Grave

INGEZONDEN: Voorbeschouwing raadsvergadering 18 februari

Door Leo de Vreede

Na de laatste vergaderingen die vorig jaar, vooral uit protest, druk waren bezocht lijkt de eerste vergadering in 202 rustig te zullen verlopen. Inhoudelijk zouden alle voorstellen zonder nadere discussies door de raad kunnen worden geaccepteerd. Het zijn voornamelijk zaken van gemeenschappelijke regelingen waar de raad van Grave dus niet echt invloed op heeft en een tweetal bestemmingsplannen waarvan er één deel uitmaakt van een project voor waterberging in het hele Land van Cuijk.

Er zijn slechts 2 punten die niet in Cuijk, Mill of de andere gemeenten van het Land van Cuijk op de agenda staan.

Vaststellen bestemmingsplan
Het gaat daarbij om de afronding van een bestemmingsplanprocedure, die inmiddels meer dan drie jaar loopt. Er is een tweetal zienswijzen ingediend waarin de vrees wordt uitgesproken dat er verkeersproblemen zouden kunnen ontstaan. Volgens het college is dat geen reden het bestemmingsplan te wijzigen. Het blijkt nergens uit, maar je mag toch aannemen dat met de indieners van de zienswijzen is gesproken (daar is tijd genoeg voor geweest) en dat er dus geen aanleiding is te verwachten dat er alsnog bezwaar gemaakt zal worden. Mocht dat niet zo zijn dan zal dat in de commissievergadering op 4 februari wel blijken. Ik neem aan dat de indieners wel op de hoogte zijn gesteld van de behandeling.

Mocht dit alles niet zo zijn dan is het een aandachtspunt voor de openbare behandeling van de “kernendemocratie”.

Burgerinitiatief wijkraad-west
Op de agenda van de commissie inwoners en bestuur staat ook het voorstel voor de raadsbehandeling van het burgerinitiatief van de wijkraad Grave-west om de vrijkomende kantine van GVV te handhaven en te bestemmen als wijkcentrum. Alleen behelst het voorstel niets meer dan een opdracht aan het college om in het voorjaar te komen met een voorstel dat in de kadernota wordt opgenomen. Realisatie is dus nog niet aan de orde. Positief is dat in het raadsvoorstel is vermeld dat de wijkraad is uitgenodigd om aan de beraadslaging in de commissie deel te nemen.
Dat de wijkraad zich gedwongen voelde dit onderwerp via de omslachtige weg van een burgerinitiatief aan de orde te stellen is ook aandachtspunt voor de discussie over kernendemocratie

Verbouwing kunstkerkje
In de commissie wordt ook nog gesproken over de brief van de stichting Kunst in het Kerkje over de plannen voor het kunstkerkje in Velp. De brief dateert van eind november en is zeker een bespreking in de commissie waard. Ik neem aan dat, evenals de wijkraad bij het vorige onderwerp, het bestuur van de stichting voor de commissievergadering wordt uitgenodigd

In de brief van de stichting is een uitgebreide paragraaf “ter lering” opgenomen. Derhalve is dit ook een onderwerp voor de kernendemocratie

Zaken in de achterkamer
Denk niet dat er nu een paar rustige weken voor de raadsleden zijn. Er komen nog enkele zaken aan de orde die niet in het openbaar worden behandeld. Waarom wij als burgers daarbij niet welkom zijn is ook voor raadsleden al jaren een raadsel. U raadt het al; dit is typisch een onderwerp voor een gesprek over kernendemocratie.

14 januari GEEN gesprek over kernendemocratie
Over kernendemocratie wordt al lang gesproken. Het maakt deel uit van het bestuursakkoord. Het doel is vast te leggen hoe gemeentebestuur en burgers samenwerken om tot een goed beleid en de uitvoering daarvan te komen. Het college zou eind vorig jaar met een visiedocument komen en op 14 januari zou daarover -en natuurlijk in beslotenheid- een werkbespreking zijn. Om een of andere duistere reden is die bespreking weer een paar maanden uitgesteld. De datum 14 januari kwam dus vrij.

14 januari overleg over toekomstige ambtelijke organisatie
Als gevolg van de fusie van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis dreigen Mill en Grave zonder ambtenaren te komen zitten. Daarin moet worden voorzien en het is hoog tijd daar wat aan te doen. Mill heeft inmiddels een bureau opdracht gegeven en de rapportage daarover is ontvangen. Ondertussen heeft het Graafse college datzelfde bureau ook opdracht gegeven. Het bureau wil nu bij de raad informeren wat de ideeën daarover zijn. De opdracht zelf is heel erg toegespitst op de vraag waar de gemeenten hun ambtenaren vandaan moeten halen. Naar mijn mening moet je beginnen met vast te stellen waar je je als gemeentebestuur mee wil bemoeien en hoe je de bevolking daarbij betrekt (kernendemocratie dus!). Daaruit vloeit voort welke ambtelijke ondersteuning je nodig hebt en of je die in eigen huis moet hebben of dat je ze projectgewijs inhuurt.

Nu Grave nog steeds geen duidelijke keuze heeft gemaakt en Mill wellicht toch aan de fusie gaat meedoen is wel een heel spookachtige situatie ontstaan. Alleen daarom zou ik die bijeenkomst op 14 januari als toeschouwer wel willen bijwonen. Veel hangt af van de opstelling van het bureau. Zowel in de offerte aan Grave als in het rapport aan Mill lees ik tussen de regels door wat behartenswaardige opmerkingen.

20 januari bespreking over de regionale energiestrategie
In de vergadering van 10 december heeft de raad ingestemd met die strategie voor het Land van Cuijk. De stuurgroep wil nu over de voortgang overleg over de voortzetting hebben. Ik heb in de informatie geen enkele reden gevonden om de burgers buiten de deur te houden. Sterker nog, het platform duurzaam Grave kan een zinvolle bijdrage leveren.

21 januari overleg over visioterrein en N321
Al enkele jaren wordt gezegd dat de betrokkenheid van de inwoners bij deze onderwerpen belangrijk is. Er is zelfs een actie geweest om met ideeën te komen. Kan iemand mij uitleggen waarom deze bijeenkomst dan niet openbaar is??

Afsluitend
Het motto van het bestuursakkoord is “Met energie en vertrouwen”. Aanvullen met of zelfs vervangen door “voor u, over u, maar zonder u” zou de werkelijkheid beter weergeven.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties