Landerd

INGEZONDEN: Gemeenteraad van Landerd, wees in het kader van de herindeling écht democratisch!

Door Piet van der Ven

Het heeft er alle schijn van dat de gemeenteraad van Landerd voornemens is te zijner tijd te gaan besluiten de hele gemeente Landerd met Uden te laten samengaan. Middels een handtekeningenactie wil de actiegroep Schaijk hoort bij Oss een referendum aanvragen. En terecht mijns inziens, heel terecht! Uit meerdere berichten blijkt dat het Landerdse gemeentebestuur, het college voorop, zo'n referendum eerder ontmoedigt dan toejuicht. Bij zo'n opstelling gaat bij mij ten aanzien van democratische beginselen toch wat wringen.

Vooropgesteld, elk gemeenteraadslid is na verkiezing en beëdiging gerechtigd bij besluiten zijn of haar stem naar eigen inzicht uit te brengen, dus juridisch waterdicht. De gemeenteraad, vóórgegaan door het college, lijkt haar besluit te baseren op een onderzoek uit 2015. Dit onderzoek roept bij mij de herinnering op van niet echt een serieus onderzoek, het wordt door anderen een "schertsvertoning" genoemd, en er wordt gesproken van "een dubbele bodem". Bovendien is dat intussen vijf jaar geleden. En je dáár dan op baseren, dan komt dat in mijn ogen ongefundeerd en star democratisch over.

Échte democratie voer je mijns inziens door met de tijd mee op de hoogte te blijven van wat er onder de kiezers leeft. De momentopname van het omstreden onderzoek in 2015 als leidraad nemen getuigt niet van actualiserend democratisch besturen. Weinig sprake van voortschrijdend democratisch inzicht dus.
Wél doet de gemeente Landerd al vanaf maart 2019 pogingen ons inwoners warm te maken om ons betrokken te voelen en om mee te denken bij de nieuw in te richten gemeente na samenvoeging met Uden. Zinsneden en uitnodigingen als: "kwalitatieve input op te halen bij de inwoners", "samen met onze inwoners ", "er is ons veel aan gelegen om een breed scala aan mensen en partijen betrokken te krijgen zodat we een gedragen visie krijgen", "burgerparticipatie", en meer… Het kan niet op!

Híer heeft de gemeenteraad actualiserende democratie hóóg in het vaandel! Maar, in eerdere jaren, om dan eens echt te peilen welke samenvoegingsgemeente de voorkeur heeft van de verschillende kernen binnen onze gemeente, om daar tussentijds actief naar te informeren op de manier waarop we nu gepord worden onze mening te laten horen, dat is er níet van gekomen. Dat geldt natuurlijk vooral met name de kern Schaijk. De mensen dáár voorlichten over mogelijkheden bij desgewenste aansluiting van hun woonkern bij Oss, zícht proberen te krijgen op wat er allemaal leeft, en niet hen continu een voorgekauwde boterham voorschotelen.

In vijf jaar tijd is dat allemaal er niet of maar nauwelijks van gekomen. Jammer, het betreft hier toch wel degelijk in brede zin de belangen van een aanzienlijke inwonersgroep binnen onze huidige gemeente, waarvoor het gemeentebestuur ook toekomstgericht zorg dient te dragen. Ook al zou dat voor hen samenvoeging met Oss betekenen. Het gaat om hún welzijn!

De burgemeester spreekt ergens: "We gaan Schaijk niet extra kietelen". Zulke opmerkingen geven er blijk van dat je weet dat er onvrede heerst over de gang van zaken, en daar dan vervolgens achteloos aan voorbijgaan…..? Nee, je hoeft ze niet extra te kietelen, je kunt de inwoners van Schaijk gewoon middels een eenduidig onderzoek -een referendum- gewoon heel neutraal naar hun voorkeur vragen. En dan zal blijken wélke samenvoeging de meeste voorkeur heeft.

Maar voor het aanvragen van zo'n referendum blijkt eerst nog een handtekeningenactie nodig, in plaats van dat dat een democratisch eigen initiatief van de gemeenteraad had kunnen zijn. En blijken er inderdaad voldoende handtekeningen te komen voor een referendumaanvraag, dan nog lijkt het er vooralsnog op dat de gemeenteraad daar niet in meegaat.

Een en ander komt erg arrogant over. En daarom zijn ze in Schaijk boos, zeker een aanzienlijke groep. Vandaar die noodkreet om een referendum. En ik ben het met hen eens, Ik steun die handtekeningenactie in woord en daad, en hoop dat vele anderen dat ook zullen doen door op het gemeentehuis hun handtekening te gaan zetten.

Het maakt mij persoonlijk niet uit of Schaijk - of een deel daarvan – nou bij Uden of bij Oss komt, maar daar dient wel een eenduidig onderzoek aan vooraf te gaan. En de uitslag daarvan dient dan ook gerespecteerd te worden. Gebeurt dit niet dan zal er tot in verre toekomstjaren bij een aanzienlijke groep grote ontevredenheid blijven bestaan. Wat zeker niet zal leiden tot een enthousiaste deelname aan het inrichtingsproces van de nu voorgenomen samenvoegingsgemeente.

Daarom gemeente Landerd, wees in het kader van de herindeling écht democratisch, en sta positief tegenover een referendum. En handel daar naar!

Piet van der Ven, Zeeland

|Doorsturen

anton coolen

2020-02-05 13:24:46

Geachte Heer v.d. Ven,

Hartelijk dank voor het open en duidelijk verhaal.

Klopt, er wordt alleen gevraagd dat de inwoners van Schaijk echt een keuze mogen maken.

Rol van Burgemeester is zowel bij de voor- als tegenstanders genoegzaam bekend. Inmiddels is er met diverse kamerleden overleg aangaande de te bewandelen weg. Ook aangaande de daadwerkelijke rol en het functioneren van het bestuur.

Er is een hele weg te gaan. Doch opgeven is voor een hele grote groep inwoners van Schaijk niet in zicht.

Voor een ieder veel wijsheid en politiek fatsoen naar de inwoners.

Zie oproepen in de komende editie van Arena.

Blijf gezond.

Bob Geurts van Kessel

2020-02-05 17:05:59

Sterk standpunt met goede argumenten, helemaal mee eens.

nico degen

2020-02-05 17:16:35

Hijgend van opwinding, heeft Piet van der Ven lukraak het een en ander te vertellen. We moeten naar zijn democratie handelen want dat is pas echte democratie. Hij waarschuwt voor grote ontevredenheid die zal blijven blijven bestaan. Ik denk dat hij de ontevredenheid bedoeld die naar de herindeling tussen Zeeland Reek en Schaijk ontstond die tot de dag van vandaag nog bestaat. Regelmatig werd er over geschreven en hoe erg dit wel was. Gelukkig trok B&W zich daar niets van aan en de mooiste plannen werden dorp voor dorp ondernomen. De dorpen floreerden als nooit te voren, en de azijnpissers hadden steeds minder ammunitie om vuiligheid in onze richting te ventileren. Het gaat intussen niet meer over Oss of Uden maar om de grove brutaliteit van de gemeenteraad om een besluit te nemen, dat moest verboden worden. Ik wens de gemeenteraden is Uden of Oss veel vermakelijkheid met zeurige lieden wiens bestaan afhangt van de mate waarin ze kunnen zeuren.

Mimi van der Meer

2020-02-05 20:49:06

@Piet van der Ven

Uitstekend opgeschreven, sterke argumenten. Ik hoop dat vele Zeelanders, Rekenaren, Schaijkenaren door uw woorden geïnspireerd worden, en hun handtekening ook gaan zetten voor een nieuw referendum.

Joost Siebers

2020-02-05 21:03:03

@Piet van der Ven

Klink, klaar, duidelijk... Heeft niets met ....issen van doen, enkel logica op een rijtje!!

anton coolen

2020-02-05 22:06:25

Heer Degen,

Molenaarstraat 57, u bent welkom.

Ik heb een spiegel voor u.

Nico van Duren

2020-02-05 22:22:15

Beste Mimi,

Je bedoelt vast dat je rekent op REEKenaren! Hoe naar als de rek eruit zou zijn. Is het trouwens Schaijkenaren? Ik dacht "Schaijksen" Laten we dus vooral niet de indentiteit van de mensen uit de dorpen verkwanselen. Wat dacht je van de gemeente Zeeland, gemeente Schaijk en gemeente Reek. Dat is het meest democratisch... Baas in eigen dorp en de andere dorpen bekijken het maar :-)

Quintin van Zuijlen

2020-02-05 23:51:35

Piet van der Ven, ik wil graag wat kanttekeningen bij uw verhaal zetten. Ten eerste heeft de Raad op 24 oktober 2019 nog op eigen initiatief een referendum overwogen met een strekking zoals u voorstelt en deze hebben zij verworpen. Het is dus absoluut niet waar dat de Raad geen democratisch eigen initiatief heeft genomen. Men heeft dit overwogen en verworpen en ik wil graag verwoorden waarom ik van mening ben dat dit de juiste keuze is geweest, geheel losstaand van hoe Raadsleden hierover denken of dachten.

Zoals ik het zie zijn wij ruim voorbij het punt waarop het simpelweg draait om voorkeur voor samenvoeging de ene of de andere kant op. Dit werd in 2015 gedaan toen er nog tijd was. Wellicht had dit in de tussentijd nog gedaan kunnen worden toen duidelijk werd dat de optie met Bernheze niet haalbaar was, voor met Uden een volwaardige herindelingsprocedure in te gaan, maar dit is niet gedaan en wat gedaan is kunnen wij niet terugdraaien. Desondanks is eenieder de kans geboden zich uit te spreken over het herindelingsontwerp in zowel een consultatieronde als een zienswijzenronde, en dit moch ongetwijfeld ook een uitspreken tegen zijn. Ik kan het weten, ik heb mij absoluut kritisch uitgesproken in de consultatieronde, bijvoorbeeld door op te merken dat men bewust moet zijn dat Schaijk en Reek voor stadvoorzieningen weinig op Uden gericht zijn, ongeacht waar de gemeentegrens ligt, en dus van groot belang is dat men over gemeentegrenzen blijft kijken. Het plan een volledig nieuwe gemeente te vormen ligt nu klaar. Voorzover directe democratie hier nog iets over te zeggen kan hebben is het niet meer welke kant op te gaan, maar of men akkoord gaat met welke kant men op is gegaan. Ongeacht hoe men hier gekomen is, heeft men een resultaat geleverd waarmee men akkoord wil gaan? Niet of men ergens voor is, maar simpelweg niet tegen wat er ligt. Enkel als duidelijk zou worden dat men in meerderheid niet akkoord gaat, dan zou er reden zijn om te heroverwegen en voorkeuren te peilen voor een andere weg.

Wat dat betreft is een referendum op zich niet nodig. Wij leven gelukkig in een cultuur waar altijd wel iemand zich uitspreekt als ergens tegenstand bestaat. Vanuit Reek en Zeeland horen wij nagenoeg niemand die niet instemt met het resultaat van de herindelingsprocedure. Vanuit Schaijk horen wij zeker een aanzienlijke stem, maar die stem levert zelf het bewijs dat zij een minderheid vertegenwoordigt.

U heeft ongetwijfeld gehoord dat men 1800 handtekeningen heeft gepresenteerd aan Burgemeester Bakermans. Ongeacht dat het zeer aannemelijk is dat niet al deze handtekeningen van in Schaijk woonachtige stemgerechtigden afkomstig zijn kunnen wij voor dit argument de petititie de beste kans geven en dit wel aannemen. Gezien de laagdrempeligheid van de petitie die men online en fysiek kon tekenen over een lange periode en die met grote moeite voor iedere Schaijkenaar toegankelijk en bekend werd gemaakt via zowat elk medium dat beschikbaar is (er is zelfs ongeadresseerd reclamedrukwerk door mijn ja/nee sticker geduwd), is het absoluut aannemelijk dat iedere Schaijkenaar die tegen de herindeling is deze getekend zou hebben of in ieder geval geen honderden gemist zijn. Gezien Schaijk bij de laatste waterschapsverkiezing 5780 stemgerechtigden telde zou dit betekenen dat zelfs met de meest gunstige aannames slechts 31.1% van stemgerechtigde Schaijkenaren niet instemt met het herindelingsplan dat nu klaar ligt. Het is dus duidelijkheid dat er een diverse meerderheid bestaat, zelfs in Schaijk, die op enige wijze actief of passief akkoord gaat, of dat nou is omwille van apathie, ambivalentie, acceptatie of tevredenheid of net zo goed een andere reden. Men mag zich uitspreken, heeft dit gedaan, en het resultaat is duidelijk genoeg dat hier geen referendum aan te pas hoeft te komen.

En zelfs als het aannemelijk was dat er in in ieder geval een dorp een meerderheid zou kunnen bestaan die niet akkoord gaat met de herindeling, dan nog zou het niet uw referendum zijn dat dit kan onderzoeken. Als een referendum hiertoe in staat zou zijn, dan moet dit in ieder geval de juiste vraag stellen: "gaat u akkoord met de herindeling" of iets naar die strekking. Daarbovenop mag mijns inziens een gekwalificeerde meerderheid geëist worden vanuit de Raad. Dat wil zeggen niet alleen een meerderheid van stemmen, maar komende vanuit een aanzienlijk deel van de stemgerechtigde bevolking, bijvoorbeeld minstens 40% of misschien zelfs 45% van de stemgerechtigden in een dorp die tegen de referendumvraag stemt, bovenop dat zij een meerderheid van stemmers uitmaken. Uiteraard is een referendum bij de verordening enkel geldig als deze een opkomst van minstens 30% ontvangt, maar 50% van 30% is slechts 15% en het moet niet zo zijn dat zulks een kleine minderheid, hoe luid ook, in principe in staat zou zijn de richting van een dorp te bepalen. Gemeenteraadsverkiezingen hebben in Landerd een hoge opkomst in vergelijking met de regio, dus als een meerderheid zou bestaan die niet instemt met een besluit van de Raad zou het niet onredelijk zijn te verwachten dat zij vrijwel allemaal op komen dagen, en niet uiteindelijk de helft thuis blijft, zelfs als allen die wel akkoord gaan met de Raad thuisblijven.

En tenslotte wil ik nog opmerken dat twee van onze rechten ten aanzien van democratie in Nederland roet in het eten gooien. Wij hebben immers het recht te onze stem uit te brengen overal waar wij stemgerechtigd zijn, en niet enkel op het dichtsbijzijnde stembureau, en onze stem moet absoluut anoniem blijven en nooit te herleiden zijn naar de oorspronkelijke stemmer. Op deze manier is het in principe onmogelijk om een referendum per dorp te houden, immers kan iedereen zijn stem uitbrengen in een ander dorp en kan met geen mogelijkheid herleid worden uit welk dorp de stemmer afkomstig is als het stembiljet eenmaal in de stembus ligt. men kan hoogstens bepalen waar iedereen gestemd heeft, maar het is onmogelijk te bepalen welke stemmen overgeplaatst moeten worden naar een ander dorp dan waar deze gemaakt zijn. Conclusies trekken over wat dorpen vinden uit hoe men op de stembureaus in die dorpen heeft gestemd is dus absoluut uit den boze.

Maar inmiddels zijn we ruim voorbij de realiteit geraakt in mijn drang om principes breed toepasbaar te maken en niet enkel voor de discussie van de dag. Om even te concluderen is het duidelijk dat de Raad en College een plan opgesteld hebben waardoor voorkeuren niet meer aan de orde zijn. Wel ben ik enigszins met u eens dat burgers recht hebben zich via daarin geboden en ongeboden kaders uit te spreken tegen ieder plan dat de Raad en College maken en het niet aan de Raad en College is om een plan uit te voeren waar een meerderheid actief niet mee akkoord gaat. Men heeft zich uitgesproken en het is hieruit duidelijk geworden dat hoe veel en hoe luid er ook gesproken wordt geen meerderheid tegen bestaat. Dit moet mijns inziens nu voldoende onderzoek zijn. Ontevredenheid bestaat zeker, maar dit is uiteindelijk een kenmerk van democratie, immers zal er altijd iemand ontevreden blijven. In een democratie spreken wij onze ontevredenheid uit en accepteren wij dat wij niet altijd tevreden kunnen zijn.

Quintin van Zuijlen

2020-02-06 00:03:26

Zeg meneer Van Duren, daar heeft u nog een goed punt, ik hoor dat men in Boekel zeer tevreden is met een kleine gemeente met een inwonertal vergelijkbaar met Schaijk-Reek en een vergelijkbare compositie van een grote en een kleine kern. In plaats van alsmaar zeggen dat we te klein zijn, moeten we niet eens overwegen of we niet al te groot zijn. Moeten we niet noch bij Oss noch bij Uden horen? De zaken zijn ongetwijfeld veel ingewikkelder dan de Actiegroep wil dat wij geloven. Waarschijnlijk niet de beste materie om over te laten aan directe democratie in een situatie waar directe democratie niet al zo gebruikelijk is als in Zwitserland.

Nico van Duren

2020-02-06 08:36:13

Mijn inbreng mag gezien worden als ludiek natuurlijk. In Frankrijk kent men gemeenten van 150 inwoners. Daar heerst meestal één familie. Daar spelen zich taferelen af gelijk aan die in Asterix en Obelix, de weergaloze strip die als geen ander laat zien wat verhoudingen in een klein dorp teweeg kunnen brengen......Maar het eindigt toch altijd wel weer in een groot dorpsfeest waarbij de Bart er als enige aan moet geloven. En hij is nog wel zo "muzikaal", vindt hij zelf.....Toch zie ik overeenkomsten m.b.t. de herindeling in Landerd en het gedrag van kwieke dorpelingen die blijven gaan voor "hun" dorp. Maar een beetje opvallend is toch wel dat het veel ouderen zijn....(Nestorixen met stokken)

Piet 4.0

2020-02-06 10:11:06

Komisch dat Zeeland ook 'een Piet' heeft. 

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties