Grave

Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Legitieme portie

Door Leon Kersten

Door een testament te maken kan een ouder er voor zorgen dat een kind minder of niets erft van die ouder. Dat is soms aan de orde als een ouder al heel lang geen contact meer met het kind heeft of als een ouder al lang ruzie heeft met een kind.

Een kind kan echter door een beroep te doen op zijn legitieme portie toch onder bepaalde voorwaarden een deel van de erfenis opeisen. Hieraan zitten overigens nog wel de nodige haken en ogen. Het kan bijvoorbeeld niet altijd direct worden opgeëist als de overleden ouder een partner heeft. Verder is de berekening ook niet altijd eenvoudig, omdat bijvoorbeeld ook gekeken moet worden wat het betreffende onterfde kind reeds heeft ontvangen of in welke mate een overleden ouder tijdens zijn leven schenkingen heeft gedaan.

De legitieme portie is een bedrag ter grootte van maximaal de helft van de waarde van wat een kind zou hebben gekregen als er geen testament zou zijn gemaakt en het kind zijn wettelijke erfdeel zou hebben gekregen. Het gaat om een bedrag in geld; er is geen recht op goederen.

Netwerk Notarissen deed samen met het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek naar het draagvlak voor de legitieme portie. Zowel onder het Nederlandse publiek als onder notarissen. Wat blijkt? Bij beide groepen is er geen meerderheid voor de legitieme portie.

We kennen al heel lang de legitieme portie in de erfwet. Bij de grote wijziging van de erfwet in 2003 bleef de legitieme portie ongemoeid. In de huidige praktijk zien notarissen dat veel ouders vinden dat ze zelf moeten kunnen bepalen bij wie hun erfenis terecht komt en anderzijds zien notarissen dat een beroep op de legitieme portie leidt tot ruzie bij de afwikkeling van een erfenis. Daarom heeft Netwerk Notarissen samen met het Centrum voor Notarieel Recht een onderzoek gedaan naar de legitieme portie.

Een groot deel van de Nederlanders vindt het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen van hun ouders erven als de ouders dat niet willen. Dat blijkt uit de verschillende enquêtes die onder het Nederlandse publiek zijn gehouden. Uit de online enquête blijkt dat een meerderheid van de ondervraagde Nederlanders het bestaan van de legitieme portie zoals die nu in de wet is vormgegeven, niet terecht vinden. Veel mensen willen de legitieme portie volledig afschaffen dan wel afzwakken.

Notarissen en kandidaat-notarissen zijn vanuit hun praktijkervaring met de legitieme portie ook in grote meerderheid voor afschaffing van de legitieme portie. Er is de (kandidaat-)notarissen ook gevraagd hoe ze tegen de legitieme portie aankijken vanuit hun privésituatie: vanuit daar bezien vindt zelfs een grotere groep dat kinderen geen recht hebben op een legitieme portie.
Het onderzoek en de resultaten daarvan zijn terug te vinden op www.delegitiemeportie.nl.

Vragen?
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking. Begrijpelijkerwijs zullen er de komende tijd op onze kantoren in Grave en Mill geen gratis spreekuren zijn.

Mr Leon Kersten
Notaris en scheidingsmediator te Grave

Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10 Grave
0486-473941
notarisgrave@kerstenwilhelm.nl 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties