Landerd

Paar honderd Schaijkenaren protesteren bij Raadhuis tegen herindelingsproces

Landerdse gemeenteraad stelt herindelingsontwerp vast

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Landerd en Uden willen per 1 januari 2022 gaan fuseren tot een nieuwe Maashorstgemeente. De gemeenteraden van zowel Landerd als Uden vergaderen donderdagavond over het vaststellen van het herindelingsontwerp voor de toekomstige gemeente Maashorst. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog van Arenalokaal. (liveblog gesloten)

18.45 uur:
Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een nieuwe gemeente. De basis hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide gemeenten, waarin is vastgesteld te komen tot een herindeling. De beide gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen tot herindeling is vastgelegd en daarin de intentie uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe gemeente Maashorst te vormen. In februari van dit jaar hebben de beide raden het plan van aanpak voor het herindelingsproces vastgesteld.

'Input van inwoners, ondernemers en organisaties'
Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het herindelingsontwerp en de toekomstvisie, stelt het Landerdse college van B en W. 'Inwoners, ondernemers en organisaties hebben in de afgelopen maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenoemde uitdagingen en tijdens het festival gemeente Maashorst op 24 juni. Draagvlak en betrokkenheid bij de inwoners, de ondernemers, maatschappelijke organisatie, de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor zowel Landerd als Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in het Plan van Aanpak afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie.'

Het herindelingsontwerp
Het herindelingsontwerp dat vanavond wordt vastgesteld door de gemeenteraad geeft weer op grond van welke argumenten wordt gekozen voor deze herindeling en geeft een beeld van de nieuwe gemeente. Hierbij is een belangrijk onderdeel van het ontwerp de toekomstvisie, waarin wordt omschreven wat de visie op de nieuwe gemeente is. Met het vaststellen van dit herindelingsontwerp stellen beide raden ook deze toekomstvisie vast. 'Wat maakt Maashorst  onderscheidend, wat willen we koesteren en voor welke opgaven staatde nieuwe gemeente? De visie is geen uitgewerkt beleid, maar wel leidend bij de
harmonisatie van beleid en regelgeving, wat op een later moment (2020 en 2021 en daarna) plaatsvindt.'

19.00 uur: “Schaijk hoort bij Oss”
De actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” startte onlangs een petitie omdat zij vindt dat de mening van de inwoners van Schaijk over de beoogde herindeling te weinig wordt gehoord door de gemeenteraad. ‘Wij willen recht doen aan de enquête waarbij de meerderheid van Schaijk koos voor Oss. De gemeenteraad heeft daar tot nu toe niets mee gedaan. Maar het is nog niet te laat en het is nog geen gelopen race! Onderteken massaal de petitie en dwing daarmee de gemeenteraad om Schaijk te laten fuseren met Oss’, zo staat in de petitie te lezen.

19.15 uur: Paar honderd Schaijkenaren protesteren bij het Raadhuis
Inmiddels verzamelde de actiegroep ruim 1.400 handtekeningen van mensen die ontevreden zijn met het tot nu gevolgde fusieproces. De afgelopen weken riep de actiegroep inwoners van Schaijk op om vanavond hun stem te laten horen bij de raadsvergadering over het herindelingsontwerp. Een paar honderd mensen hebben gehoor gegeven aan die oproep en hebben zich bij het Raadhuis in Schaijk verzameld. Omdat de publieke tribune in het Raadhuis te weinig plaats biedt, worden de meeste mensen doorverwezen naar het naastgelegen dorpshuis De Phoenix, waar de raadsvergadering op een groot scherm te volgen is.

19.35 uur: 'Geef inwoners alsnog de beslissende stem met een raadplegend referendum'
Nico van Casteren houdt tijdens de raadsvergadering een toespraak namens de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden”. "Ik wil de gemeenteraad graag vertellen wat er leeft onder met name de Schaijkse inwoners", zo begint hij zijn betoog. "De petitie die wij eind juni zijn gestart onder de titel “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden” heeft inmiddels maar liefst 1450 handtekeningen opgeleverd van inwoners uit Schaijk. Het feit dat al zóveel mensen uit Schaijk en daarbuiten de petitie hebben getekend, is een duidelijk signaal dat het draagvlak voor een fusie tussen Uden en Landerd twijfelachtig is te noemen. Vanuit de actiegroep doe ik daarom een klemmend beroep op de gemeenteraden van Uden en vooral Landerd om de inwoners alsnog de beslissende stem te geven door een raadplegend referendum te houden. De uitslag daarvan zou per kern gerespecteerd moeten worden. Tot slot wil ik aangeven dat de actiegroep alles in het werk zal stellen om het gebrek aan lokaal draagvlak met name in Schaijk duidelijk te maken bij de Provincie en Tweede Kamer. Indien nodig zullen wij in Landerd een actie starten om een raadgevend referendum aan te vragen. Ik hoop dat de volksvertegenwoordigers zullen luisteren naar de stem van het volk en de inwoners de kans wilt geven hun stem te laten horen."

19.45 uur: 'Onvoldoende steun uit Schaijk voor fusie met Uden'
Ook Cora de Jong uit Schaijk spreekt in tijdens de raadsvergadering. Zij stoort zich met name aan het in haar ogen 'gestuurde herindelingsproces'. "Er is duidelijk al een koers uitgezet: Landerd moet hoe dan ook naar Uden, ongeacht wat inwoners daarvan vinden. De gestelde vragen tijdens straatinterviews waren niet bedoeld om een ander geluid te laten horen. Je mocht iets vinden van de 'opgehaalde' thema’s en speerpunten, maar die zijn zo vanzelfsprekend en generiek geformuleerd dat je er niet eens tegen kunt zijn. Ze geven geen antwoord op de vraag wat het mij als inwoner van Schaijk en Landerd oplevert."
Volgens De Jong is er "met name vanuit Schaijk onvoldoende steun voor een fusie met Uden. Er heerst bij een ruim aantal inwoners van Schaijk onvrede. Onvrede over het proces van herindeling dat alleen maar gericht is op de vastliggende fusie van Landerd met Uden. Onvrede over het feit dat met de voorkeur van veel mensen in Schaijk niets wordt gedaan. Onvrede over het gegeven dat de inwoners er niks meer over te zeggen hebben. Onvrede omdat de politiek niet waarmaakt wat ze heeft beloofd: namelijk de inwoners het laatste woord geven."

20.00 uur: Jacques Pijnappels (Progressief Landerd): 'Proces is goed geweest, referendum overbodig'
Jacques Pijnappels, fractievoorzitter van Progressief Landerd, vertoont tijdens de raadsvergadering ernstige tekenen van geheugenverlies. Waar zijn partij in haar verkiezingscampagne en -programma namelijk nog plechtig beloofde 'de kiezers het laatste woord te geven' over de herindeling, wil de Zeelander daar nu niets meer van weten. "Het is moeilijk om een besluit te nemen waar alle betrokkenen het mee eens zijn en spijtig dat er zoveel onrust is ontstaan in een verbonden dorp als Schaijk. Maar Progressief Landerd vindt dat het herindelingsproces constructief en goed is geweest en daarmee is een referendum overbodig."

20.30 uur: Sybren Reitsma (CDA): 'NIPO-peiling houden om te kijken wat er in Schaijk écht leeft'
CDA-fractieleider Sybren Reitsma vindt een referendum niet het juiste instrument om de mening van Schaijkenaren over de herindelingskoers te peilen. "Het lijkt me erg lastig om dit met een referendum te meten. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een peiling door NIPO of een soortgelijk instituut. Een peiling die een goed, gegarandeerd en eerlijk beeld geeft over de mening van de inwoners van Schaijk."

20.55 uur: Arie de Kleijn (DS97): 'Schaijkse mensen willen zélf kunnen kiezen en verdienen dat ook'
"Er is heel veel geld uitgegeven om mensen te betrekken bij het herindelingstraject, maar de uitkomsten zijn zeer voorspelbaar en weinig concreet", stelt DS97-fractievoorzitter Arie de Kleijn. "De belangrijkste vraag wordt echter niet beantwoord. Hoe weet een inwoner nu of hij wel het beste af is in die nieuwe gemeente Maashorst en wat dit concreet voor hem betekent?"
De Kleijn verwoordt nog maar eens het standpunt van zijn partij DS'97. "Wij hebben steeds gezegd: zorg dat je alle opties onderzoekt en de inwoners het laatste woord geeft. Iets wat overigens ook Progressief Landerd en de RPP hun kiezers expliciet hebben beloofd. Die partijen doen echter aan geschiedvervalsing. Ik daag hen uit om hun verkiezingsbelofte waar te maken."
De DS97-voorman refereert ook nog even aan de enquête die zijn partij tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen hield. "Daaruit kwam in Schaijk een behoorlijke meerderheid naar voren voor samengaan met Oss. Dat beeld zien we nu bij de petitie "Schaijk hoort bij Oss" opnieuw. Wat wij willen is de stem van de inwoners volgen. Duidelijk is dat er in Schaijk zeker geen draagvlak is voor het herindelingsontwerp dat nu voorligt. Daarom willen wij dat er een raadplegend referendum komt, waarbij de uitslag per dorpskern wordt gerespecteerd. Indien de gemeenteraad daar niet naar wil luisteren, dan zijn er zeker nog andere instanties zoals Provincie en Tweede Kamer die wel zullen luisteren. Draagvlak onder de bevolking is voor hen een zeer zwaarwegend punt."

21.50 uur: Burgemeester Bakermans raadt referendum af
In reactie op het amendement van DS97 om een raadplegend referendum te houden in Landerd over de keuze Oss of Uden zegt burgemeester Marnix Bakermans dat hij dit 'afraadt'. "Als college denken wij dat er bij de gemeenteraad op dit moment geen behoefte bestaat aan een dergelijk referendum en wij raden dat dan ook af. Wel wordt het herindelingsontwerp na vaststelling door de gemeenteraden van Landerd en Uden acht weken ter inzage gelegd. Iedereen die dat wil kan op een laagdrempelige manier een zienswijze indienen. Die zienswijzen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in of aanvullingen op het herindelingsontwerp. Vervolgens wordt in maart een herindelingsadvies voorgelegd aan de beide raden."

22.40 uur: Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit): 'Draagvlak voor gemeente Maashorst is op democratische wijze tot stand gekomen'
Jeroen van den Heuvel, fractievoorzitter van de grootste partij in Landerd Maashorst Vooruit, voelt niets voor het referendumvoorstel van DS97. "Het herindelingspad dat we hebben gevolgd is duidelijk. Het draagvlak voor de vorming van een Maashorstgemeente samen met Uden is in onze ogen op een juiste en democratische wijze tot stand gekomen."

22.55 uur: Amendement DS97 voor raadplegend referendum met 14 tegen 3 stemmen verworpen
Het door DS97 ingediende amendement om in de gemeente Landerd een raadplegend referendum te houden waarbij de inwoners zich kunnen uitspreken over de keuze voor een herindeling met Oss of Uden, is - zoals verwacht - verworpen met 14 stemmen tegen (Maashorst Vooruit, RPP, Progressief Landerd, VVD, CDA, Lijst Zeeland en Jordi Zwaans van DS97) en 3 stemmen voor (DS97).

23.00 uur: Landerdse gemeenteraad stelt herindelingsontwerp vast
De gemeenteraad van Landerd stelt, net als de gemeenteraad van Uden eerder deze avond, met 14 stemmen voor (Maashorst Vooruit, RPP, Progressief Landerd, VVD, CDA, Lijst Zeeland en Jordi Zwaans van DS97) en 3 stemmen tegen (DS97) het 'herindelingsontwerp gemeente Maashorst' vast. Het herindelingsontwerp komt nu gedurende 8 weken ter inzage te liggen, zodat belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen.

|Doorsturen

Klaas

2019-10-24 22:21:04

En wat is er na de inbreng van ds nog gezegd??

Jo

2019-10-24 22:48:06

waardeloos Bakermans! Je zou je rug recht moeten houden. Ongelofelijk.

nico degen

2019-10-24 23:09:32

Jammer Jo van dergelijk taalgebruik, je bewijst hiermee niemand een dienst.

Mimi van der Meer

2019-10-25 00:23:58

Beste mensen,

Elke uitspraak die ik deed in mijn open brief aan de raad, eerder vanavond, ondersteun ik na het aanhoren van de raadsvergadering nog steeds, nog meer zelfs dan tevoren.

Schaam u diep, college en raad.

Zoveel stemmen in ons dorp Schaijk (bij de verkiezingen al, en daarna nog eens in de petitie) waar u simpelweg de vloer mee aanveegt.

Een heleboel onzin over die unieke en fijne inspraak en het betrekken van “de bevolking”. Beetje raar dat die 1400 mensen in Schaijk die er niet gerust op zijn, daar net niet bij horen, bij die te betrekken bevolking. Die worden niet uitgenodigd.

Aperte leugens zelfs, over de verkiezingsbeloften die al dan niet gedaan zijn. Moritz Böhmer, weet je het nog? Die huis-aan-huisfolder vlak voor de verkiezingen? Het gesprek dat wij voerden? De toezeggingen die je deed?

Weet u waar het over ging, in deze raadsvergadering? En misschien al die tijd al. Over oud zeer tussen de verschillende partijen. En omdat Progressief Landerd en de VVD geen vriendjes zijn van DS97, wat best allerlei redenen zal hebben, schijten ze nu op alle Schaijkenaren die gewoon simpelweg gehoord willen worden. Het is gewoon persoonlijk armpjedrukken tussen politici, de kiezer wordt volledig uit het oog verloren.

Als het dan allemaal zoveel beter is in Uden, leg het ons dan gewoon uit... en vraag ons vervolgens - na die goede uitleg - om onze keuze te maken... zo zou het horen. Dat is wat wij vragen.

Zoals jullie dat eerder wel degelijk hebt toegezegd, RPP en Progressief. 

Vinden jullie het vreemd, dat het overgrote merendeel van de bevolking nul vertrouwen heeft in de politiek? Nul... 

Jullie zorgen ervoor dat mensen stoppen met stemmen, of gaan stemmen op idioten en cowboys. Wat maakt het immers uit, “of je door de hond of de kat gebeten wordt“, en “wat je ook zegt, ze doen toch wat ze zelf willen”. Ik hoorde het vanavond nog verschillende mensen zeggen, op straat. Treurig.

Fraai ook hoe de mensen die naar de vergadering wilden, niet toegelaten werden maar verwezen naar het dorpshuis. De raadszaal was niet bestemd voor de tegenstanders. Zat al vol. Jaja, goed georkestreerd. Voor alle zekerheid was er een buslading aardige boa’s en nog twee lieve politie-agenten opgetrommeld. Voor al die lieve brave Schaijkenaren die hun mening heel bedeesd kwamen uiten. En zich braaf weg lieten sturen naar de Phoenix.

Shame!

En oké, mevrouw Hoek en heer van de Heuvel, de toonzetting wordt af en toe inderdaad feller en schriller. Daar mag zich over beklagen, vindt u. Maar wat verwacht u anders als u als bestuurder, vanuit uw ivoren torentje, per definitie niet wilt luisteren naar wat sommige burgers (en best veel burgers - as a matter of fact) te zeggen hebben? Moet ú zich daarover beklagen? Of moet u misschien eens leren in gesprek te gaan en te luisteren?

anton coolen

2019-10-25 00:47:51

Mimi, wederom een eerlijk en juist verhaal.

PSV gelijkspel. (Tegenvaller maar geen probleem).

Mimi, het verhaal luisteren naar de inwoners van Schaijk (in de raad) is totaal een verloren partij. Persoonlijke belangen en egootjes.

Jammer, maar niet opgeven met zoveel mensen.

Men heeft pas gewonnen of verloren op de eindstreep.

Blijf gezond.

Mimi

2019-10-25 01:15:00

Absoluuut ????

Mimi

2019-10-25 01:16:41

op die ??? moest een smiley staan :-) 

Henk de Boer

2019-10-25 07:55:49

Een paar honderd mensen? We tellen er 78, das ook de gemiddelde leeftijd zo te zien.

Jo

2019-10-25 08:39:04

@Nico Degen, taalgebruik? Mag ik niet aangeven dat hij zijn rug recht mag houden? Hij zou het juist moeten aanmoedigen door naar de burgers te luisteren maar inmiddels zijn de (zijn) belangen bekend. Ook zijn voorliefde voor troonopvolging...Hoe groter de gemeente hoe meer.....

Mij maakte het persoonlijk niet zo heel veel uit Oss of Uden maar sinds ik deze poppenkast zie erger ik mij gruwelijk aan de opstelling van bepaalde politieke partijen die hun rug in ieder geval niet recht wete nte houden. Puur kiezersbedrog, niets meer en niets minder. Onder het mom "de burger heeft al zorgvuldig gekozen". Hoe dan?

Daarnaast heb ik nog steeds geen antwoord op wat Uden mij nou echt te bieden heeft. Een Maashorst bos waarvan Oss de grootste knip trekt? Tja, je kunt er leuk winkelen, dat dan wel maar de milieu"straat" is waardeloos en voor Schaijk veel te ver weg. Osse centrum is niets maar wel een perfect georganiseerde dorpenraad en meer in te brengen bij de Provincie met bijna 100 dzd inwoners. Volgens mij zijn dit toch echt items die van belang zijn als dorp maar gelukkig hoeven wij die keuze niet te maken. Dat wordt gedaan door de eerlijk gekozen volksvertegenwoordigers waarvan er gelukkig een paar zijn die WEL echt goed hun rug recht houden en denk dat deze mensen een pluim verdienen. Fantastisch hoe zij zich zo inzetten voor hun gekozen achterban. Wellicht dat je dat een keer kunt aanhalen in  je berichten.

Daarnaast Nico Degen, geloof je echt in een toekomstige samenvoegeing Oss - Uden? Met Bakermans in het pluche? Volgens mij is er een bos in Kaatsheuvel (dit heet geen Maashorst overigens) waar ze misschien wel in deze sprookjes geloven. Wellicht dat je daar een balletje op kunt gooien.

PS, je kunt daar ook recreatiewoningen huren

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties