Landerd

‘Zorgvuldig proces doorlopen’

Regering overwegend positief over samenvoeging Landerd en Uden

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD – Als het aan de regering ligt gaat de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden tot de nieuwe gemeente Maashorst onverminderd door. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren dinsdag namens het kabinet laten weten. Het beslissende woord over de voorgenomen herindeling van Landerd en Uden is nu aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Vanuit de vaste Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken plaatsten diverse politieke partijen kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel ‘Samenvoeging gemeenten Landerd en Uden’, maar vanuit de regering zijn er geen bezwaren tegen het voorgenomen herindelingsplan. “Er is een zorgvuldig proces doorlopen waarin ook de visie en argumenten van de actiegroep uit Schaijk uitvoerig zijn meegewogen door de gemeenteraad van Landerd. De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt die het meest toekomstbestendig is en tegemoetkomt aan de wens van het merendeel van de inwoners.”

Actiegroep
Gedurende het herindelingsproces maakte een grote groep inwoners van Schaijk de wens kenbaar dat Schaijk en bij voorkeur ook Reek aan de gemeente Oss moet worden toegevoegd. Deze inwoners hebben zich verenigd in de actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden. De actiegroep is van mening dat de gemeenten Landerd en Uden tijdens het herindelingsproces onvoldoende rekening hebben gehouden met haar geluid, een aangeboden petitie en de uitkomsten van een enquête onder de bevolking en stelt dat er hiermee onvoldoende draagvlak voor de herindeling aanwezig is.
De regering deelt deze zienswijze echter niet, zo geeft minister Ollongren aan. “Het is primair de verantwoordelijkheid van gemeenten om het maatschappelijk draagvlak voor een herindeling te beoordelen en hierin te investeren. Het streven is hierbij gericht op herindelingen die op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen. Op basis van het herindelingsadvies en het logboek dat door Landerd en Uden is bijgehouden, constateert de regering dat deze herindeling een lange aanloop kent en er een zorgvuldig proces is doorlopen waarin ook de visie en argumenten van de actiegroep uit Schaijk uitvoerig zijn meegewogen door de gemeenteraad van Landerd. De leden van de gemeenteraad van Landerd waren goed op de hoogte van hoe inwoners in de drie kernen tegen de herindeling aankeken en op basis hiervan heeft hij een keuze gemaakt die het meest toekomstbestendig is en tegemoetkomt aan de wens van het merendeel van de inwoners.”

'Intensief proces'
De gemeente Landerd heeft volgens de regering een intensief proces doorlopen om te komen tot de huidige herindelingskeuze. “Twee gemeenteraadsverkiezingen stonden volledig in het teken van herindeling. De regering hecht eraan dit te benadrukken, omdat het peilen van de mening van inwoners over herindeling voor een belangrijk deel via de verkiezingen van 2014 en 2018 is verlopen en het bestuurlijk draagvlak hiermee zwaarwegend is. De argumenten van het actiecomité zijn al vanaf het begin van dit traject bekend bij de gemeenteraad, onderdeel geweest van de maatschappelijke en politieke discussie en opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van enkele politieke partijen. Daarnaast heeft de gemeente op meerdere momenten de mening van inwoners gepeild. Begin 2015 zijn er in de drie kernen van de gemeente Landerd zogenaamde ‘mobiele huiskamergesprekken’ georganiseerd waar inwoners in gesprek konden gaan met de gemeente over het thema herindeling. Daarnaast is er in 2015 een referendum georganiseerd waarin alle mogelijke herindelingsscenario’s aan de inwoners zijn voorgelegd.
De uitkomst van dit referendum is voor interpretatie vatbaar, aangezien er meerdere herindelingsscenario’s aangekruist konden worden. 51% van de inwoners die deelnamen aan dit referendum (opkomstpercentage 52%) koos voor het scenario van samenvoeging met de gemeente Uden en (een deel van) de gemeente Bernheze, 19% sprak zich uit voor samenvoeging met alleen Uden, 28% van de inwoners gaf aan dat Landerd bestuurlijk zelfstandig moet blijven, 7% koos voor opsplitsing van de gemeente waarbij Reek naar Uden gaat en Schaijk naar Oss, 24% koos voor splitsing van de gemeente Landerd waarbij zowel Reek als Schaijk naar Oss gaan en 7% koos voor samenvoeging van Landerd met Oss.
Na deze stappen heeft Landerd ervoor gekozen om de kiezer in de gelegenheid te stellen om een definitieve keuze te maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vier van de zes politieke partijen waren voor herindeling met Uden. De twee overige partijen wilden eerst zelf een enquête houden in Schaijk en Reek voordat zij hun standpunt bepaalden. 56,1% van de respondenten uit Schaijk koos voor samenvoeging met Oss, 41,3% voor samenvoeging met Uden en 2,6% van de stemmen was blanco. In Reek koos 58,9 % van de respondenten voor Uden en 34,5% voor Oss. Na de verkiezingen werd er een duidingsdebat gehouden waarin de uitslag van de enquête is betrokken. Een van de twee partijen die de enquête hadden georganiseerd duidde de uitkomst als ‘niet significant’ en op basis van de verkiezingsuitslag en de enquête kozen uiteindelijk vijf van de zes partijen ervoor om te gaan voor een herindeling met Uden en te blijven investeren in het draagvlak voor deze koers.”

Petitie
De gemeentebesturen hebben in de ogen van de regering ook goed gekeken naar de vraag in hoeverre de actiegroep uit Schaijk de inwoners van Schaijk en Reek representeert. “Bij deze representativiteit zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. De petitie ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ die door de actiegroep uit Schaijk in 2019 is opgesteld, is door 1.081 personen ondertekend. Dit aantal omvat slechts 14.9% van de bevolking van Schaijk. Ook moet bij dit aantal worden aangetekend dat een deel van de ondertekenaars anoniem is of uit omliggende kernen of de gemeente Oss komt. Daarnaast zijn er zowel vanuit Schaijk als Reek een aantal tegengeluiden gekomen van groepen inwoners die zich niet door de actiegroep gerepresenteerd voelen. Enkele van deze tegengeluiden zijn ook bij de Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Ten slotte werd op een totaal van 650 zienswijzen op het herindelingsontwerp (na ter inzagelegging en informatiebijeenkomsten in alle kernen) in slechts 46 van deze zienswijzen aangegeven dat Schaijk met Oss samengevoegd zou moeten worden en in 14 zienswijzen dat Reek met Oss samengevoegd zou moeten worden.”

Maatschappelijk draagvlak
Op basis van het bovenstaande concludeert de regering dat het maatschappelijk draagvlak uitgebreid is onderzocht en dat de standpunten van de actiegroep op meerdere momenten in het proces serieus zijn meegewogen. “Het gemeentebestuur heeft het draagvlak daarnaast afgewogen tegenover (andere) inhoudelijke aspecten die met deze herindeling samenhangen, zoals bestuurskracht. Een herindeling is immers vooral gericht op het verbeteren van de bestuurskracht van de gemeente als bestuurlijke eenheid. Vanuit dit oogpunt, het draagvlak meewegend, hebben beide gemeenten besloten dat een ongedeelde herindeling van Landerd en Uden de beste stap is.”

Opsplitsing
Opsplitsing van Landerd ziet de regering niet zitten. “Door opsplitsing van de gemeente Landerd krijgt de nieuwe gemeente Maashorst niet het gewenste toekomstbestendige schaalniveau. Ook zou er in het geval van opsplitsing geen sprake meer zijn van een gelijkwaardige samenvoeging met de gemeente Uden, aangezien na toevoeging van de kernen Schaijk en Reek aan de gemeente Oss alleen de kern Zeeland met 7.000 inwoners over zou blijven om samen te voegen met de gemeente Uden. Juist het gelijkwaardige karakter van de herindeling is belangrijk voor Landerd, aangezien hiermee de belangen van Landerd beter geborgd kunnen worden. Beide gemeenten willen “door groei klein blijven”, wat betekent dat zij opschaling noodzakelijk achten voor het behouden van het karakter van de zes relatief kleine kernen. Opsplitsing zou deze besturingsfilosofie verzwakken. Het bovenstaande overwegend is de regering van mening dat de gemeenteraden van Landerd en Uden op eigen initiatief zorgvuldig alle herindelingsvarianten hebben afgewogen en gekozen hebben voor een variant waarin de belangen van hun gemeenten het beste geborgd zijn en die op een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak kan rekenen, conform het Beleidskader gemeentelijke herindelingen 2018.”

Bestuurskracht
Ook met de bestuurskracht de toekomstige gemeente Maashorst zit het wel goed volgens de regering. "Er ontstaat met deze herindeling een bestuurskrachtige gemeente die naar verwachting in voldoende mate kan bijdragen aan gemeentegrensoverstijgende opgaven en zich qua omvang goed verhoudt tot de omliggende gemeenten in Noord-Brabant, zoals Meijerijstad en Oss. De regering baseert zich hierbij op het herindelingsadvies en de zienswijze hierop van de provincie. De verwachting is dan ook dat deze herindeling een duurzame oplossing is."

Eerste en Tweede Kamer
Het beslissende woord over de voorgenomen herindeling van Landerd en Uden is nu aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Klik hieronder voor de volledige nota van de regering.

|Doorsturen

J.J.

2021-01-12 16:18:17

Nou Sergio, ik hoop maar dat je voldoende papier en inkt hebt voor de eerst vogende editie te kunnen drukken met de te verwachten reacties en pagina grote advertenties.

Schaijk City

2021-01-12 16:36:11

Zo...kunnen we dit hoofdstuk ook afsluiten en weer als een eenheid verder gaan. Schaijk is en blijft Schaijk, ongeacht welke gemeente het wordt. Genoeg gestreden nu weer de Schaijkse cohesie opzoeken.

Schaijk

2021-01-12 17:01:14

Mooi, eindelijk weer eens een keer positief nieuws. Had onderhand wel verwacht dat een van de Landerdse politieke partijen van zich zou laten horen na al dat negatief nieuws vanuit Schaijk. Tenslotte zijn zij ook akkoord gegaan met de plannen. Het zou ze sieren om een tegengeluid te laten horen op dat negatieve nieuws en om duidelijk te maken dat er op een democratische wijze tot dit besluit is gekomen. Burgers kiezen volksvertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers maken beslissingen. Dat is democratie. Daar kun je het niet mee eens zijn. En ook dat mag in een democratie. Zolang ze maar niet het gemeentehuis in Zeeland gaan bestormen.

Marieke

2021-01-12 18:20:44

Wellicht kunnen Anton, Nico, Mimi, Quinten en de rest een appgroep o.i.d. starten voor het debat, zodat Sergio inkt en papier overhoudt voor echt nieuws. Maar ja, wie wordt er beheerder? Gezien de totaal afwezige Schaijkse cohesie willen ze allemaal leiden en elkaar er uitgooien waar mogelijk. Nou, kom maar op met het gebruikelijke non-argument dat ik geen recht van spreken heb omdat ik ervoor kies niet mijn volledige naam openbaar te maken in nogal vijandig gezind Schaijk. 

Quintin van Zuijlen

2021-01-12 19:50:51

Mariek, aan mij is Sergio nooit inkt of papier kwijt geweest, en leiden wil ik ook al niet. Ik zou niet weten waarom je dat zou denken.

anton coolen

2021-01-12 19:52:30

Marieke,

De verslaglegging van afgelopen weekend in de Arena was niet meer en niet minder dan het weergeven van de opmerkingen van de Tweede-Kamercommissie. Dit zonder aanvullend politiek commentaar te geven op de inhoud.

Wij misten dit in de openheid van de gemeenten Uden en Landerd. Het was in onze optiek beter geweest als de gemeente de verslaggeving kenbaar had gemaakt. Zie het dus als een aanvullend positief initiatief van een aantal lieden ten behoeve van de transparantie naar de inwoners toe.

Voor de duidelijkheid, het wordt en is een democratisch besluit en zo hoort het.  Uw naam wel of niet bekendmaken is een totale bijzaak en uiteraard uw beslissing. 

Blijf gezond.

Marieke

2021-01-13 00:20:02

Quintin en Anton,

Ik refereerde aan de reacties boven die van mij. Aan de oeverloze discussies die over de nieuw te vormen gemeente worden en hopelijk werden gevoerd door steeds dezelfde mensen die niet naar elkaar luisteren, omdat ze gaan voor hun eigen gelijk.

Het viel mij regelmatig op dat wanneer iemand zich anoniem in de discussie waagde te mengen er niet ingegaan werd op wat deze persoon te berde bracht, maar aangevallen werd op zijn/haar anonimiteit.

G@@f

2021-01-13 08:07:31

Tja... Na vrijdag is wellicht alles anders ;-)

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties