Grave

INGEZONDEN: Dossier Stoofbrug: over een onbetrouwbare overheid?

Door Wilske Eurlings-Nijenhuis en Hansko Broeksteeg

In de laatste Graafse raadsvergadering is de Stoofbrug besproken. Maar in tegenstelling tot eerdere toezeggingen wil de raad de brug niet realiseren. Wij roepen de raad op om de verkeersveiligheid centraal te stellen, niet de partijpolitiek!

Drie jaar geleden, in de zomer van 2018, is kindcentrum De Graaff in gebruik genomen. Daarin zijn, behalve de GGD en kinderopvang De Eerste Stap, twee basisscholen gehuisvest: De Sprankel en Hartenaas. In het jaar daaraan voorafgaand hebben ouders van zowel basisschool De Sprankel als basisschool Hartenaas aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom school. Samen met verkeersadviesbureau Kragten hebben ouders diverse aspecten van de verkeersveiligheid besproken. Kragten heeft daarover advies uitgebracht aan het college. Daar werd weinig mee gedaan. Daarom zijn in het voorjaar van 2018 raadsleden door ons uitgenodigd voor een informatieavond. Zij hebben daar toen ruimschoots gebruik van gemaakt. In een daaropvolgende raadsvergadering hebben wij ingesproken. Wij waren verheugd met het resultaat: onder meer een fietsers- en voetgangersbrug naast de bestaande, smalle Stoofbrug en betere oversteekplaatsen bij de Paringetweg en de Estersveldlaan. Enkele aanpassingen konden snel worden gerealiseerd, namelijk de oversteekplaatsen, andere zouden meer tijd in beslag nemen, zoals de brug over de Raam naast de Stoofbrug, omdat daarvoor bestemmingsplanwijziging nodig was en ook de vergunningverlening tijd vergt.

Inmiddels zijn we drie jaar verder. De oversteekplaats aan de Estersveldlaan is gerealiseerd. Die aan de Paringetweg is vrij minimaal gerealiseerd, waardoor zich nog steeds gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. De brug over de Raam is niet gerealiseerd. De procedure van bestemmingsplanwijziging is afgerond. Ook zou geld zijn gereserveerd voor de brug. Wij waren dan ook in de veronderstelling dat de procedure van vergunningsverlening gaande was. Dat bleek niet het geval. Kennelijk was de brug van de gemeentelijke uitvoeringsagenda gehaald. Dat het college van B&W heeft voorgesteld om de brug niet te willen realiseren, verbaasde ons. Immers, de verkeerssituatie is niet veranderd. Nog steeds is de brug smal, rijden auto’s daarover gemiddeld (veel) te hard, rijden er veel vrachtwagens en kunnen ouders niet naast hun kinderen fietsen. Dagelijks ontstaan hierdoor gevaarlijke verkeerssituaties. Dat de coronapandemie tijdelijk voor minder verkeer heeft gezorgd en de scholen daardoor even gesloten waren, maakt de situatie niet minder urgent.
Wij roepen hierbij in herinnering de onderzoeken van Kragten. Hoewel het verkeersbureau diverse gevaarlijke verkeerssituaties signaleerde, wilde het gemeentebestuur, vooral om budgettaire redenen, geen al te grote aanpassingen van de verkeerssituatie. De oversteekplaatsen en de brug bleken, na ons aandringen, toch de minimale noodzakelijke aanpassingen. De hoeveelheid verkeersbewegingen zijn sindsdien niet minder geworden. Uit ouderenquêtes, gehouden op een van de basisscholen, bleek grote tevredenheid over het nieuwe schoolgebouw, maar ouders lieten weten onze zorgen over de verkeersveiligheid breed te dragen.

Toen kwam de raadsvergadering van 28 september. LPG stelde in een motie voor, om de Stoofbrug weer in de gemeentelijke plannen op te nemen. Aan de raad werden briefkaarten aangeboden, van leerlingen die graag veilig naar school fietsen. Het werd een, voor ons, frustrerend debat. Sommige raadsleden zijn van mening dat er meer onderzoek naar de verkeersveiligheid gedaan moet worden, terwijl er al een onderzoek en advies ligt. Bij anderen ging het niet over verkeersveiligheid of over schoolgaande kinderen. Het ging wel om wederzijds gedraai: omdat LPG kennelijk eerder anders had gestemd, konden andere fracties nu niet met LPG meestemmen. Begrijpt u het nog? Over de hoofden van de schoolgaande jeugd werd een partijpolitiek steekspel gespeeld.

Een ander argument was, dat we nu voor herindeling staan en dat de brug een aangelegenheid is van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ook dat argument is niet steekhoudend: de gemeente Grave kan haar wensen aan de nieuwe gemeente kenbaar maken. Ook zou nog geen subsidie zijn aangevraagd voor de brug. Dat verbaast ons; de raad heeft immers drie jaar geleden (!) al aangegeven deze brug te willen. De stemmen staakten: 7-7. De patstelling betekent dat de beraadslaging in een volgende raadsvergadering voortgezet moet worden en dat er dan opnieuw wordt gestemd. Een opvallende uitslag: drie jaar geleden was het overgrote deel van de raad vóór de brug: deels dezelfde raadsleden stemden nu tegen, terwijl er feitelijk geen wijzigingen zijn ten opzichte van de verkeerssituatie drie jaar geleden.

Het zou fijn zijn als de raad in zijn eerstvolgende vergadering debatteert over het onderwerp dat wij ruim drie jaar geleden agendeerden: de verkeersveiligheid rondom het kindcentrum. Dáár moet het over gaan! Daarbij roepen wij de toezeggingen van (vrijwel) alle raadsfracties van drie jaar geleden in uw herinnering.

Ten slotte: in de raadsvergadering werd gesuggereerd dat voor de brug onvoldoende onderzoek zou zijn gedaan bij – wat men in de politiek noemt – ‘stakeholders’, oftewel bij de mensen en instanties waar het hier om gaat. Deze bijdrage wordt gesteund door de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de directie van De Sprankel, het College van Bestuur van Optimus, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de directie van Hartenaas en het College van Bestuur van Invitare. Dat lijkt ons meer dan voldoende steun voor de schoolgaande kinderen.

Wilske Eurlings-Nijenhuis (ouder De Sprankel)
Hansko Broeksteeg (ouder Hartenaas)

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties