Grave

Plannen om 232 woningen te bouwen in Grave

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Dinsdag 26 november gaf wethouder Ben Peters tijdens een extra ingelaste openbare werkbijeenkomst een presentatie over de (woning)bouwplannen in de gemeente Grave. De wethouder gaf eerder aan graag twee keer per jaar een update te geven over de ontwikkelingen. De eerste bijeenkomst werd als positief ervaren en ook de bijeenkomst van afgelopen dinsdag werd als zeer welkom ervaren. Voorafgaand aan de openbare werkbijeenkomst vond er nog een bijeenkomst plaats van de commissie Ruimte waarin gesproken werd over de busverbinding Grave–Wijchen en de coördinatieregeling bij de woningbouwplannen Waterlinie Grave en Dorpshart Velp fase 2.

In de presentatie die door de wethouder werd gegeven en waar commissie- en raadsliden als ook geinteresseerde bewoners welkom bij waren, werd ingegaan op verschillende projecten. Met trots kon de wethouder aangeven dat er reeds actief nagedacht wordt over de invulling van het Visioterrein, maar ook de projecten I am Grave (prinsensstal/oliestraat), Hof van Esteren, Waterlinie (wisselveld), Drie-eenheid in Velp en De Sprankel kwamen aan bod.

De wethouder is verheugd dat de anterieure overeenkomst voor de prinsenstal gereed is en er op korte termijn gestart wordt met de eerste fase van dit plan. “Mooiland heeft aangegeven dat ze extra willen investeren in dit plan om kwalitatief aan te sluiten bij de vesting visie. De tekeningen die daar nu van beschikbaar zijn laten een prachtig resultaat zien”, aldus Ben Peters. Ook stelt hij dat er actieve gesprekken gevoerd zijn met directe bewoners over de locatie de sprankel. “Uit de verschillende voorgelegde varianten is door de bewoners 1 variant gekozen die verder wordt uitgewerkt”.

Woningbouwaantallen
Op dit moment liggen er plannen op tafel voor in totaal 232 woningen om gebouwd te worden in de aankomende jaren. Daarvan behoren er 76 tot de vrije sector koop, 58 tot de vrije sector huur en 98 tot de sociale huur. Van de 98 worden er 41 gesitueerd in de Oliestraat. In de gepresenteerde plannen staan ook de 6 tiny houses opgenomen die mogelijk in Gassel worden gerealiseerd en zijn er 41 wooncontigenten gereserveerd om te worden gebouwd op het Mariendaelterrein te Velp. Hier wordt nog gewacht op een nieuwe aanvraag vanuit de ontwikkelaar.

Starterslening en busverbinding Grave-Wijchen
Voorafgaand aan de openbare werkbijeenkomst vond daarnaast nog de commissie Ruimte plaats. Tijdens deze commissievergadering zegde de wethouder toe dat er in februari een voorstel voor de starterslening naar de raad komt. Dit is een nadrukkelijke wens vanuit de raad geweest waar de wethouder gehoor aan geeft.

Verder kwam het voorstel voor een busverbinding tussen Grave en Wijchen aan de orde. In het voorstel, waar de LPG en het CDA middels een motie naar gevraagd hadden, wordt ingegaan op de mogelijkheid om middels een buurtbus in eerste instantie een directe verbinding tussen de beide gemeentes te realiseren. “Uit onderzoek blijkt dat de verwachting is dat zeker 7 personen per uur gebruik wensen te maken van deze dienst. Echter is er in de realiteit vaak sprake van een groei in personen zodra de dienst ook daadwerkelijk wordt aangeboden. We blijven de situatie monitoren en mocht op termijn blijken dat de vraag groter is dan wordt er in samenspraak met de busvervoerder gekeken naar de inzet van een grotere bus”, aldus de wethouder. Op de vraag wanneer de dienstregeling wordt aangepast kon de wethouder toezeggen dat dit voor het voorjaar gepland staat.

Coördinatieregeling
Tijdens de commissie Ruimte werd er verder gesproken over de woningbouwplannen Waterlinie Grave en het Dorpshart Velp fase 2. Middels een technische constructie (coördinatieregeling) stelt het college voor de beide procedures te versnellen. “Snelheid is gewenst. Laten we eindelijk eens stenen gaan stapelen”, aldus de VVD. Dit pleidooi werd, op keerpunt na, ondersteund door de rest van de aanwezige commissieleden. Daarbij werd echter ook aangegeven dat zorgvuldigheid eveneens van groot belang is.

Gedurende de behandeling van de voorgestelde coördinatiregeling wenste Liberaal land van Cuijk meer informatie te ontvangen over beide plannen. D66 geeft verder te kennen achter het voorstel van het college te staan en kreeg daarin bijval van het CDA, LPG en de VVD. Ben Litjens van Keerpunt2010 is van mening dat het proces zorgvuldig moet worden uitgevoerd en heeft er geen vertrouwen in dat het college dit ook daadwerkelijk waarborgd. Deze uitspraak zorgde voor lichte irritatie bij Jochem Jacobs (CDA), die erkent dat zorgvuldigheid voorop staat, maar “als gemeente Grave moeten we ook niet willen vertragen. In de omliggende gemeentes wordt al hard gebouwd en ik zie niets liever dan dat dit ook in deze gemeente gebeurt. Het voorstel dat nu voorligt stelt een uitstekende technische oplossing voor waarbij twee trajecten in het proces parallel langs elkaar kunnen lopen om daarmee zowel de inspraak van burgers te waarborgen als ook sneller over te kunnen gaan tot realisatie”.

“Hetgeen Keerpunt nu stelt is niet te begrijpen. Zeer recentelijk nog pleite Keerpunt, tijdens de bijeenkomst met de stichting ouderen welzijn Grave, voor een versnelling van woningbouw. Dit strookt niet met elkaar”, stelt Jacobs. Ook de aanwezige LPG’ers Arno Heemskerk en Sjoerd Radstake erkenden dit. Uiteindelijk werden de beide onderwerpen, op verzoek van Ben Litjens, als B-stukken naar de raad gestuurd.

 

Ben Peters.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties