Grave

Grave, Cuijk en Mill maken meerjarige woningbouwafspraken met Mooiland

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Het gezamenlijk realiseren van voldoende en goede huurwoningen voor iedereen die dat nodig heeft, met extra aandacht voor beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn de belangrijkste wonen- en woningbouwambities die de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen met woningcorporatie Mooiland - en de betrokken lokale huurdersbelangenverenigingen - de komende jaren hebben. Donderdag 12 december ondertekenden zij hiervoor de zogenoemde ‘Raamovereenkomst en prestatieafspraken’ voor de jaren 2020-2022.

Ben Peters (wethouder Volkshuisvesting en Wonen gemeente Grave), Anne Wilbers (bestuurder woningcorporatie Mooiland) en Tiny Caris (voorzitter Locale Bewoners Raad) ondertekenen de overeenkomst.

De afgelopen jaren hebben de drie gemeenten en Mooiland intensief met elkaar samengewerkt. De partijen kwamen daarbij tot gemeenschappelijke inzichten over de koers voor de komende jaren. Dit vormde een voldoende stabiele basis voor afspraken en ambities op het gebied van wonen en woningbouw, die voor het eerst niet voor één jaar, maar voor meerdere jaren werden vastgelegd. Hoewel de afspraken voor drie jaren gelden, zullen deze wel jaarlijks worden geëvalueerd en geconcretiseerd naar een werkagenda voor het volgende jaar. De ‘Raamovereenkomst en Prestatieafspraken’ richt zich per gemeente op vijf thema’s: samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en de sociale opgave.

Samenwerking
De ondertekenende partijen werken de komende jaren samen in een partnerschap. Dit betekent onder andere dat alle partijen steeds het gemeenschappelijke doel nastreven, elkaars positie en inbreng in het partnerschap respecteren en elkaar aanspreken op het eventueel niet nakomen van gemaakte afspraken.

Beschikbaarheid
De komende jaren moeten er voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen geboden worden. Daarbij willen de ondertekenaars recht doen aan de woonvraag van bijzondere doelgroepen, zonder daarbij de kans van reguliere woningzoekenden te verminderen. Dit wordt onder andere bereikt door de huidige woningvoorraad op peil te houden of (waar noodzakelijk en mogelijk) licht uit te breiden. Daarnaast worden er in principe tijdelijk geen huurwoningen meer verkocht, behalve in de Cuijkse wijk De Valuwe ten behoeve van de revitalisering aldaar.

Betaalbaarheid
De ondertekenaars willen de woonlasten de komende jaren niet of slechts gering laten stijgen en zoveel mogelijk voorkomen dat er bij huurders betalingsachterstanden ontstaan. Om de betaalbaarheid van huurwoningen te garanderen, houdt Mooiland de komende jaren onder andere minimaal 80% van de woningvoorraad beschikbaar voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag. Voor het betaalbaar houden van woonlasten beschikken de gemeenten over voorzieningen voor inwoners met een minimuminkomen, zoals de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. Betalingsachterstanden moeten worden voorkomen door in het Land van Cuijk te blijven samenwerken aan schuldhulpverlening bij een huurachterstand.

Duurzaamheid
In 2050 moet de woningvoorraad energieneutraal en circulair zijn en in 2030 willen de gemeenten in het Land van Cuijk klimaatbestendig zijn. Hiervoor wordt onder andere een ‘duurzaamheidsakkoord’ voor het Land van Cuijk afgesloten, waarin afspraken en concrete acties zijn opgenomen over landelijke-, gemeentelijke- en corporatiedoelstellingen op het gebied van energie en klimaat, circulariteit en biodiversiteit. Verder streeft Mooiland voor haar woningvoorraad naar een gemiddeld energielabel A in 2030 en zullen de drie gemeenten Mooiland nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van de warmtevisie, die in beeld brengt wanneer en hoe wijken en dorpen van het aardgas afgaan.

Sociale opgave
Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, willen vaak in hun wijk of dorp kunnen blijven wonen. Hiervoor moeten passende woningen worden aangeboden, die aansluiten bij de behoeften van bewoners. De gemeenten, Mooiland en de huurdersbelangenverenigingen zetten zich de komende jaren ook in voor een leefbare woonomgeving, waar mensen respectvol met elkaar en de woonomgeving omgaan. Gezamenlijk delen huurders, gemeenten, Mooiland en alle relevante maatschappelijke partners de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van woonoverlast, onrechtmatig bewonen en illegale activiteiten. Om dit alles te bereiken werken de ondertekenaars bijvoorbeeld samen aan bewustwording onder inwoners rondom ‘ouder worden’, wordt het mogelijk gemaakt om bestaande woningen aan te passen (bijvoorbeeld via het gemeentelijk Wmo-beleid) en biedt Mooiland in het Land van Cuijk preventieve woonbegeleiding (proef woonopvang in Boxmeer). Om de leefbaarheid in wijken en dorpen te verbeteren, werken de ondertekenaars samen aan het vroegtijdig aanpakken van (sociale) problemen en ondermijning. Ook zetten de gemeenten en Mooiland zich in voor een schone en veilige leefomgeving, waarbij de gemeenten een taak hebben in de openbare ruimte en Mooiland elk jaar geld investeert in leefbaarheidsactiviteiten.

Gemeente Grave
De gemeente Grave heeft met Mooiland afspraken gemaakt over wonen en woningbouw. Ook de Locale Bewoners Raad Grave (huurdersbelangen) - betrokken bij de totstandkoming van de afspraken - heeft de overeenkomst ondertekend. Voor de gemeente Grave zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

• Mooiland streeft naar een woningportefeuille van circa 1.050 sociale huurwoningen in 2030. Om de sociale woningvoorraad op peil houden, bereidt Mooiland de bouw van circa 70 sociale huurwoningen in de kern Grave voor.
• In de kern Grave bouwt Mooiland 41 nieuwe sociale huurwoningen (nul-trede appartementen Oliestraat/Prinsenstal) en bereidt de bouw van circa 30 woningen (nul-trede woningen Visio-Oost, nabij brede school) voor.
• De gemeente Grave en Mooiland verkennen mogelijkheden om in de toekomst nog 20 tot 25 nieuwe sociale huurwoningen in de kern Grave toe te voegen.
• Er wordt een themabijeenkomst ‘Toekomstige woonvraag ouderen’ georganiseerd, waarin onder andere wordt ingezoomd op de uitkomsten van het regionale woonwensenonderzoek. Zo nodig worden maatregelen geformuleerd.
• Mooiland neemt deel aan de projectgroepen van de oplosagenda Beschermd Wonen “Welkom Thuis in de Wijk” (Wet Maatschappelijke Opvang).
• Mooiland biedt in 2020 ruimte voor maximaal 5 extra woningen voor de CGM-gemeenten in het kader van de uitstroom uit de Wet Verplichte GGZ, mocht de bestaande 20-woningen regeling hier niet voldoende ruimte voor bieden.
• Mooiland geeft, samen met zorgpartijen, invulling aan het proefproject ‘Wonen, Zorg en Welzijn’ in Boxmeer. In dit proefproject plaatst Mooiland in Boxmeer 5 tijdelijke units voor maximaal 10 jaar.
• De samenwerking rondom de ‘Proeftuin Cuijk’ wordt voortgezet en uitgebreid in de CGM-gemeenten.
• De gemeenten in de regio stellen een ‘Beleidskader woonwagens en standplaatsen’ op. Mooiland wordt hierbij betrokken. Hierna maken zij met Mooiland nadere afspraken over de invulling, uitvoering, rollen en taakverdeling.

De volledige ‘Raamovereenkomst en Prestatieafspraken 2020-2022’ is te vinden op www.grave.nl

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties