Grave

INGEZONDEN: Impressie raadsvergadering Grave 11 mei

Door Leo de Vreede

Het verliep gladjes. De meeste voorstellen waren als A-stuk gekenmerkt, dus eigenlijk niet de moeite waard er nog iets over te zeggen. Om dat misverstand te vermijden werd via een stemverklaring door diverse fracties nog even gezegd dat het een goed voorstel betrof. Het zou goed zijn alvorens Grave opgaat in de gemeente Land van Cuijk eens na te gaan wat een stemverklaring eigenlijk zou moeten zijn.

Het eerste B-stuk had betrekking op het landelijk beleid betreffende warmtetransmissie, met “van het gas af” als voor de burger opvallend element. Inhoudelijk kan de gemeenteraad niets anders dan het landelijk beleid volgen en dat gebeurde ook, zij het dat Keerpunt 2010 tegenstemde. Die partij is daarin wel consequent maar levert zo een sterk argument voor het samenvoegen van kleinere gemeenten tot één grote.

Binnenkort gaat Grave daarom op in de gemeente Land van Cuijk. Daar wordt de betrokkenheid van de burger verzekerd via kernendemocratie. Ik heb dat al eerder een te beperkte benadering gevonden. Daarin wordt ik nu ondersteund door de hele raad van Grave, inclusief Keerpunt 2010. Er werd namelijk unaniem een motie aangenomen waarin werd opgeroepen, net als nu in Grave, ook in de gemeente Land van Cuijk het platform Duurzaam Grave te betrekken bij projecten op het gebied van klimaatbeheersing. In dat platform zet een aantal belangstellenden, soms met veel deskundigheid, zich in voor een duurzame samenleving. Een voorbeeld van themademocratie als middel om burgers daadwerkelijk bij het hele besluitvormingsproces te betrekken. Dat is meer dan desgevraagd ja of nee antwoorden op een vraag en gehoorzaam uitvoeren wat is besloten.

Dat is een mooi bruggetje naar enkele opmerkingen over de vaste agendapunten zoals spreekrecht en ingekomen stukken.

Direct viel mij al op dat de inspreker deze keer ongeveer 5 minuten kreeg in plaats van exact 5 minuten met een waarschuwing na 4 minuten. Eerlijkheidshalve merk ik wel op dat in de praktijk een vooraf ingeleverde tekst ook wel hielp om iets meer ruimte te krijgen. Ook nu bleek weer dat het spreekrecht in Grave een merkwaardig verschijnsel is waar niemand goed weet wat er mee wordt bedoeld en kan worden gedaan. In de verordening op de commissies staat dat er alleen een korte verhelderende vraag mag worden gesteld, maar niet met de inspreker mag worden gediscussieerd. In het reglement voor de raad wordt er niets gezegd over wat er wel of niet mag. Dat is dan ook wat er veelal mee gebeurt: niets.

En dat is ook het gebruikelijke lot van brieven van burgers aan de gemeenteraad. Ze worden meestal voor kennisgeving aangenomen. Er moet een motie of een verwijzing naar de agendacommissie aan te pas komen om inhoudelijk aandacht te schenken aan hetgeen een burger aan de gemeenteraad wil voorleggen.

Laat nu deze vergadering hetzelfde probleem zowel onderwerp van het spreekrecht als van een al weer enige tijd geleden ingediende brief zijn. Dat leidde tot verwarring die uiteindelijk werd opgelost door het onderwerp naar de agendacommissie te verwijzen.

Dat onderwerp was de behoefte van de fuserende wijkraden Grave-West en de Mars aan een eigen ontmoetingsruimte. Vrijwel alle dorps- en wijkraden beschikken daar wel over. De hele raad is het daar mee eens, maar noch een burgerinitiatief, noch een motie noch het verloop van een aantal maanden hebben iets opgeleverd.

Zal het straks in de gemeente Land van Cuijk beter gaan? Het laatste punt van de agenda was het benoemen van een aantal raadsleden was het benoemen in werkgroepen die al een tijd bezig zijn met de opbouw van de organisatie van LvC. Natuurlijk is het samenvoegen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie een belangrijke element in de samenvoeging. Maar uiteindelijk gaat het om de burgers die ook een flinke verandering voor de kiezen krijgen. Zouden zij geen goede ideeën kunnen hebben? Bovendien heb je tien ideeën nodig om er één goede uit te halen. Dus moeten slecht ideeën ook welkom zijn.

Het was een B-stuk maar de raad vond het niet de moeite waard ook maar één woord te wijden aan deze voor de inwoners van Grave toch wel belangrijke stap. Het raadsstuk was pas op het laatste moment beschikbaar en behelsde alleen de namen van de Graafse vertegenwoordigers, die dus kennelijk geen boodschap meekrijgen. Jammer, want hoe de gemeente Land van Cuijk straks met zijn burgers omgaat wordt voor een belangrijk deel nu bepaald.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties