Grave

'Bij één op de vijf huishoudens is dit problematisch'

Wethouder Anja Henisch over schuldenproblematiek bij inwoners

Door Freddy Klooté

GRAVE - “De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens heeft problemen met financiële verplichtingen. Bij één op de vijf huishoudens is de situatie zo ernstig dat de schulden risicovol of problematisch zijn. Ik vind het, naast alle voorzieningen die er zijn als mensen schuldenproblematiek ervaren, erg belangrijk om vroegtijdig in te zetten op preventie. Met andere woorden, deze inwoners in beeld brengen en vroegtijdig helpen om schuldenproblematiek te voorkomen. Hiermee kunnen we als gemeente bijdragen aan een gezonde leefomgeving. In 2019 is het plan van aanpak Armoedebestrijding en Schuldpreventie vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn de kaders vastgelegd waarmee we ons inzetten om de inwoners van de gemeente Grave mee te kunnen laten doen aan de samenleving”, vertelt wethouder Anja Henisch (foto).

Zorgen worden groter
De wethouder: “Door de huidige Covid-19, die niet alleen een gezondheidscrisis is maar ook een sociale crisis, wordt dit probleem nog zorgelijker. Mensen met een minimuminkomen zijn extra kwetsbaar, omdat zij nauwelijks ruimte hebben om een buffer op te bouwen. De gemeenten leveren en hebben in de afgelopen maanden een grote inspanning geleverd om de meest urgente problemen op te vangen. Onze afdelingen Economische Zaken en Werk en Inkomen hebben geleverd en leveren een grote rol om ervoor te zorgen dat ondernemers en inwoners die o.a. financiële steun nodig hebben, deze ook snel en efficiënt kregen en krijgen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat actuele informatie hierover en over de landelijke maatregelen/wetgeving beschikbaar is voor iedereen die dit nodig had en heeft.

De landelijke overheid heeft maatregelen genomen in de vorm van extra gelden en wetgeving. We weten echter nog niet of deze maatregelen voldoende zijn. Daarnaast maken we ons zorgen over wat de gevolgen op de middellange termijn zijn. Momenteel zien we in Grave nog geen grote toename van bijstandsuitkeringen, maar dit kan volgend jaar wel het geval zijn. Uiteraard houden we daar wel nu al rekening mee en bereiden ons voor. Hierbij kun je denken aan omscholingen/begeleiding voor diegenen die hun baan verliezen doordat er in verschillende sectoren geen/onvoldoende werk is. Dus naar banen die in de toekomst meer perspectief bieden economisch onafhankelijk te blijven (werk van de toekomst)”.

Campagne
Wat kunnen we eraan doen? Anja Henisch: “Om onze inwoners die ondersteuning nodig hebben beter te bereiken, is gestart met een fysieke campagne welke zich richt op onze minimavoorzieningen. We doen dit middels brochures, flyers en posters. Hierdoor krijgen inwoners meer inzicht in de mogelijkheden binnen onze gemeente voor wat er mogelijk is aan inkomensondersteuning. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze informatie ook ligt in sportkantines, sportscholen en bibliotheken. Ook liggen deze posters en brochures op diverse locaties zoals scholen, bibliotheken, sociaal werk (Sociom) en gemeenschapsaccommodaties, vluchtelingenwerk, de voedselbank en de GGD. Zo proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Ook hebben we een brochure waarin men alle inkomensondersteunende regelingen van de gemeente kan terugvinden. De brochure is in duidelijke taal opgezet. Deze is te verkrijgen via Werk en Inkomen, en ook Sociom (welzijnsorganisatie en werkzaam in Grave) zal deze brochures verspreiden bij cliënten. Om ook de doelgroepen laaggeletterden en jongeren te bereiken gaan we ook inzetten op het gebruik maken van beeldmateriaal. Hierbij denken we aan verfilming van onze informatie omtrent minimavoorzieningen. Bovendien werken we sinds eind 2018 samen met ca. 30 organisaties die zich bezig houden met armoedeproblematiek om zodoende nog eerder zicht te krijgen op inwoners die hulp nodig hebben en hen te verwijzen naar de juiste hulp.

Nog belangrijk om te melden is het volgende: soms worden onze inwoners geconfronteerd met bijzondere omstandigheden en daardoor onverwachte kosten. Als deze kosten door een inwoner niet betaald kunnen worden, kan hiervoor bijzondere bijstand worden aangevraagd. Dan hebben we het over extra, noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden door ziekte, beperking of wegens andere bijzondere redenen. Iedereen met een laag inkomen (bijvoorbeeld uit werk, uitkering of pensioen) en geen of weinig eigen vermogen kan bijzondere bijstand ontvangen. De gemeente Grave zal daar waar mogelijk, problematische schulden zoveel mogelijk zien te voorkomen. Want schulden vormen een belemmering waardoor deze inwoners niet kunnen meedoen en daarom wordt aan alle inwoners, binnen de gestelde (wettelijke) kaders, ondersteuning geboden om de schuldsituatie op te lossen of beheersbaar te maken”.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties