Grave

Verslag van een niet behandeld raadsvoorstel

'Het is nog te vroeg'

Door Freddy Klooté

GRAVE - De contouren van het nieuwe gebouw op het voormalig Visioterrein worden steeds scherper. Twee lagen. In dit gebouw komen basisschool de Sprankel, basisschool Hartenaas, GGD en kinderdagopvang De Eerste Stap. Die laatste naam is grappig, gelet op het feit dat het gebouw over enkele maanden opgeleverd kan worden om in het nieuwe schooljaar de deuren wijd open te zetten voor de diversiteit aan cliënten. De veilige weg naar dit gebouw moet de eerste concrete stap nog zetten.

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stond het punt 'Fietspad Jan Luijkenstraat' alweer op de agenda. Naast het fietspad staan ook een brug over de Raam en een parkeerterrein achter Hartenaas nog in het raadsvoorstel.

Financiën
Ondanks het feit dat het totaalbedrag gelijk staat aan een leuke prijs in de Staatsloterij, vormt dit nog wel het minste werk in de totale planning. Fietspad: 114.475 euro; Brug Graafse Raam: 747.100 euro en het parkeerterrein 214.700 euro (dit alles inclusief rentelasten). Voor deze raming is de standaard systematiek voor kostenramingen (SSK) 2010 gehanteerd. Volgens de normen uit ASVV 2012 (CROW). Richtlijnen uit de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van CROW. Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater (Waterschap Aa en Maas). Parkeerbeleid Grave. Er is een Rapport verschenen van Bureau Kragten. Een Rapport van Bureau West 8 is nog in aantocht (september).

Regeltjes en regels
Het aanleggen van een fietspad op een stukje groen is anno 2018 niet meer alleen een zaak van scherpgeslepen spades die de grond omwoelen, de man die wat grind of tegels waterpas erin gooit, zand wegvegen en karren maar.
Bureau West 8 is bezig met de integrale Vestingvisie. Die “wordt in september met de raad gedeeld”. September? Maar dan zijn de scholen toch al lang bezig met hun stressvolle bezigheden? En het Visioterrein hoort vooral bij de Vestingvisie. Ik snap de vraag om dit agendapunt van de agenda te verwijderen. Ik zou het niet meer snappen als men na september weer verder gaat met dit heikel punt van een veilige gang naar school. Of is september 2017 bedoeld?
Er is een verkeerskundig/technisch onderzoek geweest. Er is rekening gehouden met het aantal te kappen bomen. Er is bovendien natuurlijk gekeken naar de huidige waterhuishouding en riolering. Er is aan de Jan Luijkenstraat een bergbezinkbassin aanwezig. Kijk, dat wist ik nou nog niet. Het kan zelfs niet aangepast worden. Maar, ter geruststelling: de eisen van zowel het Waterschap als de landelijk geldende richtlijnen zijn opgenomen.

En dan de oevers van de Raam. Pff. Een dingetje hoor, ook voor het fietspad. De oevers van de Raam behoren tot de ecologische hoofdstructuur NNB (Natuurnetwerk Brabant). De aanleg van een fietspad kan slechts in beperkte mate als een barrière m.b.t. de doelstellingen van de EHS/NNB worden gezien. Dat is dan wel een gelukje.

Lastiger wordt het als men bedenkt dat er rekening moet worden gehouden met onder andere de volgende onderzoeken: *Archeologie. *Aantonen dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheden tot verwezenlijking, behoud en beheer van een ecologische verbindingszone. Nou, beste lezer, ga daar maar eens aan staan. *Aantonen dat er voldoende ruimte blijft voor de inrichting van de ecologische oevers. Daar had ik geen rekening mee gehouden. *Aantonen dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, beheer en herstel van watersystemen. *Flora en fauna. Als je bovenstaande te leveren bewijzen leest, zou ik er gewoon niet meer aan beginnen. Dan maar niet veilig naar school.

Uitvoering, risico’s en evaluatie
Het lezen van onderstaande bedreigingen is voor jullie eigen risico, lieve lezers. Het bevat confronterende informatie: *Baten/subsidies. *Grond- en grondwatersanering. *Archeologisch onderzoek en de gevolgen daarvan. *Life Cycle Costs (LCC). *Explosievenonderzoek en de gevolgen daarvan. *Kosten ten gevolge van de procedure van een herziening (echt waar, het staat er) van bestemmingsplan en projectafwijkingsbesluit. *Mogelijk aanvullende effecten visie West 8. ( Is West 8 een beleidsbepaler in Grave? Een risico?) *Aanvullende eisen van het Waterschap. *Aanvullende maatregelen ten gevolge van EHS/evz of NBB. *Natuurcompensatie ten gevolge van de verkeerskundige ingreep. *Herplant van bomen ten gevolge van de noodzakelijke bomenkap. Onderaan staat: “Dit raadsvoorstel toevoegen aan de raadsvergadering voor 26 september 2017”.

Verdere bijlagen waren:
Bijlage voorgesteld raadsbesluit 4 juli 2017; Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost Bureau Kragten; Amendement verkeersonderzoek 4 juli 2017; Eindrapportage veilige routes naar school.

Tot mijn onbeschrijfelijke vreugde ging de raad in plaats van de onmogelijke verkeersplannen richting nieuwe Brede School toen maar verder met het 'Hemelwaterbeleid'. Dit als aanvulling op het VGRP.
Prettige carnavalsdagen.

 

|Doorsturen

Frans Smulders

2018-02-08 08:26:50

De Graafse Raad en slagvaardigheid…
Het was 9 januari 2018 toen de LPG in de Agendacommissie plotseling de behandeling van ‘het fietspad Jan Luijkenstraat’ op de agenda wilde hebben van de Raadsvergadering van 6 februari. Dezelfde LPG vroeg op 6 februari om het onderwerp af te voeren van de agenda. Je hoeft je voor zo’n verzoek ook niet te verantwoorden. Dat het rechtstreeks te maken heeft met veilige routes naar de nieuwe school boeit blijkbaar niet. Evenmin boeit het waarschijnlijk dat inwoners al een jaar te hoop lopen tegen verwachte verkeersoverlast. Keerpunt2010 sloot zich graag aan bij het afvoeren van de agenda van dit eindelijk weer eens belangrijke raadsagenda-onderwerp. Keerpunt snapte de vorm van het raadsvoorstel niet, zoals ook al bleek tijdens de commissiebehandeling; uitleg daarover hielp niet. Ja, dan voer jet het onderwerp af en je verschuilt je achter ‘wachten op de Visie van bureau West8’.
Het is toch eigenlijk niet te geloven dat je veiligheid van de schoolroute en leefbaarheid onderschikt maakt aan een tracé-visie van een stedenbouwkundig adviseur met een heel andere opdracht. Een echte raad zegt wat ze wil en de stedenbouwkundige past moeiteloos de schets aan. West8 heeft dat al laten zien, want op 2 november bij het stadsgesprek in de kazerne toonden ze een schets voor een fietsverbinding Centrum/Visio-Oost/Raamdal door het Stoofpark via een nieuwe brug (route 4) en enkele weken later was het tracé in een nieuwe schets ineens verlegd naar een door de LPG voorgesteld fietspad in de Jan Luijkenstraat! Om gewoon te besluiten dat die brug er moet komen, opdracht voor uitwerking te geven aan het College en daarmee perspectief te bieden aan ouders en buurtbewoners, daarvoor vindt de Raad het te vroeg. Wat een treurnis!
Frans Smulders
Fractie Trots Liberaal

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties