Landerd

Provincie positief over herindeling van Landerd en Uden

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De provincie Noord-Brabant is positief over het Herindelingsadvies gemeente Maashorst. "Een erg fijn bericht", vinden de burgemeesters Marnix Bakermans (Landerd) en Henk Hellegers (Uden). De provincie bekeek het voorstel voor de nieuwe gemeente, nadat de beide gemeenteraden van Landerd en Uden op 16 april het herindelingsadvies vaststelden. Nu de provincie een positieve reactie heeft gegeven, gaat het stuk door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geeft aan dat ‘Landerd en Uden op overtuigende wijze laten zien dat zij voldoen aan de vier criteria die aan de herindeling worden gesteld.' Hiermee doelen zij op de volgende criteria: draagvlak, bestuurskracht, regionale samenhang en interne samenhang en nabijheid van bestuur. Zo zijn Gedeputeerde Staten van mening dat sprake is van een hoge mate van lokaal bestuurlijk draagvlak en delen zij de conclusie van Landerd en Uden dat bij de omliggende gemeenten sprake is van brede steun voor de herindeling. Ook als het gaat om de naam Maashorst, waarbij Gedeputeerde Staten aangeven de duidelijke afwegingen van de gemeenteraden te ondersteunen.

De zes kernen staan centraal voor de nieuwe gemeente Maashorst, zoals ook in de toekomstvisie is omschreven. De provincie geeft in haar zienswijze aan dat zij, evenals de beide gemeenten dus, meerwaarde zien in een krachtig kernenbeleid. "Het kernenbeleid blijft absoluut de aandacht houden. Zo werken visiegroepen aan onder andere de uitwerking van de participatievisie, zodat samen met de inwoners de nieuwe gemeente wordt vormgegeven. Hierbij kijken we ook naar goede voorbeelden van andere Brabantse gemeenten", stellen Landerd en Uden in een persbericht.

"Verder geven Gedeputeerde Staten aan waardering te hebben voor de zorgvuldige, maar ook voortvarende wijze waarop de colleges en de raden inhoud en vorm hebben gegeven en blijven geven aan de beoogde herindeling. Ook zijn zij verheugd te lezen dat de gemeenten nu reeds met de samenleving aan de slag gaan om de toekomstvisie op de nieuwe gemeente verder uit te werken op thema’s als zorg, wonen, economie, buitengebied en participatie."

Op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl staat de zienswijze van de provincie.

Nu de provincie een positieve zienswijze af heeft gegeven, is het aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een herindelingswet op te stellen. Vervolgens wordt dit wetsvoorstel volgens de reguliere wetgevingsprocedure voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties