Grave

INGEZONDEN: Graafse politiek draait Bieb op School de nek om

Door William van den Berg

Beste lezer, inwoner van de gemeente Grave,

Op donderdagmiddag 10 oktober ontving ik én met mij mijn collega-directeuren van de basisscholen in de gemeente Grave een mail die afkomstig was van een beleidsmedewerker van de gemeente Grave. De mail had als onderwerp: “Bezuinigingen”. Te lezen viel het volgende:

Dames en heren,
De gemeentelijke begroting voor 2020 met het financieel meerjarenperspectief moet binnenkort (5 november a.s.) worden vastgesteld. Helaas ontkomt het college ook dit jaar niet aan bezuinigingen. In dit kader moet ik jullie helaas wijzen op het volgende: Als onderdeel van diverse bezuinigingsvoorstellen stelt het college aan de raad onder andere voor om te bezuinigen op de subsidie aan BiblioPlus. Meer concreet: men opteert ervoor de “bibliotheek op school” weg te bezuinigen. Deze bezuiniging wordt voorzien met ingang van 2022 en moet een structurele bezuiniging op gaan leveren van bijna € 51.000,-. In maart jl. heeft er nog een evaluatie plaatsgevonden van de bibliotheek nieuwe stijl. Deze  evaluatie was uitermate positief en vormde aanleiding voor het besluit van de raad om de subsidie ongewijzigd voort te zetten. Van oudsher is de raad genegen het onderwijs “te sparen” als het gaat om bezuinigingen maar tegelijkertijd is de financiële druk hoog. Indien de raad instemt met deze bezuinigingsoptie staat deze pas gepland voor 2022 maar ik vind het gepast jullie daar nu al over te informeren.

De inhoud sloeg, bij mij en mijn collegae, in als een bom. Datzelfde effect had het trouwens ook op de mensen die werkzaam zijn voor BiblioPlus. Zij ontvingen dit nieuws ongeveer op hetzelfde moment. Opmerkelijk! In maart 2019 had de gemeenteraad immers nog positieve signalen afgegeven toen Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, de nieuwe werkwijze had gepresenteerd. De raad heeft zich toen voorgenomen om de subsidie voor (in ieder geval) de aankomende vier jaar ongewijzigd te laten.
Opmerkelijk ook, omdat de mededeling minder dan 4 weken vóórdat er een klap op het besluit wordt gegeven, werd gedaan. De tijd voor betrokkenen om met een tegenreactie of alternatief te komen wordt dan wel heel kort. Strategisch slim. Deze truc wordt immers wel vaker uitgehaald; Op het moment dat er lastige vraagstukken liggen zorg je ervoor dat de reactietijd zo kort mogelijk is, zodat je voorgenomen besluiten erdoorheen kunt drukken.

Dit gaat dan ook gebeuren op 12 november, een week later dan op de
voorgenomen datum van 5 november. In het gezamenlijk door LPG en CDA opgestelde amendement inzake dit voornemen valt immers het volgende besluit te lezen:

Gehoord de beraadslaging:
1. In te stemmen met het ombuigingsvoorstel van het schrappen van bibliotheken op school en te kijken of er mogelijkheden zijn binnen de kaders van de overwegingen de ombuiging te realiseren, inclusief mogelijke alternatieve financieringsmogelijkheden. 
2. Het college te verzoeken in overleg te gaan met de betrokkenen over de invulling van deze ombuiging.
3. De raad hierover uiterlijk september 2020 te berichten. Ook hier is een aantal zaken zeer opmerkelijk te noemen. In de overwegingen in hetzelfde amendement valt namelijk te lezen dat: 
A. Onderzoek uitwijst dat succeservaringen bij onder andere het leesonderwijs een positief effect heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling.
B. Wij (LPG en CDA dus) het behouden van een leesmotivatie en het stimuleren van de leesontwikkeling heel belangrijk vinden. 
C. Leesbevorderingsprogramma’s voornamelijk een primaire taak zijn van het onderwijs en er daarom vanuit het onderwijs- en zorgdomeinbudget dient te worden aangewend.

Wanneer je de punten A en B samenvoegt zou je juist moeten zeggen dat bezuinigen op de bieb géén optie is voor LPG en CDA. Niets is echter minder waar wanneer je vervolgens punt C leest. Dan blijkt dat LPG en CDA voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Ook hier wordt immers een bekende truc uitgehaald, in dit geval door de beide politieke partijen: Op het moment dat iets geld gaat kosten (dan wel: er iets moet gebeuren) wordt het “teruggegooid” op het bordje van het onderwijs zonder dat daar iets tegenover staat. Daarmee trek je je handen af van je politieke verantwoordelijkheid.
Laat in dat onderwijs echter nou net het water aan de lippen staan vanwege het  lerarentekort, de immens grote werkdruk en het tekort aan middelen. Wanneer je dan je politieke verantwoordelijkheid niet neemt, maar slechts ordinair wil snoeien, is het misschien ook goed om te vermelden dat een aantal jaren geleden de gemeente de keuze heeft gemaakt om te bezuinigen op de bibliotheek in het stadje en deze naar scholen te verplaatsen. BiblioPlus moest toen ook al 120.000 euro inleveren. De scholen hebben geïnvesteerd in deze verhuizing in de vorm van meubilair, ruimte en het opleiden van vrijwilligers wat jaarlijks een terugkerend item is. Het is op zijn minst bijzonder te noemen dat je, als het geld op raakt, het weer terugdraait.
 
Misschien is het dan ook goed om te vermelden dat de gemeente laaggeletterdheid als speerpunt neemt en hiervoor conferenties organiseert, maar vervolgens de keuze maakt om de Bieb op School de nek om te draaien. Belangrijk is dan ook om te vermelden dat de gemeente op haar LEA (waarop het onderwijs al zo’n drie jaar wacht, omdat deze nog niet “klaar” is) kansenongelijkheid als speerpunt heeft. Dan is het toch ook bijzonder dat bezuinigen op BoS een optie is?! De laagdrempeligheid van de BoS laat immers zien dat kansarmen veel meer lezen dan voorheen.

LPG en CDA laten met door hen opgestelde amendement zien dat zij totaal niet weten waar ze het over hebben daar waar het hier gaat om de werkzaamheden van BiblioPlus. Ze spelen paniekvoetbal door blindelings het kapmes te hanteren en rucksichtslos bezuinigingsvoorstellen te steunen. LPG en CDA proberen zich nu (ze gebruiken de tijd tussen de schorsing van de gemeenteraadsvergadering van 5 november en de aankomende van 12 november) een beeld te vormen van wat de gevolgen zijn van de door hen gesteunde ombuigingsvoorstellen. Da’s rijkelijk laat… Misschien hadden zij zich iets eerder moeten buigen over vraagstukken als: Wat wil je als gemeente uitstralen? Waar wil je voor gaan staan? Welke visie heb je op onderwijs en kansenongelijkheid? Met wie moeten we in gesprek? Dit alles is niet gebeurd. Men is niet eens in gesprek gegaan met hun grootste slachtoffer BiblioPlus!

Los van de gevolgen voor BiblioPlus, zullen de gevolgen van de bezuinigingen op de Bieb op School voor de basisscholen in de gemeente Grave zeer groot zijn. Zo groot dat ze niet op te lossen zijn door de scholen zelf. Er zal namelijk veel minder gebruik worden gemaakt van de bibliotheek. Lopen met kinderen (naar de bibliotheek in het stadje) om boeken te lenen is geen optie en gaat ten koste van onderwijstijd. De kinderen uit Velp moeten heel wat kilometers afleggen…
Bovendien is het een feit dat er nu zoveel gelezen wordt dat er meerdere
keren per week gelopen zal moeten worden. Boeken zelf (als school) aanschaffen wordt een kostbare geschiedenis. Na 8 jaar is dan pas een collectie afgeschreven. Door de huidige wisselfrequentie van 4 jaar blijven kinderen steeds nieuwe boeken tegenkomen en daarom ook meer gemotiveerd. Themakisten, boekenprojecten en tutorboeken gaan verdwijnen. Zelf aanschaffen is ook hier geen optie. Waar halen we de middelen vandaan? Lessen mediawijsheid zitten in ons lesaanbod verweven. Deze zullen dan weg vallen.

Op 12 november zal het doek vallen voor de werkzaamheden van BiblioPlus in de vorm van de Bieb op School. LPG en CDA (die samen een meerderheid hebben in de gemeenteraad) hebben dit op hun geweten. Zij zullen hun plan om de bezuiniging op de Bibliotheek op School gewoon doorzetten. Dit wordt verpakt in een verhaal waarin er naar alternatieven wordt gezocht, maar betekent in feite dat de financiering wordt stopgezet. Alternatieven zijn er niet en zullen er volgend jaar ook niet zijn. Ik nodig daarom ook alle verantwoordelijke gemeenteraadsleden van (in dit geval CDA en LPG) uit op mijn school. Zij mogen dan alle kinderen en hun ouders uitleggen wat hun beweegredenen zijn om de Bieb op School de nek om te draaien. Ze mogen dat dan ook doen op de andere basisscholen in de gemeente, zodat uiteindelijk zo’n 1000 basisschoolkinderen weten hoe politieke partijen te werk gaan. Voor mij is een dergelijke werkwijze en dito gedachtengoed namelijk niet uit te leggen.

William van den Berg
Directeur basisschool Hartenaas Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties