst'. Dit herindelingsadvies is op 16 april vastgesteld door de gemeenteraad van Landerd en is/wordt voor de zienswijze van Gedeputeerde Staten aangeboden aan het Provinciebestuur.
In deze 'brandbrief' wordt weergegeven hoe het herindelinsgproces in Landerd heeft plaatsgevonden en dat er in ieder geval in de kern Schaijk geen draagvlak bestaat voor deze herindeling. Wij, leden van de actiegroep, maken ons grote zorgen over het democratisch gehalte van het gevoerde herindelingproces in gemeente Landerd.
Wij zijn onbekend met het feit of en hoe u middelen heeft om in te grijpen of toezicht uit te oefenen, maar wij willen heel graag de gang van zaken hier in Landerd onder uw aandacht brengen. Zodat u zich tenminste ervan bewust bent dat er vreemde dingen gebeuren in deze gemeente.

Terugblik op het tot stand komen van het herindelinsadvies
* In 2015 houdt Landerd een referendum over de bestuurlijke toekomst. De inwoners kunnen kiezen uit zes varianten waarbij ook zelfstandigheid een mogelijke variant was (veel gekozen, zeker vanuit Schaijk).
* De variant die het meest gekozen werd was de vorming van een Maashorstgemeente bestaande uit Uden-Landerd-Bernheze (of een deel daarvan).
* De variant Uden-Landerd werd weinig gekozen. En met name vanuit Schaijk (en ook wel Reek) werd er naast zelfstandigheid veel gestemd op een splitsing waarbij Schaijk (en Reek) naar Oss zou(den) gaan.

De gemeenteraad heeft door allerlei discussies tot 2018 geen besluiten over de herindeling genomen. Onder andere omdat Bernheze geen onderdeel wilde zijn van de herindeling.

* Bij de verkiezingen in 2018 hebben alle politieke partijen gezegd te willen herindelen. De meeste partijen wilden eerst met Uden gaan onderhandelen en zouden na afloop van dat proces de inwoners vragen of ze akkoord waren met het resultaat. Twee partijen hebben toen expliciet aangegeven dat zij de keuze van de inwoners zouden volgen voordat de herindelingsrichting bepaald zou worden.
* Tegelijk met de verkiezingen is er door CDA en DS97 een enquête gehouden in Schaijk en Reek. De vraag was eenvoudig: Wilt u bij Oss of Uden horen?

De uitslag van de enquête was als volgt:
* In Schaijk koos 58% voor Oss en 42% voor Uden (80% van de opgekomen kiezers deden mee aan de enquête)
* In Reek koos 37% voor Oss en 63% voor Uden (50% van de opgekomen kiezers deden mee aan de enquête).

De coalitie heeft de uitslag van de enquête volledig genegeerd en heeft besloten een herindelingstraject Uden-Landerd te starten.

* In het plan van aanpak is ondanks verzoeken vanuit andere partijen geen ruimte gemaakt om ook onderzoek te doen naar een mogelijke fusie van Oss met Schaijk (en Reek) en Uden met Zeeland. De meerderheid van de gemeenteraad koos voor een ongedeelde fusie van Landerd met Uden. Er is eveneens geen ruimte gemaakt voor een eventueel referendum of andere volksraadpleging. Er is slechts een consultatieronde ingelast om inwoners te laten kijken naar het bereikte herindelingsontwerp Uden-Landerd. Daar zijn met name vanuit de kern Schaijk (en ook wel Reek) de nodige commentaren gegeven dat er geen echte keuze is geweest en dat men liever bij Oss wilde horen. Dat heeft niet tot bijstellingen geleid.

* Tijdens het zogenaamde participatietraject konden inwoners meepraten over hoe de nieuwe gemeente Maashorst (Uden-Landerd) er uit moest komen zien. Er was geen keuze voor een andere richting. Enkele honderden personen uit Uden en Landerd hebben meegedaan aan het participatietraject. (Het totaal aantal inwoners Uden en Landerd bedraagt 57000 inwoners) Vele tonnen zijn in het participatietraject gestopt maar de uiteindelijke deelname en inbreng van inwoners was zeer beperkt.

* In juni 2019 is door de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” een petitie gestart, digitaal en schriftelijk. In de petitie zijn diverse argumenten genoemd waarom Schaijk bij Oss moet horen. Tegelijk werd gevraagd aan te geven dat de kiezer het laatste woord moest hebben bij de herindeling. De petitie is vanuit Landerd (met name Schaijk) meer dan 1600 keer ondertekend (door kiesgerechtigde personen uit Landerd).

* De petitie met handtekeningenlijst is aangeboden aan de gemeente, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering in oktober 2019 bij de vaststelling van het herindelingsontwerp . Die avond was er ook een forse demonstratie van enkele honderden tegenstanders van de fusie. DS97 heeft toen in de gemeenteraad gevraagd om het herindelingsontwerp alsnog via raadplegend referendum voor te leggen aan de bevolking. De petitie en het verzoek zijn door de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neergelegd.

* De zienswijze procedure heeft 649 zienswijzen opgeleverd. Veel van de zienswijzen waren neutraal of negatief. De actiegroep “ Schaijk hoort bij Oss” heeft ook een zienswijze ingediend, samen met de ruim 1600 handtekeningen van de ondersteuners van de petitie. Het antwoord op de zienswijze was algemeen en heeft niet geleid tot enige handreiking.

* Vervolgens is door de actiegroep een verzoek ingediend tot raadgevend referendum vanuit de bevolking. Burgemeester Bakermans opperde zelf medio augustus 2019 deze mogelijkheid in de media. Een dergelijk verzoek moet volgens de Landerdse referendumverordening gesteund worden door 437 stemgerechtigde kiezers uit Landerd. Ondanks dat het register om te tekenen slechts één middag en avond in Schaijk beschikbaar was en de rest in Zeeland op het gemeentehuis kon worden getekend, hebben maar liefst 1121 geregistreerde kiezers persoonlijk hun handtekening gezet ter ondersteuning van de aanvraag.

* De aanvraag tot een raadgevend referendum van die 1121 kiezers uit Landerd is behandeld in de raadsvergadering van 16 april 2020 in een digitale setting. Daardoor kon er geen massale demonstratie worden georganiseerd vanuit de inwoners. Zoals die er wel was bij vaststelling van het herindelingsontwerp. Ondanks het advies van de referendumcommissie, die net als de provincie nadrukkelijk wees op de noodzaak van lokaal maatschappelijk draagvlak voor een herindeling, heeft de meerderheid van de gemeenteraad het verzoek tot referendum afgewezen: CDA en DS97 hebben het verzoek gesteund.

* In dezelfde raadsvergadering van 16 april 2020 is het herindelingsadvies vastgesteld door de meerderheid van de gemeenteraad: DS97 en CDA hebben tegen gestemd. Voornaamste redenen van de tegenstem waren: het ontbreken van lokaal draagvlak, het ontbreken van concrete voordelen van de fusie en het ontbreken van concrete doelen die met de herindeling bereikt moeten worden.

De rode draad die door het hele proces heen loopt is dat de inwoners geen echte keuze hebben gekregen voor de richting van de herindeling. De coalitie heeft ervoor gekozen dat een fusie van Uden met een ongedeeld Landerd noodzakelijk was om een levensvatbare nieuwe Maashorst gemeente te vormen. Een gesplitst Landerd zou voor Uden niet acceptabel zijn.

Met de wens van heel veel inwoners uit Schaijk en Reek om te mogen fuseren met Oss is niets gedaan. Er is op geen enkele wijze ruimte geweest om die optie te onderzoeken. Inwoners hebben die keuze niet kunnen maken. We kijken nogmaals naar de getallen beginnend bij het referendum in 2015 die expliciet bewijzen dat er geen sprake was van draagvlak voor de fusie Uden-Landerd.

* Referendum 2015 wel voorkeur voor Uden-Landerd-Bernheze maar zeker niet voor Uden-Landerd; wel duidelijke steun voor gedeeld Lander waarbij Schaijk (met of zonder Reek) naar Oss gaat en Zeeland (met of zonder Reek) naar Uden
* Enquête met een duidelijke uitslag in Schaijk waar 58% voor Oss kiest (in Reek bij magere deelname een voorkeur voor Uden)
* Petitie waarbij 1600 mensen uit Landerd (meer dan 1500 uit Schaijk!!) uitspreken dat Schaijk bij Oss hoort en niet bij Uden
* Aanvraag raadgevend referendum gesteund door 1121 kiesgerechtigden uit Landerd (voornamelijk Schaijk)

Duidelijk is dat er geen lokaal draagvlak is vanuit Schaijk (en wellicht Reek) voor een fusie Uden met ongedeeld Landerd. De inwoners van Schaijk zijn buitenspel gezet en hebben nooit gelegenheid gekregen hun voorkeur voor Oss uit te spreken.

Namens al die inwoners vragen wij als actiegroep “Schaijk hoort bij Oss”om vanuit Gedeputeerde Staten negatief te adviseren over de voorgestelde fusie vanwege het ontbreken van lokaal draagvlak. En we vragen het voorstel tot herindeling van Uden en Landerd niet ongewijzigd door te leiden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

PS: Ook voor de gekozen naam “Maashorst” is slechts flinterdun draagvlak. Alleen de beide gemeenteraden hebben in meerderheid ingestemd met deze naam. Saillant detail is dat men in Uden de naam “Maashorst” tot inzet van de verkiezingen wil maken. Per slot stelt de nieuwe gemeenteraad de naam definitief vast. Ook omringende gemeenten hebben grote bezwaren tegen de gekozen “werknaam” Maashorst.

Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'
Leonard Steetsel - leonard.steetsel@gmail.com, 06-11904754
Ton van den Hoogen - tonvandenhoogen@hotmail.com, 06-10378724
Niek van Casteren - niekentoos@home.nl, 06-82503533

|Doorsturen

Henk van der Heijden

2020-04-23 13:30:32

Kan de actiegroep "Schaijk hoort bij Oss" een opsomming geven in de Arena, wat de voordelen zijn, ten opzichte de voordelen Oss Uden. 

Bij voorbaat dank,

Henk van der Heijden

bert

2020-04-23 15:12:22

Beginnen bij het begin. Kunnen Uden en Henk aangeven wat de voordelen zijn van het besluit?

bert

2020-04-23 15:16:21

Henk,

De voordelen om naar Oss te gaan zijn heel dikwijls al aangegeven in de Arena. Zie de advertenties. 

Quintin van Zuijlen

2020-04-23 17:04:39

De leugens blijven maar vloeien, dus laat ik deze maar weer ontkrachten.

"*In 2015 houdt Landerd een referendum over de bestuurlijke toekomst. De inwoners kunnen kiezen uit zes varianten waarbij ook zelfstandigheid een mogelijke variant was (veel gekozen, zeker vanuit Schaijk)."

Het referendum was anoniem en stemgerechtigden waren niet beperkt in de stembureaus waar zij mochten stemmen, dus individuele stemmen kunnen niet toegeschreven worden aan individuele stemmers of aan groepen stemmers anders dan aan alle stemgerechtigden.

Daarnaast is de Actiegroep getuige haar naam en haar voorgestelde referendum expliciet tegen een zelfstandig Landerd of Schaijk en is het dus uitermate onrechtvaardig om beroep te maken op een optie die men expliciet niet in overweging laat komen.

"* De variant die het meest gekozen werd was de vorming van een Maashorstgemeente bestaande uit Uden-Landerd-Bernheze (of een deel daarvan)."

En dit gaf mandaat om in gesprek te gaan met de gemeenten Uden en Bernheze met betrekking tot herindeling, laat dit niet onvermeld.

"*De variant Uden-Landerd werd weinig gekozen. En met name vanuit Schaijk (en ook wel Reek) werd er naast zelfstandigheid veel gestemd op een splitsing waarbij Schaijk (en Reek) naar Oss zou(den) gaan."

Wederom kunnen individuele stemmen niet toegeschreven worden aan subgroepen van stemgrerechtigden.

Daarnaast waren er minder stemmen voor een splitsing waarbij alleen Schaijk naar Oss ging dan voor volledige samenvoeging met Oss. Hetgeen wat de Actiegroep nastreeft had dus bij het referendum van 2015 minder steun dan zelfs Zeeland bij de Gemeente Oss te betrekken, en bovenal minder steun dan ongedeelde fusie met Uden. De Actiegroep kan zich niet beroepen op een optie die wellicht populair was maar niet haar voorstel is, terwijl de optie die wel haar voorstel is de minst populaire van allemaal was.

"De uitslag van de enquête was als volgt:
* In Schaijk koos 58% voor Oss en 42% voor Uden (80% van de opgekomen kiezers deden mee aan de enquête)
* In Reek koos 37% voor Oss en 63% voor Uden (50% van de opgekomen kiezers deden mee aan de enquête)."

Deze enquête is zonder enige twijfel onbetrouwbaar en allerminst onafhankelijk. Daarnaast biedt ze deelnemers een vals dilemma waarin voorkeur voor Oss afkeur voor Uden betekent en vice versa, terwijl voorkeur voor het een nog niet goedkeur van het ander in de weg staat. Wat dat betreft is deze enquête geheel ongeschikt om de goedkeur en/of afkeur van stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 die in Schaijk of Reek gestemd hebben vast te stellen, terwijl het goedkeur en afkeur is, en niet de voorkeur, die aan de grondslag heeft gelegen van elk besluit aangaande de herindeling.

Zelfs dan lijkt deze enquête aan te tonen dat in Reek een bijna tweederde meerderheid voorkeur uitsprak voor Uden, wat het beroep van de Actiegroep op de referendumuitslag betreffend de optie om Schaijk en Reek met Oss te laten fuseren geheel ongeldig maakt, wat dan weer de optie tot ongedeelde fusie met Uden de populairste optie van het referendum maakt dat nog relevant is voor de Actiegroep.

"*De coalitie heeft de uitslag van de enquête volledig genegeerd en heeft besloten een herindelingstraject Uden-Landerd te starten."

Integendeel, de coallitie heeft de enquête aangezien voor onbetrouwbaar, niet onafhankelijk en onrechtmatig en heeft daarom besloten dit niet te laten meewegen. Met een rechtmatig mandaat verkregen in de verkiezing heeft ze de herindelingsgesprekken met Uden heropend.

"*In het plan van aanpak is ondanks verzoeken vanuit andere partijen geen ruimte gemaakt om ook onderzoek te doen naar een mogelijke fusie van Oss met Schaijk (en Reek) en Uden met Zeeland. De meerderheid van de gemeenteraad koos voor een ongedeelde fusie van Landerd met Uden. Er is eveneens geen ruimte gemaakt voor een eventueel referendum of andere volksraadpleging. Er is slechts een consultatieronde ingelast om inwoners te laten kijken naar het bereikte herindelingsontwerp Uden-Landerd. Daar zijn met name vanuit de kern Schaijk (en ook wel Reek) de nodige commentaren gegeven dat er geen echte keuze is geweest en dat men liever bij Oss wilde horen. Dat heeft niet tot bijstellingen geleid."

De meerderheid van de gemeenteraad koos inderdaad voor onverdeelde herindeling met Uden op voorwaarde van uitblijven van grootschalige afkeur, en daarom zou ook niet met Oss overlegd worden over een eventuele gedeelde herindeling tenzij grootschalige afkeur getoond werd. De gemeenteraad was ook stellig dat burgers hun mening over de herindeling mochten delen en dat deze in gerespecteerd zou worden. Dit heeft geleid tot de consultatieronde en de zienswijzeprocedure. In tegenstelling tot wat jullie hier zeggen heeft de consultatieronde geen grootschalige afkeur kunnen bespeuren, ondanks dat deze zeer bereikbaar was. Slechts 31 respondenten uit een totaal van 665 waarvan 115 uit Schaijk gaf enige oppositie aan tegen de voorgenomen herindeling an sich, en minder dan 10 gaven aan helemaal geen herindeling te willen. Zelfs ervan uitgaande dat deze oppositie geheel uit Schaijk komt lijkt Schaijk zeer goedkeurend uit de consultatie te komen. Gezien de Actiegroep tijdens de consultatieronde al flink actief was moeten wij het de Actiegroep kwalijk nemen dat zij niet erin geslaagd zijn hun mening te onderbouwen met een duidelijk negatief geluid in de consultatieronde, en kunnen we het de gemeenteraad niet kwalijk nemen dat zij het positieve geluid dat de consultatieronde aantoont hebben aangenomen.

"*In juni 2019 is door de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” een petitie gestart, digitaal en schriftelijk. In de petitie zijn diverse argumenten genoemd waarom Schaijk bij Oss moet horen. Tegelijk werd gevraagd aan te geven dat de kiezer het laatste woord moest hebben bij de herindeling. De petitie is vanuit Landerd (met name Schaijk) meer dan 1600 keer ondertekend (door kiesgerechtigde personen uit Landerd)."

Het eerste argument dat in de petitie genoemd wordt (dat Schaijk behoort tot het Osse Maasland) is een leugen. Schaijk behoort historisch buiten het Osse Maasland en juist tot het Land van Ravenstein waar ook Uden toe behoort. Historisch gezien heeft Schaijk nooit ergens toe behoort waarmee het wel bij Oss gegroepeerd is en niet bij Uden, enkel bij Uden en niet bij Oss, bij zowel Uden als bij Oss en noch bij Uden noch bij Oss.

Daarnaast heeft de Actiegroep nooit aangetoond dat handtekeningen van stemgerechtigde Landerdnaren of Schaijkenaren afkomstig waren, en heeft ze in het verleden ook het getal van 1800 handtekeningen gehanteerd, terwijl haar leden wel degelijk probeerden te beargumenteren dat vergeleken met de opkomst bij Schaijkse stembureaus in de laatste gemeenteraadsverkiezingen een aanzienlijke afkeur bestaat in Schaijk. Dit is natuurlijk een geheel oneerlijke vergelijking op alle fronten. Wel is zeker dat de Actiegroep alle stemgerechtigde Schaijkenaren bereikt heeft met hun petitie en de uitslag ervan geeft dus in ieder geval een bovenwaarde aan de afkeur onder Schaijkenaren. Als men de 1800 of minder afkeurenden die de Actiegroep aangetoond zegt te hebben onder stemgerechtigde Schaijkenaren vergelijkt met het aantal stemgerechtigde Schaijkenaren, 5780 bij de laatste waterschapsverkiezingen, dan concludeert men al snel dat er ruim dubbel zoveel goedkeurende en onverschillige stemgerechtigde Schaijkenaren zijn. Als dat niet een draagvlak is dan weet ik niet wat wel.

"*De petitie met handtekeningenlijst is aangeboden aan de gemeente, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering in oktober 2019 bij de vaststelling van het herindelingsontwerp . Die avond was er ook een forse demonstratie van enkele honderden tegenstanders van de fusie. DS97 heeft toen in de gemeenteraad gevraagd om het herindelingsontwerp alsnog via raadplegend referendum voor te leggen aan de bevolking. De petitie en het verzoek zijn door de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neergelegd."

Wederom heeft de gemeenteraad de petitie overwogen en dit weloverwogen verworpen, erkenende dat deze inderdaad een mate van afkeur aantoont maar ook voldoende gebrek aan afkeur om te vervolgen.

"*De zienswijze procedure heeft 649 zienswijzen opgeleverd. Veel van de zienswijzen waren neutraal of negatief. De actiegroep “ Schaijk hoort bij Oss” heeft ook een zienswijze ingediend, samen met de ruim 1600 handtekeningen van de ondersteuners van de petitie. Het antwoord op de zienswijze was algemeen en heeft niet geleid tot enige handreiking."

De actiegroep heeft één zienswijze ingediend, enkel namens haar leden. Ze mag geen beroep maken op handtekeningen gezet op een geheel losstaande petitie. Eenieder was in staat om een eigen zienswijze in te dienen. Zienswijzen waren hoofdzakelijk neutraal (52%) met aandachtspunten welke in overweging genomen zijn maar geen afkeur van de herindeling aantoonden. Slechts 17% was negatief terwijl maar liefst 30% positief was, zowel met als zonder aandachtspunten. Net als met de consultatieronde had de Actiegroep kans om een duidelijk negatiever beeld te schetsen door deelname uit de petitietekenaars aan te spreken. Aangezien ze dit niet heeft gedaan kan het de gemeente niet kwalijk genomen worden dat ze de uitslag van de zienswijze die meer positief dan negatief is voor lief te nemen. Ook hebben de gemeenten wel degelijk handreikingen gemaakt waar deze redelijk waren, met name betreft de naam "Maashorst" die zowel intern als extern op problemen lijkt te stuiten (een wellicht kleine maar luide groep uit Uden heeft uitvoerig actie ondernomen om juist de naam "Uden" te promoten met een stuk meer succes dan de Actiegroep).

"*Vervolgens is door de actiegroep een verzoek ingediend tot raadgevend referendum vanuit de bevolking. Burgemeester Bakermans opperde zelf medio augustus 2019 deze mogelijkheid in de media. Een dergelijk verzoek moet volgens de Landerdse referendumverordening gesteund worden door 437 stemgerechtigde kiezers uit Landerd. Ondanks dat het register om te tekenen slechts één middag en avond in Schaijk beschikbaar was en de rest in Zeeland op het gemeentehuis kon worden getekend, hebben maar liefst 1121 geregistreerde kiezers persoonlijk hun handtekening gezet ter ondersteuning van de aanvraag."

Bij verordening had de ondersteuningsverklaring niet eens in Schaijk ter ondertekening mogen liggen, dus de Actiegroep mag alle mogelijke tegenstanders dankbaar zijn dat ze niet geprobeerd hebben deze ongeldig te laten verklaren.

Ook is het geheel onopmerkelijk dat 1121 handtekeningen gezet zijn, inachtnemende het aantal handtekeningen dat de Actiegroep op haar petitie zegt te hebben gekregen.

"*De aanvraag tot een raadgevend referendum van die 1121 kiezers uit Landerd is behandeld in de raadsvergadering van 16 april 2020 in een digitale setting. Daardoor kon er geen massale demonstratie worden georganiseerd vanuit de inwoners. Zoals die er wel was bij vaststelling van het herindelingsontwerp. Ondanks het advies van de referendumcommissie, die net als de provincie nadrukkelijk wees op de noodzaak van lokaal maatschappelijk draagvlak voor een herindeling, heeft de meerderheid van de gemeenteraad het verzoek tot referendum afgewezen: CDA en DS97 hebben het verzoek gesteund."

Het gebrek tot een mogelijkheid om een massale demonstratie te houden is irrelevant. De aanvraag kon staan op haar inhoud en haar handtekeningen. Bij de laatste gelegenheid waarbij wel een massaal protest is gehouden werd een identiek referendum overwogen door dezelfde gemeenteraad en ook al verworpen. De gemeentraad heeft ongetwijfeld dit protest in overweging genomen in hun besluit. De referendumcommissie heeft geadviseerd dat de gemeenteraad gerechtvaardigd zou zijn de aanvraag te verwerpen en heeft geen uitspraak gedaan over maatschappelijk draagvlak. De gemeenteraad heeft alle feiten inachtnemend overwogen dat voor het herindelingsadvies voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat. De Actiegroep heeft ondanks vele gelegenheden die de gemeenteraad geboden heeft het tegendeel niet kunnen aantonen.

"*In dezelfde raadsvergadering van 16 april 2020 is het herindelingsadvies vastgesteld door de meerderheid van de gemeenteraad: DS97 en CDA hebben tegen gestemd. Voornaamste redenen van de tegenstem waren: het ontbreken van lokaal draagvlak, het ontbreken van concrete voordelen van de fusie en het ontbreken van concrete doelen die met de herindeling bereikt moeten worden."

De onderbouwing van de voorstem was exact het tegengestelde van de onderbouwing van de tegenstem, dat wil zeggen het bestaan van lokaal draagvlak, concrete voordelen van de fusie en concrete doelen die met de herindeling bereikt moeten worden die in het herindelingsadvies geformuleerd zijn. Ontkennen wat de voorstemmers van mening zijn maakt hun mening nog niet onwaar.

"De rode draad die door het hele proces heen loopt is dat de inwoners geen echte keuze hebben gekregen voor de richting van de herindeling. De coalitie heeft ervoor gekozen dat een fusie van Uden met een ongedeeld Landerd noodzakelijk was om een levensvatbare nieuwe Maashorst gemeente te vormen. Een gesplitst Landerd zou voor Uden niet acceptabel zijn."

Inwoners hebben met de consultatieronde en de zienswijzeprocedure ruimschoots kans gekregen hun afkeur uit te spreken. Hun voorkeursrichting spraken zij al uit in de gemeenteraadsverkiezing. De daaruit gevormde coallitie heeft het mandaat dat zij gekregen hadden opgevolgd zo lang afkeur uitbleef en altijd vastgehouden dat bij aangetoonde afkeur ze hiervan af zou wijken. Het moet de Actiegroep kwalijk genomen worden dat zij in alles gefaald heeft afkeur aan te tonen desondanks alle kansen die zij gekregen heeft.

"Met de wens van heel veel inwoners uit Schaijk en Reek om te mogen fuseren met Oss is niets gedaan. Er is op geen enkele wijze ruimte geweest om die optie te onderzoeken. Inwoners hebben die keuze niet kunnen maken. We kijken nogmaals naar de getallen beginnend bij het referendum in 2015 die expliciet bewijzen dat er geen sprake was van draagvlak voor de fusie Uden-Landerd."

Wensen zijn wel degelijk in overweging genomen, maar niet aan ieders wenseen kan voldaan worden. De gemeenten hebben meermalen kans geboden goedkeur en afkeur te tonen en nooit is hieruit een afkeurend beeld gekomen. De optie om deels of geheel met Oss te fuseren is nooit onderzocht omdat uit alles bleek dat onverdeeld met Uden fuseren het noodzakelijke draagvlak heeft. Nogmaals kijkend naar de getallen van het referendum van 2015 heeft de optie die de Actiegroep nastreeft minder steun dan zowel ongedeelde fusie met Uden als zelfs ongedeelde fusie met Oss en is daarmee de minst populaire optie van allen. De fusie Uden-Landerd heeft draagvlak gevonden niet in voorkeur maar juist in goedkeur sinds het referendum gehouden is getuige alle feiten.

"*Referendum 2015 wel voorkeur voor Uden-Landerd-Bernheze maar zeker niet voor Uden-Landerd; wel duidelijke steun voor gedeeld Lander waarbij Schaijk (met of zonder Reek) naar Oss gaat en Zeeland (met of zonder Reek) naar Uden"

Van alle opties waarbij Oss betrokken was, was alleen splitsing met Schaijk en Reek naar Oss populairder dan ongedeelde fusie met Uden. Ook zelfstandigheid was populairder dan enige fusie behalve inclusief Bernheze. De Actiegroep staat echter discussie van zelfstandigheid niet toe. De Actiegroep beroept zich ook op een enquête die ondanks haar onbetrouwbaarheid een bijna tweederde meerderheid voorkeur voor Uden aantoont in Reek. Aangezien de Actiegroep zo hamert op draagvlak op basis van individuele dorpen maakt dat ook de destijds meest populaire herindelingsoptie na de nu niet meer haalbare optie met Bernheze ongelding. Het grootste draagvlak voor een nog geldige herindelingsoptie die bij het referendum van 2015 aangetoond is blijft dus juist over voor ongedeelde fusie met Uden. De optie die de Actiegroep nastreeft was juist de minst populaire.

"*Enquête met een duidelijke uitslag in Schaijk waar 58% voor Oss kiest (in Reek bij magere deelname een voorkeur voor Uden)"

Voorkeur is nog geen afkeur, en de relatief kleine meerderheid aan voorkeur voor Oss vertaalt zich nog steeds in een ruime meerderheid aan goedkeur over afkeur voor Uden als we kijken naar de verdere feiten, inachtnementde de onbetrouwbaarheid van deze enquête.

"*Petitie waarbij 1600 mensen uit Landerd (meer dan 1500 uit Schaijk!!) uitspreken dat Schaijk bij Oss hoort en niet bij Uden"

Een petitie die een ruime minderheid aan afkeur onder Schaijkenaren aantoont. Met de 1500 die hier genomen wordt slechts 26%. Met andere woorden, interessant maar niet schokkend.

"*Aanvraag raadgevend referendum gesteund door 1121 kiesgerechtigden uit Landerd (voornamelijk Schaijk)

Gezien bovengenoemde feiten wederom interessant maar niet schokkend en geen reden tot afwijzing van het herindelinsadvies.

"Duidelijk is dat er geen lokaal draagvlak is vanuit Schaijk (en wellicht Reek) voor een fusie Uden met ongedeeld Landerd. De inwoners van Schaijk zijn buitenspel gezet en hebben nooit gelegenheid gekregen hun voorkeur voor Oss uit te spreken."

Het is juist duidelijk dat zeker in Reek en zelfs in Schaijk draagvlak bestaat voor de ongedeelde fusie met Uden. Inwoners van Schaijk hebben alle gelegenheid gekregen en nog extra gelegenheid gemaakt om afkeur van de gekozen herindelingsrichting uit te spreken en hieruit is unaniem een gebrek aan afkeur gebleken. Voorkeur is irrelevant, enkel afkeur of goedkeur is relevant.

"Namens al die inwoners vragen wij als actiegroep “Schaijk hoort bij Oss”om vanuit Gedeputeerde Staten negatief te adviseren over de voorgestelde fusie vanwege het ontbreken van lokaal draagvlak. En we vragen het voorstel tot herindeling van Uden en Landerd niet ongewijzigd door te leiden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties."

De Actiegroep spreekt niet namens de inwoners van Landerd, niet namens de inwoners van Schaijk, niet namens de tekenaars van hun petitie en niet namens de tekenaars van hun referendumaanvraag. De Actiegroep spreekt hier enkel uit persoonlijke titel, drie namen en geen één meer. Zij hebben niet het recht te spreken voor iemand anders dan zijzelf en dit mogen zij niet toe-eigenen

De Actiegroep is verder niet erin geslaagd om een gebrek aan draagvlak aan te tonen en hun advies dient daarom verworpen te worden. Gedeputeerde Staten behoren niet te oordelen over het draagvlak binnen de fuserende gemeenten, die taak is aan de fuserende gemeenten en fuserende gemeenten hebben het lokaal draagvlak aangetoond. Gedeputeerde Staten hebben te oordelen over de invloed op omliggende gemeenten en relaties tussen omliggeden gemeenten en dit zullen zij ongestoord doen.

"PS: Ook voor de gekozen naam “Maashorst” is slechts flinterdun draagvlak. Alleen de beide gemeenteraden hebben in meerderheid ingestemd met deze naam. Saillant detail is dat men in Uden de naam “Maashorst” tot inzet van de verkiezingen wil maken. Per slot stelt de nieuwe gemeenteraad de naam definitief vast. Ook omringende gemeenten hebben grote bezwaren tegen de gekozen “werknaam” Maashorst."

Het interne draagvlak voor de naam "Maashorst" is aangetoond, al lijkt ook voor de naam "Uden" aanzienlijk draagvlak te zijn gepaard met afkeur voor de naam "Maashorst". Vanuit perspectief van de Actiegroep is het onwijs om  de naam "Maashorst" in twijfel te trekken zonder een serieus alternatief te bieden, wetende dat hiermee de naam "Uden", die zij ongetwijfeld afkeurt, versterkt wordt. Een gebrekkig draagvlak intern en extern voor een naam die nog niet vast staat zal nou eenmaal niet de vorming dan de gemeente die die naam zou kunnen dragen verhinderen.

In conclusie, de Actiegroep probeert met allerlei leugens en valse argumenten de Gedeputeerde Staten te overtuigen van een gebrek aan lokaal draagvlak. In alles hebben zij gefaald een gebrek aan draagvlak aan te tonen. Zij beweren te spreken voor velen maar zij spreken enkel voor henzelf. Het is aan de Gedeputeerde Staten om hun bedrog te doorzien en te verwerpen en dit niet te laten wegen in het advies dat zij zullen afgeven.

Ik heb het volste vertrouwen erin dat de Gedeputeerde Staten de onderlinge relaties van onze buurgemeenten in acht zullen nemen in hun advies en een eerlijk advies zullen leveren. Om hier zeker van te zijn wil ik wellicht mijn vertegenwoordiger schrijven om uitleg te bieden over de situatie, al verwacht ik dat mijn vertegenwoordiger ruimschoots op de hoogte is. Immers voel ik mij niet verheven boven het "plebs", maar ben ik maar één persoon als ieder ander die gelukkig wel vertegenwoordigd is in onze Provinciale Staten, al ben ik nog in een andere gemeenteraad in een andere provincie vertegenwoordigd.

Nu onze gemeenteraden hun herindelingsadvies uitgesproken hebben zullen er weer gelegenheden komen om inspraak te leveren op de vorm die de nieuw te vormen gemeente in zal nemen. Het zal de Actiegroep sieren om hierin een positieve bijdrage te maken door uit te spreken wat Schaijk zo goed zou maken onder beleid dat Oss uitvoert over haar dorpen, zodat ditzelfde beleid in de nieuwe gemeente uitgegvoerd kan worden. Net zo goed kunnen zij uitspreken welk beleid Oss reeds over haar dorpen uitvoert dat juist nadelig zou zijn voor Schaijk, zodat Schaijk uiteindelijk beter uit de herindeling komt dan het met Oss zou kunnen. Ongedeelde herindeling met Uden gebeurt nou eenmaal op basis van gelijkheid tussen Landerd en Uden, waar annexatie door Oss enkel op basis van onvoorwaardelijke onderdanigheid zou geschieden, dus we hebben uiteindelijk met Uden oneindig veel meer te zeggen dan met Oss.

Piet

2020-04-23 18:04:16

jezus wat een oeverloos gezwam quintin van zuilen...zat je je te vervelen?

bert

2020-04-23 21:23:09

Piet,

Ik had graag een uitgebreide uitleg i.p.v. dit beknopte, heel duidelijk en objectief gemotiveerd  kletsverhaal.

Ieder mens heeft recht op diens afwijking. "Ook gij Quintin". Doch U vindt het blijkbaar fijn om daar mee te koop te lopen. Waarom ook niet. U belast daar volgens mij niemand mee met uw geschrift.

Wij gaan gewoon bij Uden dus stop met al die onzin. Uden en niet Oss was met deze coalitie allang bekend.  "Onze Democratie."

nico degen

2020-04-25 09:35:39

Bert, reageert met: “De voordelen om naar Oss te gaan zijn heel dikwijls al aangegeven in de Arena. Zie de advertenties.” De werkelijkheid is, dat een klein groepje relschoppers advertenties in de Arena heeft geplaatst waarin zij met hun mening en vooroordelen het publiek trachtte te beïnvloeden. Ze hadden dit ook met de telegraaf kunnen uithalen, dan had Bert ons kunnen vertellen: Dat de voordelen om naar Oss te gaan zijn heel dikwijls al aangegeven in telegraaf. Het enige waar een dag of weekblad op let is, of er niets strafbaars in de advertentie vermeld is.

Goof

2020-04-29 11:25:29

Beste Nico, in u nog iemand gevonden die nog meer onzin kan uitkramen dan Q. v. Z.

nico degen

2020-04-29 15:46:07

Dit is een voorbeeld van iemand die niets denkt en dit ook nog eens niet onder woorden kan brengen.

Klinisch Geriater

2020-04-30 08:36:52

Denk aan uw geestelijke gezondheid.

nico degen

2020-04-30 10:10:17

Daarin verschillen wij, ik kan denken. 

Goof

2020-04-30 12:19:20

Bezit Nico werkelijk geen enkele ontwikkelde vorm van emapthie? Denkt overal het antwoord op te weten (of weet het beter) zonder constructieve bijdrage en zet dan en passant ook even een groep personen die het volste recht hebben om tegengeluid te laten horen (hulde namens vele medebewoners) even gemakkelijk weg als "relschoppers"? Heeft weinig te maken met intelligentie of fantsoen, riekt des te meer naar narcisme...

nico degen

2020-04-30 17:04:59

Over het volste recht dat ook ik heb om over lieden zoals u te schrijven geen woord. Waar kan ik uw constructieve bijdrage vinden, immers u betwist mij het recht om mensen zonder achternaam relschoppers te noemen. Een inhoudsloze bewering zeker omdat u dit zelf bewijst.

anton coolen

2020-04-30 20:49:45

Beste mensen,

De democratie heeft bepaald wat er gaat gebeuren. Ieder heeft recht op diens mening. (Klopt, Goof, Bert, Joan etc. etc.) Verlies nemen kan dikwijls ook een overwinning zijn. Ik heb gelukkig dikwijls winst maar ook verlies genomen, dat hoort bij het mooie leven. Verlies krijgen kan dikwijls achteraf ook winst zijn.

Het is maar een spel en een totale bijzaak. Dit zeker gezien de omstandigheden waar wij nu in leven. Ook wij hebben persoonlijk daar onze neerslag van moeten ervaren.

Goof en vele anderen, geef de heer Degen zijn gelijk, dat is waar het bij hem om gaat. In zijn arbeidsleven is dat meestal niet gebeurd. Het is hem nu zeker  gegund. Het is zijn probleem en niet ons probleem.

Dank voor de discussies de afgelopen jaren. Het ging om de zaak en niet om de persoon.

Heer Degen, zoek een ander item voor uw eenzaamheid. U hoeft niet te wennen aan een lockdown, voor u is er weinig veranderd.

Dat er lieden zijn die alles negatief willen betitelen zegt meer over hunzelf dan over een ander.

Het was dikwijls een aangenaam vertoeven. Wat hebben enkele mensen toch heerlijke lange tenen. (dat is de humor)

Voor een ieder voor zover mogelijk: blijf gezond.

Heer Degen, ik zie uw gebruikelijke bagger wel weer over ons heen komen.

Als het u helpt, ga uw gang.

Reeds eerder aangegeven: einde discussie herdelen. Het is zoals het is. Ieder nadeel heeft zijn voordeel en ook andersom.

Geniet van het leven. De beperkingen hebben ook diens voordelen.

nico degen

2020-05-01 08:50:21

Ach gut toch heer Coolen, er is een advertentie geplaatst waarin Oss de enige plek zou zijn voor de herindeling. Daar en nergens anders op, reageer ik. Vanzelfsprekend krijg je vervolgens weer reacties op, prima toch. Maar dan de heer Coolen die zijn hele leven braaf geweest is, wil nu eens goed uit de band springen. Dat is al dikwijls mislukt en nu tracht hij dit door goedkope reacties, te bewerkstelligen. U heeft al ondervonden dat alleen een fors kapitaal investeren niet werkt. En nu terwijl u gelukkig gezond thuis zit, werk eens aan een stukje zelfreflectie, die u alleen maar ten goede zal komen.

Goof

2020-05-01 11:59:22

"Daar en nergens anders op, reageer ik" beweert u...

Al ver voor de lock-down rageerd u negatief op alles wat u in uw ogen als niet juist beschouwd jokkebrok! Wordt zo zuutjes aan eens tijd voor een toetsenbord-lockdown!

Mari Jansen

2020-05-01 12:09:29

Goed verhaal Quintin, lekker kort ook #kuch

×

nico degen

2020-05-01 22:57:06

Ik stond en sta achter het democratisch besluit van de gemeenteraad wat u daar van denkt is van geen belang. ook hoe u het wenst te benoemen. Blijf vooral thuis!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws



Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties