Landerd

'Nieuwe gemeente Maashorst gaat financieel gezonde toekomst tegemoet'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - De nieuwe gemeente Maashorst gaat een financieel gezonde toekomst tegemoet, stellen de Udense wethouder Franko van Lankvelt en de Landerdse burgemeester Marnix Bakermans. De twee bestuurders zeiden dit dinsdagmiddag tijdens de presentatie van de gezamenlijke conceptbegroting gemeente Maashorst 2022. De totale begroting van de nieuwe fusiegemeente van Landerd en Uden behelst een bedrag van circa 160 miljoen euro. Voor de nieuw te vormen gemeenteraad, die op 24 november wordt gekozen, is ongeveer een miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Op 7 oktober krijgen de raden van Landerd en Uden een toelichting op de conceptbegroting.

“Deze begroting kan gezien worden als een financieel overdrachtsdocument”, geeft wethouder financiën van Uden Franko van Lankvelt aan. “We hebben alle tot nu toe bekend zijnde (financiële) ontwikkelingen opgenomen. Los van deze reeds bekende ontwikkelingen, waren er natuurlijk al veel zaken opgestart vanuit eerdere begrotingen van beide gemeenten”, vult burgemeester Marnix Bakermans zijn collega uit Uden aan.
“Ook goed om te melden is, dat het samengaan van beide gemeenten geen  lastenverhoging voor onze inwoners tot gevolg heeft en dat er een structurele ruimte van 500.000 tot 1 miljoen euro beschikbaar is om verder in te vullen voor de nieuwe raad”, vervolgt Bakermans. “Hierdoor kan de nieuwe gemeente Maashorst doorontwikkelen”.

Basis voor nieuw coalitieakkoord
Na de gemeenteraadsverkiezingen in november, gaan de gekozen partijen en bestuurders werken aan een nieuw coalitieakkoord. Deze conceptbegroting is  en belangrijk document voor de beleidskeuzes die gemaakt gaan worden. Een  nieuwe afweging van beleid en middelen zal dan zijn financiële vertaling krijgen in de definitieve Programmabegroting Maashorst 2022. In de toekomstvisie gemeente Maashorst, die samen met inwoners, organisaties en ondernemers tot stand is gekomen, staan belangrijke thema’s benoemd. Zo vinden inwoners bijvoorbeeld diversiteit van de dorpen belangrijk, het groene en gastvrije  karakter en een fijn woonklimaat met goede voorzieningen. Maar ook goede  org op maat en een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers. Deze en meer  onderwerpen zijn verder uitgewerkt door de visiegroepen economie, zorg, buitengebied, wonen en participatie. Zij leveren bouwstenen aan, die richting kunnen geven aan nieuw beleid voor Maashorst.

Plannen in uitvoering
De afgelopen jaren zijn er zowel in Landerd als Uden diverse besluiten genomen die in uitvoering zijn of in uitvoering komen, en als zodanig opgenomen in deze begroting. Denk hierbij aan:
 Bouw van het dorpshuis in Zeeland
 Voorbereiding en realisatie van Sport en Spel in Reek
 Voorbereiding implementatie Omgevingswet
 Herinrichting Violierstraat en aanliggende rotondes, Uden
 Omklap N605/Zeelandsedijk
 Realisatie Aldi Reek
 Reconstructie N264
 Nieuwbouw basisscholen Aventurijn en De Klimboom
 OHV de Wijde wereld uitbreiding speelleercentrum en OLP
 Uitvoering Centrumvisie Uden
 Voorbereiding verbouwing Wapen van Reek
 Ontwikkeling natuurgebied De Maashorst
 Renovatie Sporthal De Eeght Schaijk
 Ontwikkelen woningbouw in meerdere dorpskernen
 Huisvesten gemeentelijke organisatie op één locatie Uden

Behandeling conceptbegroting

De gezamenlijke colleges van B en W van Landerd en Uden hebben de concept Programmabegroting gemeente Maashorst 2022 aangeboden aan de gemeenteraden. Op donderdag 7 oktober wordt de begroting besproken in een  gezamenlijke raadsvergadering. De concept Programmabegroting gemeente Maashorst 2022 is te vinden op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl, onder de kopjes Nieuws en Belangrijke documenten.

|Doorsturen

bert

2021-08-31 19:27:29

Schaijk krijgt het opknappen van de Eeght . Wat een feest . 

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties