Grave

INGEZONDEN: Een belangrijk punt

Door Louis Sparidans

Wat geldt als één van de belangrijkste punten bij de komende verkiezingen?
U kent mij als een kritische burger. Vooral waar het gaat over de financiën van de gemeente Grave. Met name de financiële verantwoording daarvan deugt al een aantal jaren niet. Het geeft steevast niet het volledige inzicht in de financiën weer. Maar ook de presentatie van de jaarstukken beantwoordt niet volledig aan de wet- en regelgeving waaraan óók de gemeente Grave moet voldoen.

Ik maakte er in het verleden al een aantal keren melding van en was dus extra benieuwd toen onlangs de verkiezingsprogramma’s van alle aan de komende verkiezing deelnemende partijen beschikbaar kwamen.
Ik heb ze alle intensief bestudeerd maar er is slechts één partij die de moeite heeft genomen om deze kwalijke affaire in de komende raadsperiode aan te pakken en dat is Keerpunt 2010. In hun programma is de volgende (letterlijke) paragraaf opgenomen, onder het hoofd ‘Financiële verantwoording’:

‘De wijze waarop de gemeente de afgelopen jaren haar financiën verantwoord heeft is niet op orde. De wettelijke regels op dit punt worden onvoldoende nageleefd. Voorgeschreven staat dat alle stukken zodanig moeten worden gepresenteerd dat elk raadslid in staat moet zijn om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële positie van de gemeente en alle baten en lasten. Keerpunt 2010 staat erop dat aan deze wettelijke eis volledig wordt voldaan waardoor niet alleen raadsleden maar ook de burgers van Grave voortaan op een begrijpelijke wijze volledig worden geïnformeerd’.

Als we ze daaraan kunnen houden, met name als ze deel gaan uitmaken van de coalitie, gaan we er allemaal op vooruit.

Kijk, als je op 21 maart gaat kiezen, goed uit op welke partij je stemt. U kunt in Grave kiezen uit zes partijen. Kies straks voor de man of vrouw waarvan je mag verwachten dat hij/zij van de problemen op de hoogte is en ook oplossingen kan/wil aandragen.
Of kies voor een man/vrouw die nieuw op de lijst staat, met de ambitie om er iets beters van te maken. Overweeg trouwens sowieso om op een vrouw te stemmen. Anders zit er straks nog maar één vrouw tegenover veertien mannen in de gemeenteraad. Wie wil dat nou?

Louis Sparidans

|Doorsturen

Ben Peters

2018-03-07 15:07:07

Geachte heer Sparidans,  Ik waardeer uw kritisch volgen van het bestuur van de gemeente Grave op het gebied van de financiële verslaglegging. Maar u gaat te ver als de gemeente ervan beschuldigd de wet te overtreden. Het kan zijn dat het gemeente bestuur niet geheel voldoet aan uw persoonlijke interpretatie van de wet. Kom dan met de juridische onderbouwing van uw beschuldigingen. Met uw beschuldigingen  treft u ook het gerenomeerde accountants kantoor en de toezichthouder de provincie Brabant, die zoals u weet controle houden op de financiële verslaglegging.  Ik ben het overigens met u eens dat vrouwen node gemist worden in de raadszaal.  Met vriendelijke groet, Ben Peters, CDA Grave.

Louis Sparidans

2018-03-07 16:38:04

Beste heer Peters, bedankt voor uw reactie.

Zoals u als raadslid weet, moet elke gemeente in haar verslaggeving volledig voldoen aan de wettelijke regeling bekend onder de afkorting BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

Deze wettelijke regeling houdt in dat alle gemeenten met hun financiële stukken moeten voldoen aan de voorwaarde ‘volledig toegankelijk’ te zijn, ook voor niet financiële specialisten.

Een van de eerste artikelen van deze regeling (artikel 3) luidt zelfs letterlijk:

‘De begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken en de uitvoeringsinformatie geven volgens normen die voor gemeenten en provincies als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en de lasten. In het bijzonder provinciale staten en de raad moeten in staat zijn zich een zodanig oordeel te vormen.

De begroting, de meerjarenraming en de uitvoeringsinformatie geven duidelijk en stelselmatig de omvang van alle geraamde baten en lasten, alsmede het saldo ervan weer. De begroting geeft tevens duidelijk en stelselmatig inzicht in de financiële positie.

De jaarstukken en de uitvoeringsinformatie geven getrouw, duidelijk en stelselmatig de baten en lasten van het begrotingsjaar, alsmede het saldo ervan weer. De jaarrekening geeft tevens een getrouw, duidelijk en stelselmatig inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar.’

U leest het: de stukken moeten voor alle raadsleden dermate duidelijk en begrijpelijk zijn dat zij zich ten alle tijden een verantwoord oordeel kunnen vormen over de volledige financiële positie van de gemeente alsook over álle baten en lasten.

Ik heb nog van geen enkel raadslid gehoord dat hij/zij de door de gemeente Grave gepresenteerde stukken terzake volledig begrijpt. En toch schrijft de wet dit voor.

Het heeft dus niets met mijn persoonlijke interpretatie te maken.

Een vriendelijke groet terug,

Louis Sparidans

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties