Grave

INGEZONDEN: Aanvulling op informatie LPG en Keerpunt 2010

Door Leo de Vreede

In de raadsvergadering van 18 Februari heeft Keerpunt 2010 een motie ingediend. Volgens die motie moet het college op 14 mei 2020 een inwonersraadpleging houden. Vraag en mogelijke antwoorden zijn in de tekst voorgeschreven. De datum is zo gekozen om de bevolking voldoende objectieve informatie vooraf te kunnen voorzien. De raad besluit op 19 mei in een extra raadsvergadering wat er met het resultaat van de raadpleging gaat gebeuren. De motie werd door LPG en VVD overgenomen en dus aangenomen. Uitvoering is aan het college overgelaten.

En het college kwam in actie omdat vanuit het CDA werd gevraagd wat het college van de motie vond en of en zo ja hoe die motie zou worden uitgevoerd. Het college antwoordde dat moties van de raad zonder meer zouden worden uitgevoerd zolang zij niet in strijd met de wet of de goede zeden waren. Een uiterst merkwaardige opvatting van de rol van een bestuursorgaan.

Het college had 86 dagen beschikbaar voor het geven van objectieve informatie en de organisatie. Daarvan zijn er nu (17 maart) 28 verstreken en we hebben nog niets gehoord.

Wel hebben zowel LPG en Keerpunt 2010 van de Arena, in zowel de digitale als de papieren versie van het weekblad, alle ruimte gekregen aan de bevolking duidelijk te maken hoe men de vraag op 14 mei zou moeten beantwoorden. Dat kun je toch moeilijk objectieve informatie noemen. LPG en Keerpunt 2010 maken het hun college zo wel heel moeilijk hun eigen motie fatsoenlijk uit te voeren.

Ik heb daarom besloten het college enigszins te helpen door aanvullingen te geven op hetgeen LPG en Keerpunt 2010 ons als informatie meegeven. Dat is evenmin objectief maar samen met hetgeen LPG en Keerpunt leveren helpt het een eigen mening te vormen. Want het is toch de bedoeling van een opiniepeiling te achterhalen wat uw mening is?

Hieronder enkele opmerkingen naar aanleiding van stukken in de Arena van 14 maart. In mijn blog graafsetribune.blogspot.com ga ik dieper in op de afzonderlijke advertenties en ingezonden stukken.

Waarom een raadpleging?
LPG en vrienden stellen dat zij de raadpleging willen om de bevolking te laten beslissen over de vraag of Grave mee moet doen met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarbij wordt verwezen naar o.a. de provincie die vraagt dat er draagvlak is voor een besluit van de gemeenteraad om aan een herindeling mee te doen.

Wat LPG en vrienden er niet bij zetten is dat Grave niet meer betrokken is bij de herindeling. Op 26 maart gaan de raden van Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Anthonis hun goedkeuring hechten aan het herindelingsplan. Dat plan ligt vanaf 27 maart tot 21 mei ter inzage voor commentaar. En zelfs als de raad van Grave op basis van de raadpleging op 14 mei op 19 mei beslist toch mee te willen doen kan dat niet omdat de provincie inderdaad om een draagvlak bij de bevolking vraagt. Dat draagvlak komt tot uiting in een besluit van de gemeenteraad, en dan niet alleen van de raad van Grave, maar tegelijk van alle gemeenteraden die aan de herindeling willen meedoen. En dat zou betekenen dat de procedure die nu op 26 maart begint weer opnieuw moet. En daarvan is al bekend dat de vier anderen dat niet zullen doen.

Hoe de gemeenteraad de bevolking betrekt bij het raadsbesluit om aan de herindeling mee te doen wordt aan de gemeenteraden zelf overgelaten. Een opiniepeiling kan daar een onderdeel van kunnen zijn. Het is geen voorschrift want de raad beslist uiteindelijk op basis van eigen afweging. Het moet ook een echte opiniepeiling zijn en geen referendum met een ander etiket. En laat de motie nou net om een bindend referendum vragen. Een wezenlijk verschil tussen een echte opiniepeiling en een referendumachtige raadpleging is dat in een opiniepeiling “geen mening” een mogelijk antwoord moet zijn. Minimum opkomstpercentage en opiniepeiling gaan daarom niet samen.

Hoe dan ook; het heeft geen enkel nut om op 14 mei de bevolking te vragen naar de stembus te komen. Grave blijft zeker tot 1 januari 2026 “zelfstandig”

LPG en vrienden weten dit ook en hebben daarmee bereikt wat zij wilden: geen vaste relatie met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Blijft de vraag waarom dan toch de actie voor 14 mei. Omdat ik inmiddels wel gewend ben dat die partijen op dergelijke vragen geen antwoord geven doe ik het maar zelf en is het een juist antwoord tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Mijn idee is dat LPG en vrienden door het ogenschijnlijk openhouden van de herindeling niet worden gedwongen daadwerkelijk iets te gaan doen aan de twee grote zaken die Grave in zijn eentje moet aanpakken als consequentie van een definitief besluit als eigen gemeente door te gaan.

Ambtelijke organisatie
Een gemeente kan niet zonder ambtenaren. Als de herindeling zonder Grave doorgaat - en dat gebeurt- zit Grave vanaf 1 januari 2022 zonder. Er moet voor die tijd dus iets gebeuren. Wat LPG en vrienden betreft kunnen we gerust zijn. De informatie die nu wordt gegeven gaat niet verder dan “wees maar gerust mijn kind, ik ben je beste vrind”. LPG zorgt er voor, maar hoe? Het idee is inkopen bij de gemeente waarvan we de naam niet mogen noemen!!! Maar dan koop je niet alleen het werk, maar ook het beleid, alleen praat je over dat beleid niet meer mee.

Iedere organisatie verzorgt zaken zelf en besteedt uit. Dat zal in de gemeente Land van Cuijk niet anders zijn. Er moet wel een goede verhouding zijn en de klacht is momenteel juist dat te veel externe deskundigheid wordt ingekocht. En dan zal Grave straks alles inkopen?

Ook in de gemeente Land van Cuijk zal nog veel via gemeenschappelijke regelingen gebeuren. Grave heeft nu net als alle anderen een stoel aan de bestuurstafel. Na 1 januari 2022 zal dat niet meer zijn dan een kinderstoel. Mond dicht en doen wat we zeggen.

Burgerparticipatie
En dan gaat het niet over zaken als actief groenonderhoud maar om het meedenken aan raadsbesluiten. Grave worstelt daar al jaren mee en nu is kernendemocratie de kreet met een rooskleurige toekomst. Maar verder dan dit roepen zijn we nog niet gekomen. De gemeenteraad heeft voor zichzelf een nieuwe werkwijze opgesteld en regelmatig het opstellen en behandelen van een startnotitie of visiedocument uitgesteld.

Nu is men in de nieuwe gemeente Land van Cuijk al bezig daar afspraken over vast te leggen. Die zullen we wel kunnen kopen.

LPG en vrienden maken van Grave een satelliet van de gemeente Land van Cuijk. Er is een eigen gemeenteraad met alleen maar A-stukken. De inhoudelijke discussie is in de gemeente Land van Cuijk gevoerd.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties