Grave

Jaarstukken 2016

Grave heeft 'verklaarbaar tekort' van ruim 7 ton

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Het college van B en W van de gemeente Grave heeft het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening 2016 vastgesteld. Wethouder Joon (foto) van Financiën is ondanks het negatieve financiële resultaat over 2016 positief: “Ondanks het tekort over 2016 ziet het college veel positieve ontwikkelingen op verschillende terreinen.” Beide documenten zijn aangeboden aan de gemeenteraad, die de stukken op 4 juli behandelt.

Na positieve resultaten in de jaren 2013-2015 (respectievelijk 160.000, 86.000 en 859.000 euro), laat de jaarrekening over het jaar 2016 een negatief resultaat zien van 726.558 euro. Een groot deel van de overschrijdingen heeft een incidenteel karakter, is voor gereserveerd en of niet beïnvloedbaar.
“De gemeenteraad heeft in 2016 bijvoorbeeld een deel van de rijksmiddelen die werden ontvangen voor de uitvoering van de jeugdzorg (448.000), ondergebracht in een zogenoemde bestemmingsreserve”, aldus wethouder Joon. “In ons jaarrekeningresultaat lijkt jeugdzorg dus negatief, maar feitelijk is dat niet zo. We ontvangen het geld en reserveren een deel. Verder kon een grondverkoop waarmee in 2016 rekening gehouden was nog niet worden afgerond. Dit gebeurt in 2017. Een nadeel in 2016 dus, maar een voordeel in 2017. Ook werden we geconfronteerd met een verplichte storting in de pensioenvoorziening voor (voormalig) wethouders en de salariskosten van de voormalige griffier, en viel de algemene uitkering van het Rijk lager uit dan geraamd. Dit laatste met name vanwege plotselinge sterkte afname van het aantal asielzoekers ten opzichte van de oorspronkelijke verwachting. Deze posten zijn samen met het genoemde bedrag van jeugdzorg al goed voor ruim een miljoen euro.”

Jaarverslag
Tijdens de behandeling van de Begroting 2016 heeft de gemeenteraad van Grave besloten dat er - los van het budget voor ‘Historisch Grave’ - geen nieuwe beleid zou worden voorgesteld. Om risico’s in het sociaal domein - onder andere de jeugdzorg - op te kunnen vangen werden twee bestemmingsreserves ingesteld. Verder wilde de gemeenteraad inwoners nog directer betrekken bij (en verantwoordelijk maken voor) hun eigen woon- en leefomgeving en zou worden geïnvesteerd in de bestuurlijke slagkracht van de gemeente Grave, via de samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio (bijvoorbeeld de samenwerking in het Land van Cuijk, Agrifood Capital en de verschillende gemeenschappelijke regelingen).

Wethouder Joon kijkt terug op veel positieve ontwikkelingen in 2016: “We hebben een aantal kleine, maar zeker ook grote verbeteringen kunnen doorvoeren. In het sociaal domein bijvoorbeeld, waar de geboekte vooruitgang werd beloond met positieve beoordelingen in het ‘Cliënt-Ervaringsonderzoek WMO’ en met een compliment van FNV Zorg en Welzijn over de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor huishoudelijke hulp. En op het gebied van leefbaarheid is in samenwerking met verenigingen het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Met de wijk- en dorpsraden zijn afspraken gemaakt over dorpsplanningen en in het kader van de directe betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving zijn de eerste pilots gestart voor het beheer van openbaar groen door buurtbewoners. Ook hebben we samen met de wijken verder gekeken naar de uitvoering van het speelplekkenbeleid.”

De toename van het aantal asielzoekers - en de daardoor verhoogde druk op het plaatsen van vergunninghouders - heeft de gemeentelijke organisatie extra belast. Desondanks werd de door het Rijk opgelegde taakstelling gehaald.
Op het gebied van woningbouw ziet Joon veel positieve ontwikkelingen: “De woningbouw in de kernen gaf in 2016 een positief beeld. Zo werd het Oranjebastion in ontwikkeling genomen en wordt in de Stoof de laatste hand gelegd aan de realisatie van een zorgcomplex. Het Hof van Esteren is in ontwikkeling en ook in de dorpen Gassel en Velp is een versterkt perspectief voor woningbouw waar te nemen. Ook heeft de gemeente op het gebied van sociale woningbouw Grave goede prestatieafspraken kunnen maken met de woningbouwcorporaties.”

Het door de gemeenteraad uitgesproken belang van investeren in ‘Historisch Grave’ als economische pijler heeft geresulteerd in concrete successen. Samen met de inwoners van de gemeente is het bureau West8 aangetrokken om een visie op de vesting op te stellen. Joon: “De resultaten hiervan worden in 2017 verwacht. Vooruitlopend op deze visie zijn we in de gracht aan de Lovendaalsingel gestart met het terugbrengen van de historische contouren van het bastion en het ravelijn. Verder hebben we belangrijke stappen gezet in de herontwikkeling van de Generaal de Bonskazerne en de Drie-eenheid in Velp. Ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben samen met de gemeente Grave het belang van de promotie van (Historisch) Grave omarmd, zoals blijkt uit diverse initiatieven, waaronder verschillende pop-up stores en een gezamenlijk logo. Al met al wat het college betreft veel positieve ontwikkelingen voor onze gemeente en haar inwoners.”

|Doorsturen

Cindy

2017-05-20 11:43:23

Vreemd verhaal die grondverkoop. Dat is toch ook incidenteel? Gaat de gemeente dan in de toekomst ieder jaar hetzelfde stuk grond steeds opnieuw verkopen om de begroting sluitend te krijgen?

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties