Grave

Beschouwing raadsvergadering 15 december

Urenlange discussies in Graafse raad

Door Freddy Klooté

GRAVE - De begroting voor de komende vier jaar levert elk jaar weer de nodige discussies op. Dat geldt voor alle overheden die daarmee te maken krijgen. Met telkens eenzelfde patroon: de oppositie is tegen en de coalitie is voor. En dat geldt overigens niet alleen voor de begroting.

Ook in de gemeenteraad van Grave was het dinsdagavond weer zover. Als geschenk uit de hemel voor de oppositie had de toezichthouder van de provincie vraagtekens bij enkele posten gezet. Iets wat in de Nederlandse gemeentepolitiek niet echt een bijzonder verschijnsel is. Dus kwam de coalitie met de EHBO-kist en samen met de accountant werden zaken aangepast. Dus werd er in de raad opnieuw over gesproken. Dus was de oppositie het er niet mee eens. Dus moest er twee uur lang met getrokken messen over gediscussieerd worden. Dus vielen er weer filmische woorden over gapende woestijnen en tegen bomen te pletter rijdende auto’s. De agendapunten die na dit punt zouden volgen, zijn wegens tijdgebrek naar donderdag 17 december verplaatst.

Het voorstel
Het voorstel luidde: “In te stemmen met de volgende mutaties op het dekkingsplan 2021-2024, na toetsing provincie. A. De structurele ombuiging van de post onvoorzien van € 26.000 terug te draaien. B. Herijking kapitaallasten Catharinahof à € 25.000. C. Herijking kapitaallasten Kranenhof (2021: € 24.800, 2022: € 24.000, 2023: € 23.200 en 2024 € 22.400). D. De OZB met ingang van 1 januari te verhogen met 11.3%, bovenop de verhoging van 1 januari 2021 van 2% en de verhoging van 1 januari 2022 van 5.63%). De begrotingswijziging van het vernieuwde dekkingsplan 2021-2024, na toetsing provincie, zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen. Na vaststelling van dit raadsvoorstel zenden wij de stukken naar de toezichthouder van de provincie, die dit meeneemt in het oordeel van toezicht”.
Het deed me denken aan de jaarlijkse keuring van mijn auto. Je brengt hem weg, je krijgt een telefoontje dat de twee voorbanden versleten zijn en of je akkoord gaat met twee nieuwe banden. Na mijn ja-woord gaan de nieuwe banden eronder en wordt de auto goedgekeurd. Klaar, over en uit.

Discussies
Jacques van Geest (VPGrave): “De voorstellen wijken nauwelijks af van het eerdere begrotingsvoorstel. We staan bijna onder toezicht. Wat voor zin heeft deze behandeling? Dit is niet voldoende om de provincie tevreden te stellen”. Alex van Megen (CDA), de man die aan het begin van deze raadsperiode alles wat van college of mede-coalitiepartij kwam met grootse woorden verdedigde, is nu de grootste vijand van diezelfde collega’s geworden: “Er staan grote dingen op het spel. We moeten geen spelletjes spelen met de inwoners. De toekomst van Grave is onlosmakelijk verbonden met het Land van Cuijk. Het college is de spookrijder, niet de rest van de wereld”.
Partijgenoot Roland Eijbersen is van hetzelfde laken een pak: “Dit is de slechtste begroting ooit. Eén grote bende. We hebben er steeds op gewezen dat het niet deugt. Er wordt niet naar ons geluisterd. De begroting is zo lek als een vergiet”.

Ook hij zat aan het begin van deze raadsperiode met de handen aan de knoppen van de begroting. Hij sprak schande over zijn voormalige coalitiepartners, het college en de burgemeester. “We moeten het stadsbestuur in een lockdown zetten. De leefbaarheid in de dorpen ligt al op een laag niveau”.
Ik vrees dat het al heel lang geleden is dat Roland in een van de dorpen is geweest. Daar is wel sprake van samen-leven. Daar bruist het van de activiteiten, als het virus weer verdwenen is.
Rob Bannink (VVD): “Toen het CDA nog in de coalitie zat heb ik ze hier nooit over gehoord. Zo lang je een verhaal maar lang genoeg vertelt, dan begint iedereen het te geloven”.

Dan de inhoud. Arno Heemskerk (LPG): “De belangrijkste kosten waar de provincie het moeilijk mee heeft zijn het beperken van de kostenstijging in het sociaal domein en de DVO (Dienstverleningsovereenkomst). Vijf gemeenteraden hebben de DVO goedgekeurd. Vijf colleges hebben de inhoud onderschreven. We hebben de brief gelezen die het college heeft verstuurd aan de gemeente Land van Cuijk in oprichting en het antwoord hierop. Het aantal uren dat erop staat blijkt niet te kloppen”.
Edwin van Kraaij (LPG): “De financieel toezichthouder van de provincie zei afgelopen donderdag: “De crux voor de provincie is dat ze missen welke taken Grave minder gaat uitvoeren, maar als LvC de handtekening eronder zet is dat een belangrijk signaal want dan zijn we van mening dat het ook uitgevoerd gaat worden. Alles hangt af van de handtekening van LVC i.o. Overigens deelde de toezichthouder ook op donderdag mee dat hij de DVO nog nooit heeft gezien”.

Het raadsvoorstel werd met 8-7 aangenomen. Wordt vervolgd.

Freddy Klooté

|Doorsturen

Luisteraar

2020-12-16 17:18:37

Zo, de LPG spreekbuis heeft gesproken...

En wat is je mening over Ben Litjens? De overloper die ineens met alle LPG voorstellen akkoord gaat? Wellicht handjeklap met de LPG voor zijn al jaren in overtreding zijn bedrijf aan de Graafschedijk? Hij die vraagt om respect van de nieuwe gemeente Land van Cuijk maar ze zelf vervolgens wel 'stoempers' noemt?

Opnieuw een erg eenzijdig stuk van LPG-huisredacteur Freddy Klooté. 

Roland Eijbersen

2020-12-16 17:43:31

Tsja… wat een tendentieus artikel van de LPG ‘ster’verslaggever van de Arena. Is dit een zakelijke weergave van een raadsvergadering? De objectiviteit druipt er weer vanaf. Dit is géén verslag!

Na alle terechte commotie binnen en buiten het stadhuis over de afgekeurde begroting van Grave door de provincie en het arrest over de scheepswerf moet je kennelijk toch redden wat er te redden valt. Een belletje gehad om te zorgen voor ‘damage control’ om even als spreekbuis gebruikt te worden en de oppositie weg te zetten c.q. een regelrechte aanval op het CDA uit te voeren?

Voor het eerst in de geschiedenis accepteert de provincie de begroting van Grave niet en de heer Klooté doet net of er niks aan de hand is. Dat de afgekeurde voorstellen vervolgens door dit college met steun van de LPG via een enorme OZB-stijging op de inwoners wordt afgewenteld, is lekker makkelijk als jezelf een puinhoop creëert. Overigens werd al in de oorspronkelijke plannen het nodige bezuinigd, in voorzieningen, zorg (minus 250.000 euro per jaar) en alle subsidies (minus 30% eraf!). Die bezuinigingen blijven overeind. Maar daar hoor je Klooté niet over. Wie zei ook alweer dat we er financieel goed voor stonden?

Overigens, de heer Klooté schrijft dat het CDA / Eijbersen aan de knoppen van de begroting zit. De begroting 2021-2024 is volledig het werk van LPG, VVD en Ben Litjens. Noch het CDA, noch de oppositie hadden hier deel aan. De oppositie is de partij geweest die keer op keer gewaarschuwd heeft voor deze slechte begroting en met wijzigingsvoorstellen kwam. Allemaal verworpen door de coalitie, die hier niet op zat te wachten. Deze begroting was mede aanleiding voor de oppositie om te komen met een motie van wantrouwen tegen het héle college. De provincie is deskundig, onafhankelijk en duidelijk in zijn oordeel en bevestigd onze inbreng.

Voor déze begroting en ook nog eens de onverstandige juridische strijd die opgestart gaat worden over de ambtelijke dienstverlening tussen Grave en Land van Cuijk, daarvoor moet u bij de LPG zijn want die zit volledig aan de knoppen. Dat zoiets door de verslaggever over het hoofd wordt gezien, getuigt niet van een behoorlijke dossierkennis en verdieping in de feiten en voorgedane gebeurtenissen/ontwikkelingen.

De leefbaarheid van de dorpen komt vooral nog tot stand doordat inwoners zélf de mouwen opstropen en zaken ondernemen. Niet zozeer omdat het stadhuis royaal is met financiële bijdrages, want géén geld! Het stadhuis is ook niet royaal met inspraak en participatie van inwoners… want niet gewenst! En wees gerust, ik kom vaak genoeg in de dorpen en ken daar veel mensen die helemaal klaar zijn met een stadsbestuur dat kiest voor de macht en niet voor de mensen.

Roland Eijbersen
Raadslid gemeente Grave

J.J.

2020-12-16 19:12:53

Kennelijk heeft Freddy Klootẻ een andere raadsvergadering gezien of gehoord als de verslaggever en columnist van De Gelderlander, en dhr. Hendriks van Liberaal L.VC Grave.

Verslaggever / correspondent / columnist van Arena, Freddy Kloote heeft het begrip onpartijdig verslaggeven en respectvol schrijven over personen nog niet helemaal onder knie.

Voor mij is Freddy Klootẻ, ----------- passé.

Louis Sparidans

2020-12-17 12:25:29


Beste Freddy. Steeds als ik mensen ontmoet en ze beginnen over jouw columns met betrekking tot Grave, dan laat ik horen dat jij vroeger tóch een wijs iemand was.

Ik denk dan aan de tachtiger jaren toen onze dochter bij jou op school zat. Maar het kan verkeren.

Nu lijk je steeds meer op een ‘zachte heelmeester die stinkende wonden achterlaat’ en probeert om de mensen in slaap te sussen. Bij de LPG word je op handen gedragen!

Daar is ook niks op tegen. Ik ken er meer. Meestal wel heel bekrompen mensen, maar vooruit, die mogen er ook zijn.

Met ‘de stinkende wonden’ bedoel ik alle fiasco’s die de Gemeente ervaart, waardoor ze zowel bestuurlijk als financieel rechtstreeks en razendsnel richting afgrond rijdt, met de LPG aan het stuur.

Ik neem het jou niet kwalijk. Niet altijd komt de wijsheid met de jaren. Ik moet ook maar afwachten hoe het mijzelf zal vergaan.

Neelie

2020-12-17 13:07:17

Dit artikel een 'beschouwing van de raadsvergadering' is onjuist. Verdraaiing van de feiten, verslaggeving politiek gekleurd, onjuiste informatie verstrekkend, suggestief.

Arena lijkt me bedoeld als een onafhankelijk medium, een regiokrant die informatief is- bij een 'beschouwing' verwachten we een waarheidsgetrouw verslag, geen FAKE nieuws.

Colums zijn bedoeld om je mening te ventileren meneer Klooté. 

Louis Sparidans

2020-12-21 11:19:53


Gelukkig maakt de gemeente Grave nu van dag tot dag meer kans om door de Provincie onder curatele te worden gesteld.

Daar zullen we in Grave beter mee af zijn, om de financiën te bewaken in plaats van alle leugens van de LPG (Lokale Partij Grave) over ‘dat we geld zat hebben’ en dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken enzovoorts.

We hebben in Grave zowel een burgemeester én wethouders, als wel drie partijen, de eerdergenoemde LPG, broertje VVD en Keerpunt van Ben Litjens, die blijkbaar steeds minder verstand van financiën blijken te hebben.

En die bepalen ALLES.
Ze roepen steeds dat ze het belang van de inwoners van Grave op de eerste plaats stellen, maar ze kennen de inwoners NIET meer.

Enig idee voor hoelang de inwoners nog met een zelfstandig Grave verder willen?
Vraag het de gewone man op straat. Zij voelen zich ‘doodgewoon’ BELAZERD!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties