Landerd

ADVERTORIAL

College en gemeenteraad Landerd op de vingers getikt door Tweede Kamer

Door Anton, Maarten, Ric en Rob (Schaijkse ondernemers)

LANDERD/DEN HAAG - De voor 16 december geplande hoorzitting over de beoogde fusie van Landerd en Uden werd vanwege de verscherpte Corona-maatregelen weliswaar afgelast, maar de vaste Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken vergaderde een week later wél over het wetsvoorstel ‘Samenvoeging gemeenten Landerd en Uden’. Uit het verslag van deze vergadering blijkt dat een groot aantal Tweede-Kamerfracties veel kritiek heeft op het voorgenomen herindelingsplan. Is er wel voldoende draagvlak voor de fusie, met name vanuit Schaijk? In hoeverre is deze herindeling duurzaam? Hoe zit het met de bestuurskracht van de nieuwe gemeente Maashorst, is die wel groot genoeg ten opzichte van buurgemeenten als Oss en Meierijstad? En is de optie ‘Schaijk bij Oss’ wel onderzocht? Gezien de vele vragen en kritische kanttekeningen vanuit de Tweede Kamer is de herindeling van Landerd en Uden nog allerminst een gelopen koers.

De standpunten en vragen van de diverse Tweede-Kamerfracties over het wetsvoorstel ‘Samenvoeging gemeenten Landerd en Uden’ op een rijtje.

VVD
* “De leden van de VVD-fractie begrijpen dat inwoners van de kernen Schaijk en Reek niet voelen voor het samengaan met Uden, maar aan de gemeente Oss willen worden toegevoegd. Daarmee lijkt het maatschappelijk draagvlak niet groot voor deze herindeling.”
* “Ook een aangekondigd referendum is niet doorgegaan, dit tot teleurstelling van een groot deel van de inwoners van Schaijk.”
* “Bij de omliggende gemeenten is er geen unanieme steun voor deze herindeling. In hoeverre is deze herindeling duurzaam?”
* “Wat zal de positie van de nieuwe gemeente Maashorst zijn ten opzichte van de gemeenten Oss en Meijerijstad? Zal de bestuurskracht van de nieuwe gemeente wel voldoende groot zijn ten opzichte van de buurgemeenten?”
* “Is de optie onderzocht om Schaijk bij de gemeente Oss te voegen?”
* “De naam van de nieuwe gemeente, te weten Maashorst, kan niet op de steun van alle inwoners en de omliggende gemeenten rekenen in verband met het feit dat er een nabijgelegen natuurgebied met dezelfde naam is. Zijn de geuite bezwaren voldoende meegenomen in de afweging van de naam?”

GroenLinks
* “De leden van de GroenLinks-fractie begrijpen de teleurstelling over het niet doorgaan van de hoorzitting. Daarom is het van belang dat de regering in haar reactie uitgebreid ingaat op de bezwaren die door een deel van de bewoners zijn ingebracht.”
* “GroenLinks wil een nadere reactie van de regering ontvangen over de ingebrachte zienswijzen waaruit naar voren komt dat een deel van de inwoners van Schaijk en Reek niet met Uden willen fuseren, maar liever bij Oss aansluiten.”
* “Wat is de betrokkenheid van de inwoners bij de keuzen zoals die nu in het wetsvoorstel zijn opgenomen?”
* “Hoe kijken de buurgemeenten van de nieuwe gemeente Maashorst aan tegen de voorgenomen fusie?”

PvdA
* “De leden van de PvdA-fractie lezen dat vanuit Schaijk gedurende het herindelingsproces een groep inwoners van deze kern de wens kenbaar heeft gemaakt aan de gemeente Oss te willen worden toegevoegd. Deze inwoners hebben zich verenigd in de Actiegroep Schaijk hoort bij Oss. Waarom heeft de regering blijkens de inhoud van het wetsvoorstel geen rekening gehouden met de argumenten van de Actiegroep?”
* “Om tot een weloverwogen besluitvorming te komen, is het niet alleen van belang om rekening te houden met de wens van een meerderheid van de gemeenteraad van Landerd, maar mede gezien de ogenschijnlijke verschillen van mening over dit onderwerp, ook met de afzonderlijke meningen van de betrokken kernen”
* “Zijn de meningen in de diverse kernen gepeild? En zo nee, waarom niet?”
* “Hoe groot is het draagvlak onder de inwoners van Schaijk om met de andere kernen van de gemeente Landerd samengevoegd te worden met de gemeente Uden?”
* “En hoe groot is het draagvlak van deze inwoners om bij voorkeur bij de gemeente Oss te worden gevoegd?”
* “Waarom is het voor het voldoen aan de criteria voor gemeentelijke herindeling per se nodig dat Schaijk bij de te vormen gemeente Maashorst wordt gevoegd?”
* “Heeft de gemeente Maashorst zonder Schaijk niet de benodigde bestuurskracht om in voldoende mate gemeentegrens overstijgende opgaven te kunnen uitvoeren?”|
* “Waarom zou door opsplitsing van de gemeente Landerd voor de nieuwe gemeente Maashorst niet het gewenste toekomstbestendige schaalniveau bereikt worden?”
* “Er dient zoveel als mogelijk rekening te worden gehouden met de behoeften en meningen van de kernen waaruit de gemeenten nu nog bestaan.”

ChristenUnie
* “De leden van de ChristenUnie-fractie hebben vanuit verschillende hoeken bezwaren vernomen ten aanzien van de keuze om de kern Schaijk niet aan de gemeente Oss toe te voegen. Het is van belang voor een goede afronding van het proces en een goed functioneren van de gemeente richting burgers en medeoverheden, dat er een zo breed mogelijk draagvlak voor de keuze tot samenvoeging is. Wat is er gebeurd om het draagvlak in Schaijk, maar ook in Reek, te vergroten?”
* “Is er vanuit de gemeente een peiling gedaan naar het lokaal draagvlak?”
* “De bezwaren vanuit Schaijk leggen een extra claim op de nieuwe gemeente.”
* “Een samenvoeging van gemeenten is niet enkel een bestuurlijke exercitie, maar heeft ook een grote impact op de inwoners van de betrokken gemeenten.”

SGP 
* “De leden van de SGP-fractie vragen de regering te reflecteren op de van verschillende zijden geponeerde stelling dat het positioneren van de kern Schaijk in de gemeente Landerd in het verleden als een bestuurlijke weeffout gezien moet worden, waarbij ook gewezen wordt op de totstandkomingsgeschiedenis van deze gemeente. In hoeverre was deze herindeling voor de regering reden om eens kritisch naar de situatie te kijken?”
* “Uit de raadpleging van de bevolking bleek dat slechts 19 procent zich uitsprak voor de variant die gericht was op samenvoeging van Landerd met Uden.”
* “Is de aanwezigheid van de kern Schaijk noodzakelijk voor het vormen van een nieuwe krachtige gemeente? Het is niet waarschijnlijk dat het verschil tussen 50.000 en 57.000 inwoners doorslaggevend is voor het uitvoeren van de taken van de gemeente Maashorst.”
* “De regio is op inhoudelijke gronden het meest duidelijk en logisch te verdelen tussen Maasland en Peel. De kern Schaijk past dan beter bij Oss dan bij de nieuwe gemeente.”
* “De inwoners van Schaijk zijn voor de meeste en elementaire voorzieningen aangewezen op Oss.
* “Volgens de gemeente Oss moet natuurgebied De Maashorst vanuit de positie van Schaijk eerder als een geografische barrière gezien worden dan als een verbinding.”
* “De naamgeving van de nieuwe gemeente legt een hypotheek op de samenwerking in de regio, waaronder de inzet voor het natuurgebied. Het proces is op dit punt onvoldoende verlopen. Het is van belang dat maximaal recht gedaan wordt aan begrijpelijke gevoelens van alle betrokken gemeenten.”

CDA
* “De leden van de CDA-fractie lezen dat in 60 zienswijzen vraagtekens werden gezet bij een ongedeelde herindeling. In 46 hiervan werd aangegeven dat Schaijk met de gemeente Oss samengevoegd zou moeten worden, met name vanwege de oriëntatie van deze kern op Oss. In de overige 14 zienswijzen werd betoogd dat de Reek met de gemeente Oss samengevoegd zou moeten worden. Waarom zijn deze zienswijzen terzijde gelegd nadat de gemeenten Landerd en Uden hadden aangegeven dat splitsing van de gemeente Landerd onbespreekbaar was?”
* “Opsplitsing zou de besturingsfilosofie verzwakken. Voor opsplitsing van de gemeente Landerd was bovendien geen bestuurlijk draagvlak aangezien ongedeelde samenvoeging een harde voorwaarde was van beide gemeenteraden om over te gaan tot gemeentelijke herindeling. Het CDA vindt dat inhoudelijke argumenten tegen een herindeling in de voorgestelde vorm inhoudelijk beoordeeld moeten worden en dat een verwijzing naar een eerder genomen raadsbesluit niet volstaat.”
* “Met betrekking tot Schaijk geldt dat gedurende het herindelingsproces een groep inwoners van deze kern de wens kenbaar maakte aan de gemeente Oss te willen worden toegevoegd. Deze inwoners hebben zich verenigd in de Actiegroep Schaijk hoort bij Oss. De gemeenteraden hebben – als uitkomst van het gevoerde proces – evenwel gekozen voor een ongedeelde samenvoeging. Op welke wijze draagt deze handelswijze bij aan de door de gemeenten Landerd en Uden gewenste versterking van de band tussen het bestuur en inwoners en kernen?”
* “De zienswijzen gaven weer dat een deel van de samenleving van Schaijk een voorkeur heeft voor een samengaan van Schaijk met Oss. Het heeft ertoe geleid dat het Actiecomité Schaijk hoort bij Oss een aanvraag voor een raadgevend referendum heeft ingediend.”
* “Het voorliggende wetsvoorstel is gebaseerd op het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten en de positieve zienswijze daarop van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant van 30 juni 2020. In de memorie van toelichting wordt bij herhaling verwezen naar het herindelingsadvies. Het is daarom niet juist dat het herindelingsadvies met de bijbehorende documenten en de zienswijze van de provincie niet als bijlagen zijn opgenomen bij de memorie van toelichting. Het herindelingsadvies met de bijbehorende documenten en de zienswijze van de provincie moeten alsnog als bijlagen worden opgenomen bij de nota naar aanleiding van het verslag.”
* “Een deel van de inwoners van Schaijk is voornamelijk op voorzieningen in de gemeente Oss georiënteerd. De gemeente Oss stelt het volgende: ‘Er is sinds jaar en dag een interne samenhang van onderdelen van de gemeente Landerd met onze gemeente: de dorpen Schaijk en Reek hebben een natuurlijke verbinding met de dorpen Herpen, Keent, Overlangel en Neerloon.’ De gemeente Oss herinnert aan het advies van de commissie-Schampers (1989) die destijds pleitte voor een samengaan van Schaijk en Reek met de dorpen Herpen, Keent, Overlangel en Neerloon. In de Tweede Kamer werd er evenwel voor gekozen om Schaijk en Reek samen te voegen met Zeeland tot de gemeente Landerd, die nu het onderwerp is van herindeling. Er zou sprake zijn van een ‘bestuurlijke weeffout’. Hoe komt het dat culturele verschillen tussen de kern Zeeland enerzijds en Schaijk en Reek anderzijds niet tot een goed functionerende gemeente Landerd hebben geleid?”
* “De gemeente Oss voert diverse taken uit voor de gemeente Landerd, zoals het ophalen van afval, de toegang tot de gemeentewerf. Maar ook op het gebied van onderwijs, economie, cultuur, zorg, sport, verkeer en vervoer zijn inwoners van Schaijk en Reek georiënteerd op Oss. De leden van de CDA-fractie vragen de regering in het licht van deze schets opnieuw in te gaan op de gewenste interne samenhang van de voorgestelde gemeente Maashorst.”
* “Het Beleidskader gemeentelijke herindeling moet een veel belangrijkere plaats geven aan de oriëntatie van inwoners in kernen. Een gemeentegrens is een menselijk construct, dat dient te gaan over de invloed, die inwoners, hebben op hun dagelijks leven en de opgaven waar de gemeenschap voor staat.”

SP
* “De leden van de SP-fractie vragen zich af waarom er geen referendum in alle deelnemende gemeenten is gehouden?”
* “Er is weerstand in onder andere Uden. Hoe verhoudt zich dit tot de voorwaarde dat herindelingen van onderaf moeten komen?”
* “Waarom is gekozen voor de naam Maashorst? Levert dit geen verwarring op, bijvoorbeeld met Horst aan de Maas?”

Wanneer het ministerie antwoorden heeft op de gestelde vragen van de diverse Tweede-Kamerfracties is nog niet bekend.

Het volledige verslag is te lezen op de website van de Tweede Kamer:
www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f192a6e1-761d-4798-8fa9-ea2f69bf4f41&title=Verslag.doc

De voortgang van het wetsvoorstel is te volgen via:
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z20515&dossier=35619


‘Twijfels over regionale samenhang’
Ook Raad van State plaatst kritische kanttekeningen
bij herindelingsplan Landerd-Uden

In een brief van 7 oktober 2020 plaatst ook de Raad van State kritische kanttekeningen bij de voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden. De RvS twijfelt met name aan het vereiste criterium ‘regionale samenhang’ van de nieuw te vormen gemeente.

“Volgens de toelichting draagt de herindeling bij aan de regionale samenhang omdat met de samenvoeging van Landerd en Uden er een gemeente ontstaat die zich qua omvang goed verhoudt tot de omliggende gemeenten in Noord-Brabant. Wel wordt hierbij gesteld dat de gemeente Bernheze hierbij heeft aangeven een heldere visie op regionale samenwerking te missen bij de nieuwe gemeente en dat de gemeente Oss heeft aangegeven de schaalgrootte van de nieuwe gemeente te beperkt te vinden voor de grotere regionale opgaven.”
De RvS wijst erop dat een herindeling, die leidt tot een bundeling van de krachten van de deelnemende gemeenten, tot gevolg zou moeten hebben dat problemen in de regio beter kunnen worden aangepakt. “Dit volgt ook uit het toetsingskader waar wordt gesproken over de duurzaamheid van de herindeling en de daarvoor noodzakelijke regionale samenhang. In dat verband moet afgewogen worden of er andere gemeenten in de regio bij de herindeling betrokken zouden moeten worden, om te komen tot een oplossing die op de langere termijn in voldoende mate bijdraagt aan de noodzakelijke versterking van de bestuurskracht.
Gelet op de herindelingsgeschiedenis in het gebied waarop de voorgestelde herindeling betrekking heeft en de twijfel bij sommige omliggende gemeenten of deze herindeling werkelijk bijdraagt aan een met het oog op die bestuurskracht steviger regionale samenhang, valt het de RvS op dat niet wordt ingegaan op de vraag waarom Oss, Bernheze en Boekel niet bij deze herindeling zijn betrokken. Tegen deze achtergrond is een nadere toelichting vereist op de in de toelichting opgenomen opvattingen dat de nieuw te vormen gemeente bijdraagt aan de regionale samenhang in bovengenoemde zin.
Tegen die achtergrond adviseert de RvS in de toelichting op dit punt alsnog een dragende motivering op te nemen.”

Deze advertorial wordt u aangeboden door Anton, Maarten, Ric en Rob (Schaijkse ondernemers) 

|Doorsturen

anton coolen

2021-01-08 15:23:00

Geachte Heer D,

Om u alvast van dienst te zijn zal ik zorgen dat dit in krantenvorm wordt afgeleverd in uw brievenbus. Dit dus met een uitstekende lay-out en makkelijk en overzichtelijk leesbaar. Hopelijk ziet u dit als positief.

Zie dit als medeservice van Maarten, Ric, Rob en Anton.

PS: Ik zal mij verder onthouden van ieder commentaar.

Carel

2021-01-08 17:38:08

Mooi om te zien dat deze schaijkse ondernemers zich de mond niet laten snoeren en dat ze opkomen voor de schaijkse gemeenschap. Ik hoop dat de wens van schaijk ook uitkomt.

bedankt heren 

Gerard van Santvoort

2021-01-09 12:16:12

Wat zijn ze nu stil aan de overkant .

Ans

2021-01-09 16:34:13

Als uden  bewooner houd ik arena-lokaal in de gaten. Omdat alle kliknieuws en udens weekblad er niks over vermelden. Dat is bedenkelijk. En 5 jaar geleden hoorde ik al. Als uden groter wordt, dan zullen dat de grens zijn langs maashorst.

Gerard van Santvoort

2021-01-10 17:37:05

Schamen.

Wim van Breda

2021-01-11 21:41:00

Jammer dat er op dit Schaijkse portaal meer gediscusieerd wordt over de situatie in Grave dan over Landerd, Maashorst i.o., Uden, Oss en dus Schaijk... Waar blijven de pro-Udenaren, of de anti-Ossenaren (of is dat niet hetzelfde?)?

G@@f

2021-01-12 06:27:26

Gasten die erover gaan maken zich liever druk over landelijke politiek, corona, vuurwerk en koetjes en kalfjes op Twitter in plaats van een inhoudelijke reactie te geven op welk medium dan ook... Helaas denkt/zegt de zwijgende meerderheid het "niets uit te maken"..? Het maakt wel degelijk wat uit! De identiteit van Schaijk staat in het geding! Als parel van het Maasland of anoniem opgaan in de peelstreek!!

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties