Grave

Inbreng Edwin van Kraaij bij begrotingsbehandeling Grave

Door Freddy Klooté

Edwin van Kraaij.

GRAVE - Na het gemopper van enkele oppositieleden kwam dinsdagavond plotseling Edwin van Kraaij (LPG) met zijn inbreng. Iedereen in de raadzaal was meteen weer bij de les. Zelfs Jacques van Geest vond het een mooie bijdrage, al was hij het er niet mee eens:

“De voorliggende programmabegroting heeft de afgelopen weken op de agenda bij de diverse commissies gestaan en samen met agendapunt 8b “de ombuigingsvoorstellen” is er veel in deze raadszaal en in de media over gezegd. Al deze informatie zal de inwoner van onze gemeente erg in verwarring hebben gebracht, omdat het beeld dat geschetst wordt over de financiële situatie van de gemeente Grave door de een heel anders wordt gezien als door de ander.

Ik citeer. De heer Litjens: “De financiële huishouding van de Gemeente Grave is een house of horror”. De heer Hendriks: “We zitten in een zinkend bootje”. Mevrouw Hulsebosch: “De gemeente Grave zit in een financieel penibele situatie”. De heer Van Geest: “De gemeente Grave staat er allerbelabberst voor en verkeert in staat van ontbinding”.
En dat terwijl we in de laatste jaarrekening konden lezen: “De financiële positie van Grave is voldoende op orde. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren en loopt de komende jaren niet op. Grave heeft een lage nettoschuld ook vergeleken met andere gemeenten”.

Mijn vader zei altijd tegen mij: “Als je ergens een mening over wilt vormen, zoek dan eerst de feiten bij elkaar”. Nu hoefde ik niet ver te zoeken want bij de auditcommissie vergadering van 19 juni jongsteleden zat de accountant van de gemeente Grave aan tafel. Een accountant is zoals u weet een onafhankelijk vertrouwenspersoon die aangeeft hoe betrouwbaar de financiële gegevens van de gemeente zijn. Tijdens deze vergadering vroeg de heer Van Geest aan de accountant: “Hoe acht u de staat van de financiën van de gemeente Grave?”. De man antwoordde: “De solvabiliteitsratio (dat is de verhouding tussen het eigen en het totaal vermogen) is 39%. Daarmee laat je zien dat je voor 19 miljoen aan eigen vermogen hebt in verhouding met het totaal van 49 miljoen. De gemeente heeft in 2017 meer uitgegeven dan dat er binnenkomt, maar onderaan de streep is er geen reden om je zorgen te maken”.
Ik heb de kengetallen ook aan een andere deskundige voorgelegd en me laten vertellen dat de ratio weerstandsvermogen van Grave 14,2 is. Dat wil zeggen dat er bij de gemeente Grave dermate genoeg spek op de botten dat we 14 keer zoveel hebben om financiele risico’s op te vangen. Daar zouden heel veel gemeentes in Nederland jaloers op zijn.

Feit is dat de financiële kengetallen, zeg maar een soort “financieel rapport”, laten zien dat Grave over het geheel een voldoende scoort. Er is echter wel een onvoldoende kengetal, een tekort zoals ze dat tegenwoordig op een rapport noemen, namelijk de structurele exploitatieruimte. Daar staat een compensatiecijfer tegenover (namelijk het weerstandsratio), maar aan de onvoldoende moeten wij gaan werken. Om de structurele exploitatieruimte positief te laten zijn, zullen we de inkomsten moeten verhogen en/of de uitgaven te verlagen. Tijdens de afgelopen weken werd door diverse mensen hier aan tafel nog een oplossing genoemd. Zij gaven aan dat een herindeling naar één Land van Cuijk dè oplossing zou zijn om naar een zorgeloze financiële situatie te gaan, waarbij de inkomsten dusdanig zijn dat we alle uitgaven kunnen doen die we graag zouden willen. Een Utopia, een droomgemeente. Maar afgezien van het feit dat we in de vorige raadsvergadering al hebben vastgesteld dat de inwoners één gemeente Land van Cuijk niet zien zitten en dus ook als raad besloten hebben dit geen optie te vinden, kunt u dit ook niet met feiten onderbouwen. Als we de financiële rapporten van de 5 gemeentes in het Land van Cuijk naast elkaar leggen, scoren ze allemaal matig op het kengetal solvabiliteit en 4 van de 5 hebben een negatieve structurele exploitatieruimte. Ik heb diverse onderzoeken en evaluatierapporten van gefuseerde gemeentes gelezen maar daar wordt niet geconcludeerd dat een herindeling financieel voordeel voor de burgers oplevert. Het onafhankelijk onderzoeksinstituut COELO concludeert “fusiegemeentes zijn niet goedkoper”.

Ik vind dan ook dat we als Raad met elkaar ons moeten focussen op het probleem wat hier nu op tafel ligt. We hebben een begroting die we structureel meerjarig sluitend willen/moeten maken. Het college heeft ons de helpende hand geboden om een lijst met ombuigingsvoorstellen te maken waarbij ze een advies meegeven om deze wel of niet door te voeren. De afgelopen weken hebben we 5 bijeenkomsten gehad en er zijn 107 vragen gesteld over de 56 ombuigingsvoorstellen. De partijen hebben binnen hun eigen fracties de voorstellen besproken en deze zijn door de griffier verzameld en gebundeld. Ik stel daarmee vast dat we samen een zorgvuldig proces hebben doorlopen en het wordt vanavond tijd om knopen door te hakken en een democratisch besluit te vormen”.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties