Grave

Wethouder Ben Peters over het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp

'Na de transitie komt de transformatie'

Door Freddy Klooté

Het is altijd prettig praten met wethouder Ben Peters. Hij is rustig, praat weloverwogen en altijd, met een glimlach, bereid om weer een afkorting uit te leggen. Deze keer gaat het over de toekomst van de Jeugdhulp. “Na de transitie, in Jip- en Janneketaal, de overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden voor de gespecialiseerde jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten, is het nu tijd voor de transformatie: de inhoudelijke verandering. Kernbegrippen daarbij zijn preventie, vroege interventie, zorg en hulp zo licht mogelijk en het versterken van de sociale netwerken van kind en gezin. Het doel is om het opvoeden en opgroeien zo gewoon mogelijk te houden”.

De wethouder heeft een viertal onderwerpen die hij in ieder geval nu wil toelichten. Allereerst de POH-GGZ Jeugd (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidsondersteuner bij de Geestelijke Gezondheidszorg), de verbinding onderwijs-jeugd, de preventie en nog wat algemene zaken: “We hebben in de regio daarvoor doelen geformuleerd. Algemene doelen zoals het bieden van informatie, advies, hulp en ondersteuning aan jeugdigen en opvoeders die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Verder willen we het versterken van de (gemeentelijke) toegang en deze verbinden met partners uit de jeugdketen zoals consultatiebureaus, voorschoolse voorzieningen en scholen. Daarnaast hebben we transformatiedoelen: Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van de jeugdigen en hun ouders, met inzet van het sociale netwerk. Demedicaliseren en normaliseren hoort daar ook bij. Net als het sneller de juiste hulp op maat bieden om gespecialiseerde hulp te verminderen. Integrale hulp bieden aan gezinnen volgens het uitgangspunt : één gezin, één plan, éen regisseur”. We willen de professionals meer ruimte geven door vermindering van de regeldruk. En vooral ook de ouders en jeugdigen betrekken bij de kwaliteit van de jeugdhulp”.

Praktijkondersteuner GGZ
Wethouder Peters: “We zijn vanuit de gemeente gestart met de pilot, zodat er korte lijnen lopen tussen de huisartsen en het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Zodoende kan zo vroeg mogelijk laagdrempelige, passende hulp worden ingezet, waarbij onnodige doorverwijzingen naar de basis- of specialistische-GGZ worden voorkomen. In andere gemeenten zien we dat deze pilot erg succesvol verloopt. Ook de eerste reacties van de Graafse huisartsen zijn positief. Zij zijn blij met die taakverlichting en de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Huisartsen zijn dus tevreden met de extra ondersteuning op dit complexe onderwerp en aan de kant van de gemeente wordt vaak een kostenbesparing waargenomen. We hopen dat dit ook in de gemeente Grave het geval zal zijn”.

Verbinding onderwijs en jeugd
Het onderwijs is de plek waar alle kinderen komen. Ben Peters: “Via het onderwijs kan vaak vroegtijdige problematiek worden gesignaleerd. Daarom is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de verbinding tussen het onderwijs en de Jeugdwet van de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de Lokale Educatie Agenda (LEA), waarbij periodiek overleg plaatsvindt tussen gemeente, onderwijs en kinderopvangorganisaties. Met alle partijen zijn werkgroepen rondom diverse thema’s opgericht. Voorbeelden hiervan zijn voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstanden en de doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar de basisschool. Er wordt momenteel al gewerkt met vaste contactpersonen bij het Basisteam Jeugd en Gezin voor de scholen. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we de samenwerking tussen onderwijs en Jeugdzorg nog meer kunnen verbeteren”.

Preventie
“Preventie krijgt een steeds prominentere rol binnen het beleid”, vertelt de wethouder verder. “Voorkomen is immers beter dan genezen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project STORM. Elders in deze Zorgkrant staat hierover een artikel. Dit is een programma dat gericht is op het voorkomen van depressies en suïcide bij jongeren. Een zeer actueel thema”.

Algemeen
Ben Peters gaat verder. Hij zit op zijn praatstoel en laat duidelijk merken dat dit onderwerp hem op het lijf is geschreven: “Binnen onze regio wordt daarnaast hard gewerkt aan een nieuwe inkoopsystematiek voor de specialistische Jeugdzorg. Door voor de lichte jeugdhulp een zogenaamde “open house systematiek” te gaan hanteren, is het gemakkelijker voor kleine en lokale aanbieders om toe te treden, waardoor zorg zo dicht mogelijk bij huis kan worden vormgegeven en ouders en jeugdigen een ruime keuze in aanbod hebben. Bij deze nieuwe inkoop hoort ook een verbeterde manier van monitoring, zodat we beter zicht krijgen op welke hulpvragen het grootste deel van ons budget gebruiken”.

Actielijnen
“De Graafse raad buigt zich momenteel over de uitgebreide stukken die bij de transformatie horen, vertelt Ben Peters. “Die staan in actielijnen omschreven en kunt u vinden in de raadstukken op de gemeentelijke website. Hier alvast de “koppen”. Preventie, eigen kracht, en eerder de juiste hulp op maat. We hebben een actielijn die gaat over normaliseren: opbouw, ombouw en afbouw. Er is een actielijn die gaat over toegang tot hulp en ondersteuning. Een andere betreft de integrale hulp en ondersteuning. We praten over inkoop jeugdhulp en transformatie van het zorglandschap. We willen kinderen beschermen bij onveilige situaties. We hebben het over de positie van jeugdigen en ouders en cliëntervaringen. En een groot punt is het bieden van meer ruimte aan de professionals door vermindering van regeldruk. Ik denk dat we daar veel mensen een plezier mee doen”.

Alles bij elkaar een hele klus. De gemeenteraad heeft nog heel wat leesvoer door te nemen, de ambitie is hoog. Het belangrijkste is en blijft een goede zorg voor de kinderen.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties