Grave

INGEZONDEN: Tom Poes, verzin een list!

Door Leo de Vreede

Die opdracht van heer Ollie B. Bommel zou gezien de agenda voor de raadsvergadering van 6 november wel eens van pas kunnen komen. Gezien het belang van de onderwerpen en de wijze van voorbereiden zal het niet meevallen om voor 22.30 uur voldoende besluiten te nemen die volledig uitvoerbaar zijn en door de bevolking zonder morren en liefst dankbaar zullen worden aanvaard.

De agenda
Er zijn dit keer geen A-stukken. Dat wil zeggen dat er voor ieder agendapunt minstens één fractie is die het woord wil voeren en meestal is dat niet om het college te complimenteren met het voorstel.

7. Benoeming nieuw commissielid
Bij dit punt zal het wel meevallen. Maar direct na de schorsing om de gelukkige te feliciteren start het circus met...

8. De begroting 2019-2022
Volgens de in Grave afgesproken wijze van behandelen zou het vaststellen van de begroting niet meer hoeven inhouden dan de rekenkundige vertaling van de kadernota die in het voorjaar wordt besproken en vastgesteld. Er zou dus geen politieke discussie meer nodig hoeven zijn. Een plek in een reguliere vergadering is dan voldoende.

Helaas kwam de raad in de kadernota niet verder dan constateren dat alleen al het voortzetten van het bestaande beleid zou leiden tot aanzienlijke tekorten. Voor opnemen van verkiezingsbeloften die in het bestuursakkoord terecht waren gekomen was geen plaats. Bij ontbreken van dat bestuursakkoord was dat niet het grootste probleem. Maar de financiële gaten die dreigden te ontstaan moesten bij het vaststellen van de begroting zijn gedicht; bezuinigen dus. Dat werd echter doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling waarbij het college zelfs beloofde met een voorstel te komen dat zou moeten aantonen dat Grave ook financieel sterk genoeg is om zelfstandig te blijven

En ja het college kwam met een begroting met een groot tekort en met een lijst van 56 mogelijkheden geld te besparen of extra binnen te halen. Als de eerste 24 door de raad zouden worden overgenomen zou er een vooruitzicht ontstaan waarvan de provincie wel zou willen geloven dat de gemeente Grave in staat zou zijn een structureel sluitende begroting te leveren. Kennelijk werd verwacht dat de raad de voorstellen wel zou slikken want er was geen extra tijd uitgetrokken voor behandeling. Ook vanuit de maatschappelijke organisaties die door de ombuigingen hoefden geen protesten te worden verwacht. Ze waren gewoon niet geïnformeerd.

Het liep echter anders. In de reguliere commissies en een openbare(!) werkbespreking werden veel vragen om toelichting gesteld die of direct werden of alsnog schriftelijk worden beantwoord. Dat laatste gebeurt voor de raadsvergadering en dat is natuurlijk geruststellend.

Bij veel suggesties om te bezuinigen of om dat juist niet doen werden door alle fracties vraag- en uitroeptekens gezet. Een uitzicht op een samenstel van ombuigingen afwijkend van het collegevoorstel is er nog niet. Dat collegevoorstel is dus het startpunt van de behandeling.

De behandeling is een toneelstuk in drie bedrijven. Afgesproken is dat er geen vragen aan het college meer worden gesteld. De raad moet het doen met de informatie die nu beschikbaar is.

8a. In het eerste bedrijf wordt een begroting vastgesteld waarvan iedereen al vindt dat die niet deugt. Het heeft dus geen zin daar lang bij stil te staan.

8b. In het tweede bedrijf moet de reparatie plaatsvinden. Daarvoor heeft het college dus de reeks te accepteren ombuigingen aangeleverd. Het resultaat is in een tabelletje weergegeven waaruit blijkt dat de eerste 2 jaar nog een aanzienlijk tekort is te verwachten. De laatste 2 jaar is Grave uit de rode cijfers. De eerste vraag is natuurlijk of de raad daarin gelooft. Zo’n tabelletje komt ook voor in vorige begrotingen. En steeds is het laatste jaar positief. Na vier jaar moet de hele tabel positief zijn. Maar zo werkt het niet. Als het gaat om een echt structureel sluitende begroting is er alle aanleiding hier eens dieper op in te gaan. Als het vooral gaat om goedkeuring door de provincie is dat niet nodig.

Verandering in de reeks ombuigingen moeten worden aangebracht door het indienen van amendementen. Die moeten voor het weekend tussen de fracties zijn uitgewisseld, zodat andere fracties zich er over kunnen beraden. Op zich is dat alweer een verbetering ten opzichte van de gebruikelijke gang van zaken waarbij amendementen als verrassingswapen werden gehanteerd. Of ze voor het weekend nog worden gepubliceerd is niet bekend.

Zoals het is afgesproken gaat iedere fractie voor zich overwegen welke suggesties worden overgenomen en voor welke een amendement wordt ingediend en vindt er geen bundeling plaats. Afgewacht moet worden hoeveel amendementen er worden ingediend. Om er zinnig over te kunnen praten moet ook bekend zijn wat de consequentie is van het aannemen van de amendementen. Het eindresultaat van alle aangenomen amendementen moet toch weer het tabelletje van het raadsvoorstel opleveren. Dat zou voor de vergadering moeten zijn doorgerekend en als iedereen zijn eigen gang mag gaan kan dat nog knap ingewikkeld worden.

Een gewenst eindresultaat met vele afzonderlijke beslispunten komt vaker voor. Daarbij is het gebruikelijk die afzonderlijke beslispunten te bundelen in scenario’s. De scenario’s hebben dan ieder het gewenste eindresultaat. Voor zo’n aanpak is de tijd gewoon niet meer beschikbaar. Dat fracties nog gelegenheid vinden samen tot zo’n scenario te komen lijkt mij een vrome wens.

8c. Het derde bedrijf houdt niet meer in dan het administratief vastleggen van de gevolgen van de begroting die de burger rechtstreeks in de portemonnaie raken. Inhoudelijk kan er in dit bedrijf dus niets meer gebeuren. Dat moet bij de begroting zelf of de ombuigingsvoorstellen zijn geregeld. De nu voorliggende voorstellen zijn gebaseerd op de ombuigingsvoorstellen van het college. Als daarbij amendementen zijn aangenomen die invloed hebben op leges of belastingen zullen die ook in dit bedrijf tot een amendement moeten leiden.

9. Koersdocument implementatie omgevingswet
Er gaat nogal wat veranderen in de wetgeving rondom bouwen en alles wat daarmee verband houdt. Landelijk is men daar al lang mee bezig en ook de gemeenteraden zijn daarbij betrokken. Ze moeten in dat traject zelfs besluiten nemen. De invloed van een gemeenteraad is daarbij vergelijkbaar met de garnaal die een mammoettanker uit de koers probeert te brengen. Toch is het goed dat het geen A-stuk is geworden. Het wordt namelijk tijd dat ook de burgers worden geïnformeerd.

10. Parkeernota Grave-actualisering 2018
Over het parkeren en de nota zelf valt het nodige op- en aan te merken. Wat er concreet in is kan ook wel zonder nieuwe nota. Wordt vervolgd zou ik zeggen.

11. Zienswijze Omgevingsdienst Brabant Noord
Het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Het gaat hier weer om een organisatie waarbij de gemeente weinig voor het zeggen heeft. Zeker gezien de rest van de agenda is het beter er dan ook maar niet te veel over te praten.

12. Verlenging beleidsplan jeugdhulp
Ook zo’n onderwerp waar een gemeenteraad meer zorg over dan invloed op heeft.

13. Kredietvotering aanpassing N324 in relatie tot de Vestingvisie
Dit voorstel is plotseling uit de hemel komen vallen en is misschien ook een geschenk uit de hemel. Het is immers een eerste concreet resultaat van verwerken van de vestingvisie in het beleid van de gemeente. Maar toch…

Dat het voorstel nu moet worden behandeld is logisch. Het moet passen in de reconstructie van de N324 die nu Grave heeft bereikt. En dus is het te laat voor commissiebehandeling en informatie over de inhoud van het plan. Te laat zijn is vaak een gevolg van te laat beginnen. Uit het voorstel zelf blijkt dat West8 al een tijd bezig is met bekijken in hoeverre de vestingvisie nog tot aanpassing van de N324 kan leiden. Er is overleg geweest met de aannemer en de provincie. Dat heeft allemaal tot een resultaat geleid waarvoor de gemeente een krediet van € 4,5 ton beschikbaar moet stellen. Dat is geen gering bedrag dus het zal wat meer inhouden dan een paar regenkolken en wat verkeersdrempels. Waarom is er geen tijd is genomen om een en ander aan raad en burgers te presenteren? Vreemd vindt ik ook dat dit voorstel ook niet is meegenomen in de begrotingsbehandeling. Nu is er weer een afzonderlijke begrotingswijziging nodig. Natuurlijk moet dit voorstel worden aangenomen. Maar dan wel met de opdracht op korte termijn een informatieavond te organiseren waarin wordt uiteengezet wat er gaat gebeuren. Dat zou ook een start kunnen zijn van een continue informatie over de vestingvisie. In de bijeenkomst in de bibliotheek op 29 oktober bleek dat er al druk met de visie wordt gewerkt. Vanuit de burgerij is daar interesse voor. Jammer dat er geen raadslid aanwezig was.

14. Motie over tarief tuinafval
Dat voortaan betaald moet worden voor het brengen van tuinafval en enkele andere overbodige zaken naar de milieustraten heeft veel stof doen opwaaien. Ook de gemeenteraden in het Land van Cuijk , onder wiens mandaat dit besluit is genomen, hebben zich laten horen. Grave sluit zich hierbij aan. Daarbij moet wel worden bedacht dat als men de burger niet wil laten betalen de gemeenten er zelf voor opdraaien (en dus de burger langs een omweg). En dat terwijl de begroting net is vastgesteld. Dat neemt niet weg dat er ook hier weer sprake is van eerst “besluiten en dan informeren” en dat pikt de huidige maatschappij niet meer. Dat die huidige maatschappij nog moet leren informatie en de daarop gebaseerde besluiten te accepteren is ook waar.

De list???
Het zal moeite kosten om 22.30 uur klaar te zijn. Ook is uit reacties in commissievergaderingen gebleken dat het anders moet. En er moet veel anders.

Bij de agendapunten voor deze vergadering is de voorgestelde tekst van het uiteindelijke besluit in een afzonderlijk document gepresenteerd. Ondanks de opmerkingen die ik van anderen heb gehoord en zelf heb gemaakt, en dat hadden er nog veel meer kunnen zijn hoeft de tekst van de besluiten niet te worden veranderd. Bij de begroting moet daarbij wel worden afgesproken dat over realisering van de ombuigingen met de betrokken organisaties eerst overleg wordt gevoerd dat ook kan leiden tot een nieuwe begrotingswijziging. Die moet natuurlijk wel weer hetzelfde resultaat hebben. Maar dat moet je er voor over hebben als je zelfstandig wil blijven.

Dan wordt de list: Maak van punt 8 tot en met 13 alsnog A-stukken en betrek de motie van punt 14 bij het noodzakelijke uitvoeringsoverleg van de begroting.

Er komt dan tijd vrij om alvast eens te praten en te informeren over de veranderingen in het besluitvormingsproces die begin volgend jaar worden geformaliseerd.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties