Grave

VVD-leiders Theo Lemmen en Rob Bannink:

'Geen aanleiding om zelfstandigheid van Grave op te geven'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Vlak voor de finale beslissing over de toekomst van Grave willen wethouder Theo Lemmen en VVD-fractieleider Rob Bannink nog wat laatste uitleg verschaffen.

Theo Lemmen (links) en Rob Bannink.

Rob Bannink: "Onder het motto 'Gemeenten staan dichtbij de inwoners' werd door het Rijk jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning bij de gemeenten ondergebracht. Met een budget dat ontoereikend bleek te zijn voor de gemeente Grave en tweederde van alle gemeenten. Met als gevolg tekorten op de begroting. De VNG heeft het Rijk al aangegeven dat de grens is bereikt en dat gemeenten dit niet trekken. In de totale begroting van Grave, 31 miljoen voor 2021, zit ongeveer 3 miljoen 'vrije' bestedingsruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld de subsidies. Door die eerdergenoemde tekorten in het sociaal domein, maatschappelijk werk en zorg en jeugd, zijn we in Grave genoodzaakt deze te betalen uit deze vrije bestedingsruimte, of uit onze spaarpot. Andere mogelijkheden zijn de bestaande lokale belastingen te verhogen of overwegen om aanvullende belastingen in te voeren, zoals toeristenbelasting of het heffen van parkeergelden”.

Theo Lemmen: "Er is geen aanleiding om de zelfstandigheid van Grave op te geven. De dienstverlening blijft van hetzelfde niveau door gebruik te maken van het huidige ambtelijk apparaat, dat versterkt wordt met ambtenaren uit Boxmeer en St. Anthonis. Afstand van het bestuur, burgemeester en wethouders, raadsleden (37) wordt groter naarmate de gemeente groter wordt. De nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt nu al bijna 30 kernen en ruim 80.000 inwoners. Dat betekent 1 raadslid per 2.200 inwoners. In een gemeente als Grave staan het bestuur en de raadsleden (15) dicht op de inwoners (12.500). Dat is dus 1 raadslid per ruim 800 inwoners. Om nog maar te zwijgen van de bereikbaarheid van wethouders voor inwoners. Waarom zou je dan je zelfstandigheid opgeven?"

"Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er geen eenduidige conclusie is te trekken over de voor- of nadelen van herindelen. Een herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand. Na herindeling dalen de uitgaven niet en het voorzieningenniveau wordt ook niet beter. De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld afvalverwerking. Op de kerntaak van afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie. Waar men spreekt over kernendemocratie zeggen wij: dat is oude wijn in nieuwe zakken. Onze huidige dorps- en wijkraden leveren een prima prestatie om de leefbaarheid op een hoog niveau te behouden, de ambities zijn bewonderingswaardig. Het doel van zowel de huidige vorm als een kernendemocratie is hetzelfde: inwoners betrekken bij de leefbaarheid van hun omgeving. Denk aan verkeer, inrichting van de straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, zorg, onderwijs en duurzame energie. Bij een goede kernendemocratie horen wat ons betreft dan ook verantwoordelijkheden en budgetten. Maar neigt dat niet weer te veel naar een nieuwe, ongewenste bestuurslaag? Als bestuur houden we graag de regie in handen, willen we samenwerken, verbonden en betrokken, om de gemeente Grave in vorm houden. Kleinschaligheid die garant staat voor overzicht, herkenbaarheid en geborgenheid. Samen Sterker Verder."

|Doorsturen

E. Harbers, Grave

2021-03-11 16:17:57

Is dit een objectief nieuwsartikel of een ingezonden stuk van dhr. Klooté? Ik zie het verschil namenlijk niet meer.

H. Satter

2021-03-12 10:14:46

De Graafse VVD is wel erg ver afgedreven van het echte liberalisme. Lees het Liberaal Manifest nog eens over de bestuurlijke drukte in NL. Maar lees vooral de onderzoeken die gedaan zijn naar de bestuurskracht van Grave, zoals het rapport van Partners en Pröpper, Berenschot en de Brabantse Bestuursscan. Conclusie van deze rapporten is dat Grave financieeel en bestuurlijk uiterst kwetsbaar is en zelfstandigheid niet duurzaam is. Ze zijn vermoedelijk weggestopt in een diepe lade.

Lees vooral ook nog eens de burgerpeiling in Waar staat je gemeente. Daar zijn de burgers aan het woord. Op nagoeg alle onderdelen scoort Grave lager dan het landelijk gemiddelde, zoals Groenonderhoud, Communicatie, Burgers betrekken. Grave heeft burgers niets te bieden.

Jullie pleidooi is een opsomming van het gekende rijtje argumenten met als basis burgers bang maken en misleiden. Het is volstrekt visieloos en verraadt het niveau van het VVD-smaldeel in Grave.

Hoe ziet een zelfstandig Grave er straks uit met ingehuurde ambtenaren en geen geld in kas? Welke plannen zijn er? Misschien kunnen jullie dat in de volgend editie van deze krant de burgers eens uitleggen.

Neelie

2021-03-12 10:29:53

Tjonge jonge, het referendum komt er aan en alles wordt uit de kast gehaald om de graafse burger over te halen om JA te stemmen.

Bovenstaand verhaal is in mijn ogen juist een reden om NEE te stemmen. Kerndemocratie in Grave betekent flinke bezuinigingen op 'verkeer, inrichting van de straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, zorg, onderwijs en duurzame energie'.

Bovendien lijkt me de bekwaamheid van de raadsleden belangrijker dan het aantal inwoners per raadslid.

Louis Sparidans

2021-03-12 11:50:15


Freddy, Freddy toch!

Voor welk karretje heb je je nu weer laten spannen. Natuurlijk mag je je eigen mening hebben, zeker waar het gaat over de toekomst van Grave. Dat recht heb ik ook.

Maar om je nu in dienst te stellen van een politieke partij om van daaruit propaganda te gaan bedrijven, dat past mijns inziens niet in je functie bij de Arena.

Iedereen kent intussen wel de heer Lemmen, de wethouder die ‘Kunst in het Kerkje’ pas nog de nek heeft omgedraaid. Zoiets staat haaks op wat hierboven wordt beweerd.

En de heer Bannink maakt een lachertje van de landelijke VVD, die onlangs nog in de Tweede Kamer zowel de Regering als de Provincie opriep om Grave uit het financiële en bestuurlijke slop te halen én zo spoedig mogelijk bij de fusie in het Land van Cuijk te betrekken.

Verder Freddy, er kloppen nog een aantal dingen in je verhaal helemaal niet. Je hebt je wat laten wijsmaken. Beide heren verkopen graag leugens op financieel gebied of ze snappen een aantal dingen zelfs niet. Ik weet niet wat het ergste is, maar het deugt geen van beide.

Grave gaat er financieel wel degelijk op vooruit als ze zich aansluiten bij het Land van Cuijk.
Het is een leugen om te stellen dat ‘een herindeling geen enkele invloed heeft op de overheidsfinanciën’. Een grotere gemeente, met méér inwoners, krijgt per inwoner wel degelijk méér geld van het Rijk!
Ook om meer werk te kunnen maken van kernendemocratie.

Ga de verschillende wijk- en dorpsraden eens interviewen, hoe ze over het al dan niet zelfstandig blijven van de gemeente Grave denken. Dan zullen je ogen open gaan!

Tot slot Freddy, hou op met het verkopen van kletskoek! De meeste inwoners van Grave hebben je wel dóór. Je bewijst er de Arena geen dienst mee, en de gemeente Grave nóg minder!

Louis Sparidans

Freddy

2021-03-12 15:02:16

Louis, Louis,

Je snapt er niets van hoe het bij een krant werkt. Ik krijg opdracht van mijn baas om een interview te doen. Wat ik opschrijf is de mening van de geïnterviewden. 

Als ik de opdracht krijn om een 50-jarig huwelijk te verslaan, doe ik dat ook en laat de mensen hun verhaal vertellen. Een column is van mij.  Daarin heb ik de vrijheid om te schrijven wat ik wil. Dat is een goed gebruik in Nederland.

Prettig weekend, Louis, en lees eens wat columns.

Louis Sparidans

2021-03-12 15:39:51


Dankjewel Freddy.
Vele jaren geleden, ik woonde toen nog niet eens in Grave, heb ik eveneens vaak voor een krant op freelancebasis geschreven.

Waar ik toentertijd anderen citeerde, liet ik nooit na om ook mijn eigen mening weer te geven. Ik vond zélf dat zoiets bij een column hoorde.

Een column is iets persoonlijks, vind ik.

Maar verschil in opvattingen mag er uiteraard zijn.
Ook voor jou een goed weekend!

H. Satter

2021-03-12 16:04:56

Beste Freddy,

Je zegt dat je opdracht hebt gekregen voor je verhaaltje. Ik ben benieuwd van wie je deze opdracht heb gekregen. Je hoofdredacteur mag ik aannemen. Als dat zo is, is dat heel erg kwalijk. Hij had dan ook de opdracht moeten geven om bijvoorbeeld het CDA te bevragen als voorstander van herindeling.Bovendien had je zo'n opdracht kunnen weigeren of zelf het initiatief kunnen nemen voor een tweeledig interview. Gelet op de wijze waarop je volkomen kritiekloos de Graafse coalitie door dik en dun steunt, maakt je tot een propagandist van de coalitie, zoals je dat ook deed in je laatste column LVC.

Verschuil je liever niet achter je opdrachtgever. Dat is slecht voor de krant.

Theo Lemmen

2021-03-12 16:58:44

Beste heer Sparidans,

Meestal kan ik de behoefte te reageren wel bedwingen. Totdat er baarlijke nonsens geschreven worden. Nu wordt dat helaas wel vaker gedaan. Maar nu gaat het over een besluit inzake Kunst in het Kerkje. Deze stichting is door mij niet de nek omgedraaid. Ik heb alleen ervoor gezorgd, dat het Vincentiuskerkje weer beschikbaar komt voor alle inwoners van Grave, zoals de gemeenteraad al enkele jaren geleden besloten heeft. 
Mij verwijten dat ik besluiten van de gemeenteraad uitvoer vind ik laag bij de grond. 

Jan Opsteegh

2021-03-12 17:18:28

Prachtig verhaal, echt waar. Je zou bijna overstag gaan en alsnog “JA” stemmen.  Jammer dat gaat niet gebeuren.  VVD onwaardig verhaal.  Kosten betalen uit de spaarpot van Grave voor een aantal opgesomde zaken lijkt wel een beetje overdreven.  Wethouder Henisch had in het keukenlaatje nog een potje gevonden voor de Bibliotheek problemen op te lossen. Hoe is het mogelijk dat een interim Wethouder van financiën dat niet wist?? Misschien ligt er ook nog wel ergens een potje om de onzinnige hondenbelasting op te heffen.  Het item toeristenbelasting en heffing op de vrije camperplaatsen is vorig jaar al als voorstel ingediend door het CDA, maar het college vond het niet nodig om daar iets mee te doen. Dus waarom nu wel?? Omdat het van de VVD komt?? Er is en klein rekenfoutje gemaakt en de slimmeriken geven tevens aan hoe het kosten plaatje eruit ziet per inwoner om de raad en college te onderhouden. 

Aangepast rekenvoorbeeld: Grave, 12.500 inwoners is in werkelijkheid per 1 raadslid ,12500 : 8 = 1562 inwoners. Waarom 8? Nou omdat de 7 oppositie leden niet mee tellen.

Kosten overzicht raadsleden:  Grave, 12500 inwoners , 15 raadsleden, dus 800 inwoners dragen de kosten voor 1 raadslid. Land v. Cuijk i.o.: 80.000 inwoners, 37 raadsleden, dus 2200 inwoners dragen de kosten voor 1 raadslid.

Kostenoverzicht college van B & W: Grave, 12500 inwoners , 4 leden B & W, 3125 inwoners dragen de kosten voor het college.  Land v. Cuijk i.o.: 80.000 inwoners, 4 leden B & W,20.000 inwoners dragen de kosten voor het college. Dus wil je lasten verlichting voor de inwoners, doe je voordeel. Als bestuur houden jullie graag de regie in handen, willen jullie samenwerken, verbonden en betrokken zijn, om de gemeente Grave in vorm houden. (Grave is meer als het oude binnenstadje) Denk daarbij aan de reactie betreffende volle vuilcontainers, de protestborden Tolschestraat 36, tonen wel aan hoe betrokken het bestuur is bij de bewoners. Kleinschaligheid die garant staat voor overzicht, overzicht?? Waarover? Voor herkenbaarheid word wel gezorgd, er zijn maar weinig gemeentes die op dergelijke wijze zo goedkoop aan een PR stunt komen. En landelijke bekendheid krijgen. Het nieuwe toekomstige bestuur van Land v. Cuijk straalt nu al meer vertrouwen en deskundigheid uit dan Grave. Daar word wel eerst serieus gekeken naar een overeenkomst (DVO) hoe er met het gemeenschapsgeld word besteed.

Louis Sparidans

2021-03-12 18:58:56


Beste heer Lemmen. Ik stel uw reactie zeer op prijs.
Ik bestrijd evenwel uw opmerking dat ik baarlijke nonsens zou hebben geschreven ten aanzien van uw houding met betrekking tot ‘Kunst in het Kerkje’.

U hebt hen vreselijk in de kou laten staan. Ik denk daarbij vooral aan de vele vrijwilligers die bijna 40 jaar lang zich geweldig hebben ingezet voor ‘het kerkje’.

Het is juist, ik ken het raadsbesluit waarnaar u verwijst. Maar de gemeenteraad heeft u zeker niet meegegeven om zo bruut te handelen zoals is gebeurd.

Zoiets past een overheid niet!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties