Grave

In gesprek met wethouder Anja Henisch

‘Schuldhulpverlening, armoedebeleid en werk en inkomen’

Door Freddy Klooté

“Met de economie gaat het al een paar jaar de goede kant op, maar niet iedereen profiteert daarvan”, begint wethouder Anja Henisch, die alles wat met armoedebeleid, schuldhulpverlening en werk en inkomen in haar portefeuille heeft. “Het aantal huishoudens dat in armoede leeft is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Die economische groei heeft de groeiende groep bijstandsgerechtigden nog niet bereikt. Mede daardoor zijn er meer mensen die langdurig rond of onder de armoedegrens leven”.

“Van armoede bestaan verschillende definities”, gaat de wethouder verder. “Binnen de gemeente Grave kiezen we ervoor om uit te gaan van een brede kijk op armoede, waarbij niet alleen aandacht is voor de financiële kant, maar ook andere zaken een rol spelen. Armoede is een complex probleem waarbij zaken als een laag inkomen, maatschappelijke participatie, gezondheid, opleidingsniveau en zelfredzaamheid nauw met elkaar zijn verweven. Armoede en schulden belemmeren daarnaast de mogelijkheid om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bovendien is armoede ook een mentale toestand van geen kansen meer zien, waardoor mensen passief worden en vaak niet meer bij machte zijn om zelfstandig stappen te ondernemen om de situatie wezenlijk te veranderen”.

Missie van de gemeente Grave
“Omdat armoede en schuldenproblematiek zo’n grote impact op het welzijn van onze inwoners heeft, hebben we onze missie klaar en duidelijk opgesteld: “Niemand in Grave leeft of groeit op in armoede”. Wethouder Henisch is vastberaden. “We hebben een aantal punten waar we stevig op in gaan zetten. Allereerst de preventie. We willen dat onze inwoners met financiële problemen eerder in beeld komen om daarmee een steeds groter wordende armoede- en/of schuldenproblematiek te voorkomen. We zetten daarom in op vroegsignalering, passende begeleiding bij schulden en een treffende campagne waarmee we de inwoners willen informeren over welke ondersteuning er vanuit de gemeente en organisaties waarmee de gemeente samenwerkt kan worden geboden op dit gebied. Naast deze preventie hebben we ook verschillende zaken voor de mensen die een inkomen hebben tot 105% van de bijstandsnorm. We noemen dat curatieve middelen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld reductieregelingen om mee te kunnen blijven doen aan sociale, sportieve, cultureel-maatschappelijke activiteiten als schouwburg- en bioscoopbezoek of hobbyclubs, ouderenorganisaties, muziekschool en dat soort zaken. Ik bedoel daar ook mee collectieve verzekeringen zoals de ziekteverzekering, met ook tandartskosten, en zorgverzekering, waarbij ook de eigen bijdrage kan worden meeverzekerd. De gemeente draagt dan maandelijks bij in de premie. Een ander punt is dat mensen met een inkomen onder het sociaal minimum geen eigen bijdrage meer moeten betalen voor WMO-voorzieningen. De gemeente Grave subsidieert ook “Leergeld Land van Cuijk”, waardoor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar toch kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Tenslotte kunnen we ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden”.

Werk en inkomen
“Als het een inwoner niet lukt om op eigen kracht of met hulp van sociale netwerken oplossingen te vinden op het gebied van werk en inkomen, dan is de rol van de gemeente aanvullend op wat de inwoners zelf kunnen. De inzet van vangnetvoorzieningen is, waar mogelijk, gericht op het versterken van de eigen kracht en het optimaal kunnen participeren in de samenleving. Ons doel is de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners. Dit doen we door gesprekken gelijkwaardig te voeren. We zijn oprecht, onbevooroordeeld en zijn nieuwsgierig naar onze inwoners. We laten ons graag verrassen door de ideeën die de inwoner zelf heeft en dragen op die manier bij aan de zelfstandigheid van de inwoner. We zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan werken met individuele trajecten. Dat betekent dat er steeds minder sprake is van re-integratieactiviteiten in groepsverband. De variatie in activiteiten is hierdoor nog groter geworden en dat is in het voordeel van de betrokken inwoner, want er wordt dan vrijwel uitsluitend individueel op maat ingekocht”, vertelt de wethouder, op haar typisch rustige en weloverwogen toon.

‘Kwetsbare jongeren’
“Dit project “werk en inkomen” is in principe voor mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente Grave”, gaat Henisch verder, “maar we hebben ook projecten voor mensen die (nog) geen uitkering hebben. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare jongeren, Wij willen dat mensen zoveel mogelijk actief deelnemen, naar vermogen natuurlijk, aan de samenleving. Daarom kijken we allereerst naar de mogelijkheden van de mensen en sluiten onze dienstverlening hierop aan. Soms is dat het volgen van een opleiding met als doel duurzaam uit te stromen naar de arbeidsmarkt en voor anderen is dat eerst een ander project zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of werknemersvaardigheden of werkervaring. Ja, noem maar op. We gebruiken altijd maatwerk. We kijken naar de mogelijkheden en kansen van mensen”.

Voor contacten met wethouder Anja Henisch verwijs ik u naar het vrije inloopspreekuur dat alle drie de Graafse wethouders bij toerbeurt houden. Meer informatie vindt u ook in de net verschenen Gemeentegids 2019-2020 van de gemeente Grave.

|Doorsturen

Bea van Gent

2019-12-06 21:00:13

Van de 17 miljoen mensen die Nederland telt, kunnen er 2,7 miljoen moeilijk tot zeer moeilijk rondkomen. Hiervan mogen slechts 140..000 mensen gebruik maken van de voedselbank. Uw betoog, hoe mooi ook geschreven, is voor mij slechts de bevestiging van de enorme kloof tussen overheid en bevolking. Volgens de regels is alles perfect en komen mensen die te maken hebben met armoede in een gespreid bedje terecht en komen ze niets te kort, hoe ver kun je van de realiteit af staan?

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties