Grave

INGEZONDEN: Financiële verantwoording

Door Ton Koning

Terugkijkend op editie week 52 in Arena Lokaal onder het kopje “Ingezonden” door Leo De Vreede. Hij stelt daarin vragen over de ‘De communicatie met de burger’, waarin hij opriep tot activiteiten, die tot een verbetering van de communicatie kunnen leiden tussen bestuur en de burger. Hij wacht nog steeds op antwoord.

Dit doet mij, als lid van de auditcommissie voor VPGrave, denken aan de vraag die ik stelde aan wethouder Joon eind vorig jaar. Ik vroeg om tot een periodieke financiële verantwoording te komen aan onze burgers in een begrijpelijke stijl, zodat mensen snappen wat er staat. Zijn antwoord was helder: “Daar heeft toch niemand interesse in op een enkeling na, dus waarom daar tijd aan besteden”. Ik denk dat hij hierin gelijk heeft. Maar is het wellicht de plicht van een gemeentebestuur om de verantwoording zowel beleidsmatig als wel financiëel te presenteren zodat het voor de burger te begrijpen is? Volgens mijn mening wel!

Toch wil ik graag aandacht vragen voor de taak van de Auditcommissie: De Auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De Auditcommissie ondersteunt daarmee de raad in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid. Enkele specifieke aandachtspunten zijn: - het voeren van periodiek overleg met de accountant over het dienstverleningsplan, de opdrachtbevestiging, de rechtmatigheidscontrole, de reikwijdte van de accountantscontrole, de aard en frequentie van de rapportages en de bevindingen; - de afstemming van de controle en onderzoeksactiviteiten die binnen de werkorganisatie van de gemeente (CGM) worden uitgevoerd; - het houden van toezicht op het proces van planning en controle, met onder andere de financiële verordening als toetsingskader; - het adviseren over en toezicht houden op een transparante verslaglegging over de betrouwbaarheid en relevantie van de informatievoorziening, het systeem van risico-beheersing en de opzet en werking van het auditinstrumentarium;
Niet specifiek genoemd, maar wel relevant en benoemd in andere gemeenten: - bijzondere onderzoeken voor de gemeenteraad afstemmen op de accountantscontrole, - de auditcommissie draagt zorg voor kennisverzameling en kennisoverdracht aan de raad, - eerste aanspreekpunt voor de accountant, - tussentijdse rapportages en andere verslagen van de accountant, en over verslagen van periodieke onderzoeken van het college, - het voorbereiden van een standpunt over onderzoeksrapportages van de rekenkamer-commissie. - de auditcommissie bevordert dat onderzoeken van de accountant, de rekenkamercommissie, het college en de interne audits op elkaar worden afgestemd en elkaar inhoudelijk niet tegenspreken.
- de auditcommissie draagt zorg voor kennisverzameling en kennisoverdracht aan de raad voor wat betreft relevante bedrijfsvoeringsthema’s.

Bijzonder voor Grave - de commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de Werkorganisatie CGM.

Ook is het wenselijk de agendering van de Auditcommissie te wijzigen. Vier x per jaar overleg ter controle op en inzage in de kwartaaloverzichten. De 2x dat de bijeenkomsten nu gepland staan, moeten tenminste 2 weken voorafgaand plaatsvinden aan de raadsvergadering, waarin de jaarrekening of tussentijdse evaluaties, zodat de commissie haar adviezen aan de gemeenteraad kan voorleggen.
Nog een bijzonder aspect in de beantwoording van een vraag in een Auditvergadering is dat een vergadering wordt uitgeschreven, ‘indien de agendacommissie dat wenst’. Een bijzondere zin Kenmerken van audit zijn juist onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dus ook vragen stellen op de juiste momenten! Daarnaast pleit ik ook voor een deskundige samenstelling van de auditcommissie, dus moeten politieke partijen op zoek naar deze personen. Ja, ik ben ook voorstander van één bestuursorgaan en dus voor een samenvoeging van een aantal kleine gemeenten. De mogelijkheid om raadsleden en commissieleden te benoemen met een specifieke deskundigheid voor de aandachtspunten zoals agrarische sector, toerisme, handel en transport zal groter zijn. Een groter geheel, het bestuursorgaan, kan de vereiste kwaliteit wel bewerkstelligen. De auditcommisie kan hieraan ook een bijdrage leveren door periodiek vast te stellen dat de goedgekeurde begroting door de Raad ook wordt uitgevoerd. Een beperkte, maar wel onafhankelijke en begrijpelijke verantwoording over de stand van zaken aan de burger zal zeker bijdragen aan de participatie van de burger. Het zal meer inzicht verschaffen over de al dan niet nuttige besteding van de door de burger afgedragen middelen aan het gemeentebestuur.

Ton Koning,
registeraccountant en lid Auditcommissie

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties