Grave

Kadernota 2020 door Graafse raad aangenomen

'Op zoek naar balans'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Afgelopen dinsdag werd de jaarlijkse marathonzitting van de Graafse gemeenteraad gehouden. Aan de orde de kadernota 2020. In de kadernota van de gemeente Grave wordt op hoofdlijnen de basis van het beleid voor de komende jaren vastgelegd. In bijgevoegde stukken staat daarover een technisch inhoudelijk advies aan de raad door de auditcommissie: “De auditcommissie roept het college op om met een meerjarige, sluitende begroting te komen, met diverse onderbouwde ombuigingsvoorstellen met daarbij de consequenties aangegeven, zodat de raad een keuze kan maken. Hierbij wordt ook een visie van het college verwacht. De wethouder daagt de raadsleden uit om bij de kadernota richtingen aan het college mee te geven. Daarbij geeft hij aan dat het een gezamenlijk proces is om tot een sluitende begroting te komen.

Wethouder Rick Joosten.

Na het voorleesgedeelte van elke fractievoorzitter en een versterkende maaltijd, kon de eigenlijke discussie beginnen.
Discussiëren in de Graafse raad betekent dat er voortdurend het spook van de herindeling aan het plafond hangt. Dat spook wordt te pas en te onpas naar beneden getrokken om woorden en ideeën kracht bij te zetten. Astrid Bannink (LPG) richting Marion Wierda (D66): “U hebt het gehad over de herindeling. U vindt dat we te veel kibbelen. Maar Cuijk heeft de beslissing genomen”. Richting VPGrave: “U bent kritisch. U begint weer over de illusie van een zelfstandige gemeente. U ontloopt uw verantwoordelijkheid. Jammer dat u zo negatief ingestoken bent”. Jacques van Geest (VPGrave): “Wij voelen ons machteloos. Omdat ook goede voorstellen getorpedeerd worden. En dan de arrogantie dat u als een schooljuffrouw praat over wat wij naar voren hebben gebracht”. Jacques van Geest heeft blijkbaar niet veel op met schooljuffrouwen. Maar zo ging het debat wat heen en weer. Langzaam maar zeker kwamen er gemeenschappelijke delers bovendrijven. Iedereen was het er wel over eens dat er op het Sociaal Domein door de overheid wel gezorgd wordt voor fikse tekorten. In elke gemeente in Nederland speelt dit een grote rol. Wethouder Ben Peters: “Maar we zijn niet achterover gaan leunen. Hebben diverse maatregelen genomen om de problemen aan te pakken. De Transformatie jeugdzorg, gewijzigd inkoopplan, huisartsen- en scholenondersteuning. En meer”.

Ombuigingen
Punten waarop bezuinigd kon worden. Het collectief regionaal solidariteitsbeginsel kwam stevig onder vuur te liggen. Er ontstond een brede discussie of Grave daar wel onderuit kan. “Door de wijziging in de inkoop is dat wel mogelijk geworden”, wist wethouder Peters te melden.
Alex van Megen (CDA): “We staan voor een grote opdracht. We gaan kaders stellen. Niet: college zoek het maar uit, maar we gaan handvatten geven. Daar hebben we een motie voor ingediend over de omgevingswet, die ons € 176.000, kost. Dus willen we bij allerlei instanties aandringen om samen met ons bij het Rijk aan te kloppen. Verder moet de begroting beleidsarm zijn. Er moet meer balans zijn tussen uitgaven en inkomsten. Omdat het in Grave niet altijd even veilig is willen we uitbreiding van de BOA’s. Maar de overheadkosten die hier bij horen vind ik belachelijk”.

Ach en ook de kernendemocratie en de burgerparticipatie kwamen weer om de hoek kijken. Dus viel ook het herindelingsspook weer van het plafond. Alex van Megen: “We staan aan de kant van onze burgers. 22% was maar voor één Land van Cuijk”. Jacques van Geest: “U zou me een groot plezier doen als u stopt met het gegoochel met cijfers”. Van Megen: “22% dat is het benoemen van de werkelijkheid. Ik vind het betreurenswaardig dat u dit gegoochel noemt. 22 is 22”. En zo slopen we naar het einde van de vergadering. Of zoals Marion Wierda het zei: “Ik heb veel zaken gehoord waarover we het wel eens zijn”.
Wethouder Rick Joosten van financiën gaf zijn planning weer: “Ik wil het graag nog twee keer met u bespreken. Een technische avond en een avond over de ombuigingen. Daarna wil ik een duidingsavond om met u het debat aan te gaan, zodat we in november een besluit kunnen nemen over de begroting en in hoeverre u die begroting en het meerjarenplan vaststelt. Daarnaast: hoe kunnen we u meenemen in de begroting? We hebben 27 miljoen en dat is best fors. Hoe kunnen we u de tools meegeven om inzicht te krijgen in “waar gaat het allemaal over?” Daarvoor willen we in september een avond plannen. Daarvoor zullen we u doen toekomen de begroting in taakvelden. We zullen daar een schrijven bij doen van het Rijk dat inzicht geeft in die taakvelden. Het geeft u inzicht hoe de ombuigingsvoorstellen op waarde te schatten”.

De kadernota moest toch vastgesteld worden. Het raadsvoorstel werd in stemming gebracht. Vóór stemden LPG, CDA, VVD en LLvC, tegen VPGrave, D66 en Keerpunt 2010. Met 14-4 werd het voorstel aangenomen. Maar er is nog werk aan de winkel om een sluitende programmabegroting 2020-2023 te kunnen presenteren.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties