Grave

INGEZONDEN: Grave? Uitdagend!

Door Leo de Vreede

Louis Sparidans noemde de Graafse situatie in zijn nieuwste bijdrage “belabberd”. Ik had na de agendacommissie van 8 januari en het verschijnen van de commissieagenda’s de nijging er “belabberd en lachwekkend” van te maken. Dat was me toch wat te negatief. De term “uitdagend” wordt tegenwoordig veel gebruikt als men de term “nagenoeg hopeloos” te hard vindt klinken. In deze reactie zal mij daarom ook vooral richten op de uitdagingen die ik in de agenda’s voor de komende commissievergaderingen zie. U zult dan merken dat die uitdagingen veelal zitten in het thema “werkwijze van de raad”. Ik geef die aan door er (tip) achter te zetten.

Niet op de agenda’s geplaatste stukken
De voornaamste taak van de agendacommissie lijkt te zijn te beoordelen of de agenda’s wel voor 22:30 uur kunnen zijn afgewerkt. Als men voor dat heilige sluitingsuur vreest is het voornaamste criterium of er door uitstel van het besluit problemen ontstaan. Kennelijk mag de agendacommissie geen oordeel mening hebben over de vraag of het voorstel wel rijp is voor een volwaardig besluit. (Ik ga nu niet dieper in op de definitie van een volwaardig besluit). Er zijn twee slachtoffers, waarvan één volgens mij te betreuren.

Het voorstel voor subsidiëring van de bibliotheek. De vraag was of de subsidie gehandhaafd zou blijven of niet. Besluiten om de subsidie te stoppen zou voor de bibliotheek fataal kunnen zijn. Als dat serieus wordt overwogen is uitstel van het besluit om wat vergadertijd uit te sparen op zijn zachts gezegd onfatsoenlijk. Het voorstel is echter dat het volkomen verantwoord en aan te bevelen is de subsidie te handhaven. Kennelijk heeft niemand daar nog vragen over en dus zal uit uitstel geen bloed vloeien. De uitdaging is nu om aan te geven hoeveel vergadertijd met het uitstel wordt gewonnen. (tip) De bibliotheek kan gerust zijn.
Ook het voorstel over werkwijze van de raad en de daaruit voorvloeiende verordeningen over de gemeenteraad en de commissie zijn doorgeschoven naar de volgende raadcyclus. Dat doorschuiven is niet door de agendacommissie gebeurd maar door het fractievoorzittersoverleg (volgens het geldende reglement presidium geheten), en dus vertrouwelijk en zonder opgaaf van reden.

Dat het voorstel niet in de raad komt is heel verstandig. Het is onvolledig, onrijp en nog van alles waarvoor het begrip “uitdagend” een understatement is. Het probleem van de gebrekkige communicatie dat nu bijna 3 jaar geleden werd geconstateerd is er nog steeds. Het gaat daarbij om de communicatie tussen allen die bij het bestuur van de gemeente Grave zijn betrokken. De nu uitgestelde voorstellen blijven beperkt tot de communicatie binnen de raad zelf en de maatregelen zijn weinig meer dan symptoombestrijding. Kortom de uitdaging is eindelijk samen met alle betrokkenen er iets goeds van te maken.(tip)

Of het nu aangekondigde vervolg een goede wijze van oppakken van die handschoen kan worden genoemd durf ik niet eens meer uitdagend te noemen. De behandeling van de nu voorliggende stukken is gewoon onveranderd doorgeschoven naar de volgende cyclus. Er is alleen een extra (besloten!?) werkbespreking van de raad op 19 februari na de agendacommissie, dus nadat alle stukken volledig beschikbaar moeten zijn. (tip)

Commissie Ruimte
Raadsinformatiebrieven (RIB), die heel nuttig zijn om de raad (en de bevolking) op de hoogte te houden van het verloop van processen, worden niet geagendeerd voor commissievergaderingen (tip). Interessant is de RIB 2018-63 over de verkeersstromen bij de nieuwe school in het Estersveld. De vraag die zich daarbij opdringt is of de investeringen aan rijwielpad en Stoofbrug waartoe besloten is nog wel nodig zijn.

Agendapunt 6 Uitvoeringsagenda Vestingvisie
De voorgestelde activiteiten en de financiering ervan sluiten goed aan op hetgeen over de vestingvisie al is gezegd, geschreven en besloten. En er gaat door hiermee in te stemmen iets concreets gebeuren. Toch heb ik een groot bezwaar. Het is me teveel ingebed in de huidige normale bestuurlijke routine van de gemeente. En die is juist aan renovatie toe, waarbij ik al verder wil gaan dan de raad op dit moment. Een project als dit verdient een eigen structuur. Natuurlijk moet de planning voor de visie aansluiten op andere projecten. Nu op korte termijn het tijdelijke parkeerterrein in de Waterlinie moet verdwijnen zou aanleg van een permanent terrein op het Visioterrein of bastion Blauwkop (voetbalveldje) al in het uitvoeringsprogramma moeten zitten. Dat de aanleg van een parkeerterrein wordt gefinancierd door gebruik te maken van het voormalige mobiliteitsfonds kan ik begrijpen, maar de mededeling dat ook de nu gevraagde voorbereidingskosten voor de hele visie hieruit kunnen worden gedekt lijkt sterk op de greep van € 2.000.000 uit het rioolfonds.

Agendapunt 7 SOK herontwikkeling Drie-eenheid Velp
SOK staat voor Samenwerkingsovereenkomst. Met het uitleggen van de betekenis van een afkorting gaat meestal de tijdwinst die uit een afkorting wordt verkregen verloren.

De Gemeenteraad heeft een tijd terug ingestemd met een samenwerkingsverband van provincie, gemeente en eigenaren van de drie (voormalige) religieuze complexen in Oud Velp. Uitwerken van die samenwerking is een taak van het college. De raad moet het college wel weer controleren. Een tussentijdse controle kan een hoop ellende bij een eindcontrole voorkomen. Daarom kan de raad o.a. aangeven dat zij bij het afsluiten van deelcontracten geconsulteerd moet worden. Dat is hier het geval.

Het zou goed zijn als bij alle processen en projecten van te voren wordt vastgelegd op welke momenten de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de gang van zaken en dat op een of andere manier wordt vastgelegd dat er met de rapportage wordt ingestemd. Dat hoeft lang niet altijd een formeel raadsbesluit te zijn. Raadsinformatiebrieven zijn daarvoor al een goed middel. (tip)

Agendapunten 8-12 Beheerplannen
Over deze voorstellen heb ik geen opmerkingen. Ik vind wel dat deze onderwerpen zich uitstekend lenen voor presentatie aan de bevolking. (tip) Met name in het groenbeheerplan wordt daar aandacht aan besteed. Het zou interessant zijn van de daarbij betrokken wijk- en dorpsraden zelf te vernemen hoe zij over de aanpak denken.

Agendapunt 13 afkoppelen hemelwater 2018
Het is een beetje flauw op te merken dat het nu 2019 is. Dat ik het toch doe komt omdat volgens mij samenhangt met de bijzondere ambtelijke organisatie in Grave. Maar Grave heeft geen ambtelijke organisatie. Wij doen het met CGM en dan is het logisch en toe te juichen wanneer projecten die in de drie gemeenten beleidsmatig hetzelfde worden aangepakt ook werkelijk als één project worden gezien. Dit project is er zo een. Ook in Cuijk en MIll zijn eind 2018 nagenoeg gelijkvormige voorstellen aan de orde geweest. Daar is het besluit al genomen. Wat moet Grave nu nog?

Afkoppelen van hemelwater is zonder klimaatwijziging al zinvol en nu zelfs noodzakelijk. Het is niet voldoende daar in nieuwe situaties rekening mee te houden. Ook van bestaande daken en tuinen moet het regenwater uit de riolering weg. Dat kan alleen wanneer de betrokken eigenaren daar de zin van inzien en bereid zijn te investeren. Een financiële bijdrage vanuit de hele gemeenschap kan daarvoor een stimulering zijn. Maar alleen besluiten een stimuleringsregeling in te stellen zonder eerst alles in het werk te stellen eigenaren en gebruikers te overtuigen van nut en noodzaak van deze operatie is niet effectief. Informatie en betrekken van de bevolking moet eerst worden georganiseerd (tip)

Dit is niet nieuw. Eigenlijk is dit voorstel niet meer dan een uitwerking van het besluit over het hemelwaterbeleid dat in maart 2018 is genomen. Ook toen werd gevraagd naar een communicatieplan. Hetzelfde gebeurde maar dan bij motie bij de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) dat in december 2017 door de raad is vastgesteld. Het hemelwaterbeleid is daar een onderdeel van.

Agendapunt 14 Kadernota Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN)
Dit voorstel vloeit voort uit één van de vele gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeenteraad wel een formele bevoegdheid heeft maar in feite geen zelfstandig beleid kan voeren (en dat is meestal maar goed ook). Mede daarom vragen deze regelingen zeker in de commissie vrij veel vergadertijd. Aangezien het veelal jaarstukken zijn mag je gerust van een GR-seizoen spreken. Er is wel een manier om die last te verlichten en beter te verdelen. (tip)

Commissie Inwoners en bestuur
Inhoudelijk kan ik op de agenda van deze commissie nog weinig toevoegen aan hetgeen naar mijn idee door de commissieleden zelf al zal worden opgemerkt. Het meest ingrijpende voorstel, dat over de werkwijze van de raad is afgevoerd.

Agendapunt 8 Fusie voetbalverenigingen
Het voorstel voor de fusie van de voetbalverenigingen is net binnen. Er komt eerst een presentatie waarvan ik mij afvraag waarom die in een besloten werkbespreking plaats vindt. Het voorstel is immers al openbaar en volgens de huidige werkwijze kan daar pas in de raadsvergadering via een amendement iets aan worden gewijzigd(tip). De fusie is een zaak van de verenigingen zelf. Voor de gemeente gaat het om de vraag of de gemeente Grave in staat en bereid is in een nieuw sportcomplex te investeren. Gezien de financiële situatie van onze gemeente en de andere zaken die aandacht en geld vragen is een zorgvuldige afweging dan toch wel wenselijk. En daar is tijd voor nodig Als je dan leest dat de fusie en de wens naar een nieuwe accommodatie beslist niet uit lucht zijn komen vallen is mijn eerste opmerking dat dit wel een leermoment is voor de nieuwe werkwijze (tip). Het voorstel suggereert allemaal wel dat ook deze investering volkomen verantwoord is. Het adagium “oud voor nieuw” ben ik in de stukken nog niet tegengekomen.

Waarom opeens die haast? Misschien omdat het wel fijn zou zijn als de fusie van sportverenigingen en concentratie van sportaccommodaties in Grave gerealiseerd kan worden voordat we met z’n allen opgaan in een groter geheel? In de stukken vind ik de positie van de voetbalvereniging in Gassel en de hockeyvereniging wat merkwaardig. Op zijn minst een zijdelingse blijk naar andere sportaccommodaties zoals de tennisaccommodaties ook verstandig. Uiteindelijk zijn alle accommodaties verregaand geprivatiseerd. Wat de doen als de tennisverenigingen ook gaan fuseren?

Agendapunt 14 Initiatiefvoorstel Motiemarkt
Hoera. Eindelijk komt iemand met een voorstel iets te doen. En dat na bijna drie jaar praten over een betere werkwijze van de raad met als doel de bevolking beter bij het bestuur te betrekken. Dit voorstel mag niet zonder meer worden afgewezen. U voelt het al aankomen; ik vind dit een sympathiek voorstel maar zou er toch niet voorstemmen.

Volgens dit voorstel wordt het initiatief weer bij de bevolking zelf gelegd. Het is helaas zo dat je tegenwoordig de meeste mensen pas in beweging krijgt als je ze op de tenen trapt. Dan komen ze wel. Dat is ook in Grave al gebleken. De gemeente zal daarom eerst zelf naar buiten moeten komen en daar zijn best heel simpele mogelijkheden voor. Je moet alleen niet denken dat het direct storm loopt. Er is tijd voor nodig. Natuurlijk kan ik, en ik zal niet de enige zijn, best ideeën aandragen. (tip).

Als de voorstel toch ongewijzigd wordt aangenomen zal ik wel een kraam bezetten met als onderwerp een verbeterde werkwijze van de raad. Wellicht dat politiekGrave ook zover is te krijgen.

Slot
Dit lijkt mij een uitdagend en dus passend slot aan dit artikel met als thema 'Grave besturen is uitdagend'.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws



Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties