Grave

INGEZONDEN: Hoe kan Grave de weg naar de toekomst vinden?

Door Leo de Vreede

Dat de gemeenteraad van Grave de weg naar de toekomstige bestuurlijke organisatie niet kan of wil vinden is wel duidelijk maar gezien de samenstelling van het college wel verklaarbaar.

LPG is met zes raadszetels voorstander van een zelfstandige gemeente en verkondigt dat ook in de praktijk. VPGrave, D66 en Liberaal land van Cuijk vinden vorming van één gemeente Land van Cuijk onvermijdelijk en laten dat ook in werkelijkheid blijken. Uit alles blijkt dat VVD-Grave en Keerpunt 2010 een zelfstandige gemeente Grave wel fijn vinden. Hoe deze partijen zullen stemmen als zij voor een keuze worden gesteld weet ik niet. Tot nu toe is die vraag ook niet keihard gesteld. Dat komt omdat het CDA, dat volgens het verkiezingsprogramma sterk voorstander is van één gemeente Land van Cuijk, samen met LPG het college vormt. Die tegenstelling is omzeild door in het bestuursprogramma vast te leggen dat in deze bestuursperiode de vorming van één gemeente Land van Cuijk onbespreekbaar is. Dat Grave dan zelfstandig blijft is echter niet vastgelegd. Om een keuze te kunnen uitstellen zijn onderzoeken verricht naar een beperkte fusie (dus toch afzien van een zelfstandig Grave) van Cuijk Grave en Mill. Inmiddels is wel duidelijk dat dit niet realistisch is.

Als argument voor deze besluiteloosheid wordt het geringe draagvlak van de bevolking voor een gemeentelijke fusie gehanteerd. Dit argument is gebaseerd op een dubieuze interpretatie van een dubieuze opiniepeiling. Daarbij zijn pogingen om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten (kernendemocratie) ook op de lange baan geschoven. Zo toont de raad van Grave zijn bestuurskracht.

Hoe uit deze impasse te komen? Geïnspireerd door een gesprekje in de bibliotheek, toch echt een bron van informatie, kreeg ik het volgende idee. Daarbij wordt gebruik gemaakt van artikel 29 van het nieuwe reglement van orde voor de gemeenteraad. Dat gaat over initiatiefvoorstellen van de raad. Één raadslid is daarvoor voldoende!

Mijn idee is dat vanuit D66, VPGrave en Liberaal Land van Cuijk een voorstel wordt ingediend met als dictum:

De gemeenteraad van Grave besluit,

In zijn huidige omvang te blijven voortbestaan;
Daarvoor een eigen ambtelijk apparaat in te richten;
Het college opdracht te geven nog in 2019 met een plan van aanpak te komen om de gemeente Grave operationeel te hebben op het moment dat andere gemeenten in het Land van Cuijk fuseren.

Duidelijk is dat dit een voorstel is dat de indieners juist niet willen. Maar het reglement verbiedt niet tegen je eigen voorstel te stemmen. Om te voorkomen dat het voorstel alleen wordt afgewezen en de impasse blijft voortduren kunnen de indieners, eventueel tegelijkertijd, een amendement indienen met waarbij artikel 1 wordt vervangen door ”aan te sluiten bij de fusie van Boxmeer Cuijk en St Anthonis”. De punten 2 en 3 kunnen dan vervallen. Op die manier wordt de gemeenteraad gedwongen te kiezen.

Natuurlijk is er nog het een en ander uit te werken. Het leuke van het reglement van orde is dat het college verplicht is binnen 10 dagen na indienen van het voorstel met een lijst van bedenkingen en opmerkingen te komen. Op die manier wordt het college gedwongen zelf stelling te nemen. Men kan zich niet blijven verschuilen achter “zo heeft de raad het gewild”.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties