Grave

Wethouder Ike Busser over het Graafs Sportakkoord

'Inclusief sporten in de hele gemeente Grave'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Al in 2018 ondertekende toenmalig minister Bruins het eerste Nationale Sportakkoord. “Sport verenigt Nederland was de hoopvolle naam. Hierin kwamen zes ambities naar voren. Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders die zorgen voor een passend, bereikbaar en toegankelijk aanbod, positieve sportcultuur, van jongs af aan beginnen en inspirerende topsport. Met uiteraard afspraken om dit akkoord te vertalen naar lokale en regionale akkoorden.

Graafs wethouder Ike Busser (foto): “Daar hebben we in Grave gehoor aan gegeven. Samen met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld en gemeente zijn we aan de slag gegaan om te komen tot een Sportakkoord voor Grave”.

Voorbereiding
“Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen”, vertelt een enthousiaste wethouder.

“Sport en bewegen als doel en als middel voor een goede gezondheid natuurlijk. Maar ook voor deelname aan de maatschappij. Dat geldt voor alle leeftijden. Je kunt meedoen als deelnemer, maar ook als vrijwilliger of als toeschouwer. Op de verschillende sportaccommodaties of in de openbare ruimte. Grave heeft maar liefst 45 sportverenigingen in de verschillende kernen, die op verschillende gebieden al samenwerken. Het bekendste voorbeeld is EGS’20, de voetbalclub die is voortgekomen uit Estria, GVV’57 en SCV’58, met straks één gezamenlijke, geprivatiseerde accommodatie. Daarnaast hebben we in de gemeente nog 3 tennisparken, 1 hockeycomplex, 1 jeu de boulesclub, een geprivatiseerde sporthal met ook een zwembad, een gymzaal in Velp, Escharen en Gassel, 4 paardensportverenigingen/maneges en een mooi netwerk aan voorzieningen in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er ook nog een aantal “onzichtbare” voorzieningen. Grave maakt gebruik van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen en zet medewerkers in op sport en cultuur via de Stichting Doe je mee en het loket Uniek Sporten. Verder kennen we de Reductieregeling, zodat ook mensen die het financieel wat lastig hebben toch mee kunnen doen aan sportieve activiteiten”.

Sport en Bewegen in Grave
Wethouder Ike Busser: “Iedereen in Grave moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich kunnen ontwikkelen. De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewegen en/of daar een bijdrage aan te leveren zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, werken aan een goede gezondheid of een bijdrage leveren aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze uitgangspunten zijn verweven in de ambities van dit Sportakkoord. In het Graafse sportakkoord richten we ons op een aantal thema’s van het Nationaal Sportakkoord, namelijk Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en Beweegaanbieders, Positief Sportklimaat en van jongs af aan vaardigheid in bewegen.

Tevens besteden we aandacht aan de thema’s van het Nationaal Preventieakkoord. Deze thema’s zijn; minder rokers en mee-rokers, problematisch alcoholgebruik tegengaan en overgewicht en obesitas terugdringen. Deze thema’s samen vormen de belangrijke pijlers van het Graafse Sportakkoord. Deelnemende partners van dit akkoord onderschrijven het belang van samenwerking en het bundelen van krachten. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Grave te stimuleren om actief te (blijven) sporten en bewegen. Niet alleen omdat sporten en bewegen leuk is, maar ook omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid en sociale cohesie”.

Thema’s
Ike Busser: “Het Nationaal Sportakkoord heeft als doel dat meer Nederlanders een leven lang plezier beleven aan een inclusieve sport- en beweegomgeving. We willen daarvoor drempels verlagen voor mensen die belemmeringen zien om te gaan sporten of bewegen. Leeftijd bijvoorbeeld. Of geaardheid, beperking, culturele achtergrond of financiële situatie. Sport en beweging moet toegankelijk zijn voor iedereen. Grave omarmt deze ambities. Deelname aan sport en bewegen door deze doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere positieve effecten op (onder andere) gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

Voor inwoners, ongeacht hun beperkingen, moet het mogelijk zijn om optimaal te kunnen sporten en bewegen. In de uitvoering van de ambities van het akkoord worden lokaal, regionaal dan wel provinciaal, partners betrokken. Hierbij zal de adviseur lokale sport direct betrokken worden. We kunnen helpen bij het vinden van een passend sport en beweegaanbod. Kunnen meekijken naar nieuw aanbod. We willen meer inwoners met een beperking laten sporten en bewegen via het platform Uniek Sporten Brabant. Ik denk bijvoorbeeld aan het organiseren van fit- en gezondheidstesten voor kwetsbare inwoners. Kijken naar wat de verenigingen aan kunnen bieden en bewustwording realiseren bij sport- en beweegaanbieders. Partners hierin zijn de gemeente Grave, afdeling sociaal beleid en sociaal domein, Stichting Doejemee, Stichting Leergeld, Onderwijs, Sportverenigingen, GGZ Oost Brabant en Sociom. Hiervoor is natuurlijk meer bekendheid nodig over wat al deze partners, ook samen, voor mensen voor wie sport en bewegen niet zo vanzelfsprekend is”.

Duurzame sportinfrastructuur
De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties kan sterk verbeterd worden als ze straks duurzaam zijn. "Het gaat over toekomstbestendig maken van de sportaccommodaties welke in eigen bezit zijn van de sportverenigingen, het verduurzamen (energietransitie)”, legt de wethouder uit. “
Op alle sportaccommodaties in de gemeente Grave worden duurzaamheidsmatregelen toegepast. Dit is maatwerk per accommodatie, waarbij wordt uitgegaan van eerst besparen en dan opwekken. De ambitie voor de komende jaren is de energierekening van de betreffende sportvereniging grotendeels te reduceren. Dit kan onder meer door het uitvoeren van een energiescan, een gefaseerd plan van aanpak en het uitwerken van een financieringsplan”.

Vitale sport- en beweegaanbieders
“De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. Dit thema raakt de sportaanbieders in de kern want het gaat over hun eigen toekomst. De ambitie is om een constructieve samenwerking en verbeterde communicatie te realiseren tussen de gemeente de sportaanbieders en overige stakeholders. De gemeente tracht voldoende beweegvoorzieningen (openbare ruimte, sportaccommodaties en binnensportaccommodaties) te realiseren.

We willen in Grave periodiek, door middel van het organiseren van Sportcafés met sportaanbieders en andere stakeholders, de onderlinge samenwerking en communicatie verbeteren. Het doel is ook om kennis uit te wisselen en te netwerken. We willen het ondersteuningsaanbod op één plek organiseren (fysiek en digitaal) en een duidelijk aanspreekpunt voor de verenigingen creëren. Zowel binnen als buiten het gemeentelijk apparaat”, vervolgt wethouder Busser.

Positieve sportcultuur
“De volgende is best een moeilijke”, zegt Ike Busser. “Die gaat over plezier in sport. Over winnen en verliezen. Over spanningen daardoor. Over uitsluiting, misschien wel discriminatie. Dat vraagt om aandacht en actie van alle betrokkenen. Van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om een positief klimaat te creëren zodat de jeugd niet afhaakt. Dit willen we ook in Grave. Met een mogelijke verplichting van VOG’s, het afspreken van gedragscodes, het opstellen van een rook- en alcoholbeleid, enzovoort.”

Organisatie
Ike Busser: “Om de voortgang en uitvoering van het Sportakkoord te bewaken, de ontstane netwerken bij elkaar te houden en overzicht te houden op de diverse ontwikkelingen in de gemeente Grave, is het van belang dat we de regie hiervan op een goede manier beleggen. Om de voortgang en uitvoering van het Sportakkoord te bewaken, de ontstane netwerken bij elkaar te houden en overzicht te houden op de diverse ontwikkelingen in de gemeente Grave, is het van belang dat we de regie hiervan op een juiste manier beleggen.
Dit kan bij de gemeente Grave maar dit geniet niet de voorkeur. We willen dit liever doen bij een nog te formeren kerngroep waarin een diversiteit lokale organisaties is vertegenwoordigd. De gemeente kan een van de partijen hiervan zijn. Deze organisatie(s) dragen hier samen zorg voor door bijvoorbeeld het bieden van zorg en ondersteuning bij ambities, waar nodig. Ook het bij elkaar brengen en houden van de ontstane netwerken vind ik belangrijk. En verder voor de communicatie en de betrokkenheid van de stakeholders”.

Financiën
“Het Ministerie van VWS geeft tot 2022 de gemeente Grave jaarlijks € 10.000,- De gemeente Grave verdubbelt dit bedrag, om de Graafse sport een extra punch te geven. Om meer inwoners met een beperking, handicap maar ook bijvoorbeeld dementie, te laten sporten en/of te laten bewegen. Ook het vergoeden van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een optie, net als het aanstellen van een vertrouwenspersoon”.

Partners
“Och, er is zoveel te vertellen”, zegt de wethouder, “maar laat ik in ieder geval onze partners niet vergeten. In 2020 is er getracht om met zoveel mogelijk uiteenlopende partijen in Grave in gesprek te gaan of te raadplegen om elkaar dan wel uit te dagen en te inspireren om de uitganspunten en ambities van dit sportakkoord verder te concretiseren richting een uitvoeringsplan op het gebied van sport en bewegen. Organisaties die nog niet betrokken zijn in het proces en alsnog willen aansluiten en zich achter de ambities willen scharen kunnen dat zeker nog doen. De hulp en inzet van iedereen die bij wil dragen aan het realiseren van de ambities uit dit Sportakkoord is van harte welkom. Het Lokaal Sportakkoord Grave is tot stand gekomen onder regie van sportformateur Jos Kuipers van Stichting Sportcentrum Noord-Brabant”.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties