Gassel

Werkzaamheden in het Gasselse Bos

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GASSEL - In het Gasselse Bos staan dit najaar enkele boswerkzaamheden gepland. Denk hierbij aan het kleinschalig vrijstellen, kappen en ringen van bomen. Het jaar daarop zullen nieuwe bomen en struiken geplant worden. In dit artikel leest u wat deze werkzaamheden inhouden en waarom deze worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden hebben hetzelfde doel: bijdragen aan een gezonder, afwisselender en structuurrijk bos.

De werkzaamheden in het Gasselse Bos maken onderdeel uit van het project LIFE Resilias. In hun bossen en natuurterreinen komen verschillende uitheemse planten- en diersoorten voor, ook wel exoten genoemd. Ongeveer 10% daarvan gedraagt zich invasief en verspreidt zich ten koste van lokale inheemse soorten. Dat kan een serieuze bedreiging zijn voor de biodiversiteit en daarmee het functioneren van het ecosysteem. LIFE Resilias laat zien hoe je dominantie van exoten kunt doorbreken. Dit gebeurt door de veerkracht en diversiteit van het hele ecosysteem te versterken.

Beleid voor bosbeheer
Het stimuleren van een gevarieerd bos met meer afwisseling en hogere natuurwaarden is hierbij het doel. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente Grave samen met beheerder Bosgroep Zuid Nederland een bosbeheerbeleid, gericht op het realiseren van een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarbij maakt beheerder Bosgroep Zuid Nederland zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos.

Markering met kleuren
Deze zomer krijgen de bomen waar later dit jaar iets mee moet gebeuren een gekleurde markering op de stam. Dat noemen we ‘blessen’. De kleur of plaats van de markering vertelt wat de bedoeling is:
• bomen die men moet gaan kappen krijgen een oranje markering op de stam.
• bomen die zijn aangewezen voor het netwerk van Oude, Aftakelende en Dode bomen (OAD) krijgen een blauwe markering. Deze bomen worden nooit meer gekapt.
• bomen die we gaan ‘ringen’, krijgen een oranje ‘R’ onderop de stam.

De selectie van de bomen gebeurt weloverwogen, waarbij we kijken naar de individuele bomen en de beoogde bosontwikkeling.

Ruimte realiseren door ‘dunnen’
Een van de werkzaamheden dit najaar is ‘dunnen’. Daarbij haalt men enkele bomen weg om ruimte te maken voor andere bomen. Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit namelijk ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Door te ‘dunnen’ kunnen de beste bomen op een goede manier uitgroeien. Ook vergroot het de structuurverschillen in het bos. Denk hierbij aan verschillen tussen open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Deze afwisseling maakt het bos aantrekkelijker voor vele planten- en diersoorten, maar natuurlijk ook voor recreanten die het bos graag bezoeken.

Aanplant van ontbrekende soorten
Op plekken waar ruimte komt, zullen we in het jaar daarop nieuwe bomen en struiken planten van verschillende soorten, zoals linde, haagbeuk, veldesdoorn, hazelaar en boskers. Dit zijn soorten die nu niet of nauwelijks in het bos voorkomen, maar hier wel van nature thuis horen. Door juist deze soorten terug te planten, neemt de soortenrijkdom in het bos toe.

Beheersbaar houden van exoten
Exoten als Amerikaanse Vogelkers en Amerikaanse eik kunnen zich massaal uitbreiden in de lichte omstandigheden die nu in het bos te vinden zijn. Het zorgen voor meer structuur en de aanplant van de ontbrekende soorten, maakt dat er minder licht valt op de bodem. Hierdoor krijgen de exoten niet de kans krijgen zich grootschalig te verjongen en hoeven ze niet bestreden te worden.

Zorgen voor oude bomen
We wijzen ook bomen aan die nooit meer worden gekapt en dus kunnen uitgroeien tot oude bomen. Deze bomen zullen uiteindelijk op natuurlijke wijze afsterven. Afstervende en dode bomen zijn bijzonder waardevol voor veel planten en dieren, waaronder insecten, paddenstoelen, mossen, korstmossen en vogels zoals spechten.

Het ringen van bomen
Om op korte termijn het aandeel dood hout in de bossen te verhogen, wijzen we ook enkele bomen aan om te ‘ringen’. Hierbij zagen we de bast aan de onderzijde van de stam door zodat de boom afsterft. Op die manier krijgen we ‘staande, dode bomen’ in het bos die versneld waardevol zijn voor de hierboven genoemde soorten. Niet alleen als voedselbron, maar ook als nestgelegenheid. De veiligheid van de bezoekers van het bos staat altijd voorop. Zo wijst men bomen om te ringen nooit direct langs de paden aan.

Deelnemen aan excursie
Om u als bezoeker of geïnteresseerde op de hoogte te brengen van de komende werkzaamheden in het Gasselse Bos, houdt de gemeente Grave een excursie in het bos. Tijdens deze excursie worden de werkzaamheden en het beheer van de bossen door de gemeente Grave en Bosgroep Zuid Nederland toegelicht en kunt u uw vragen met betrekking tot de werkzaamheden stellen. De excursie wordt gehouden op zaterdag 10 juli en start om 10 uur op de parkeerplaats aan de Heidestraat in het Gasselse Bos. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Om de huidige coronamaatregelen in acht te kunnen nemen, dient men zich van te voren aan te melden bij Heleen de Jonge: h.dejonge@bosgroepen.nl of 040-3034947.

Project LIFE Resilias is mede mogelijk dankzij de Europese Unie en heeft financiering ontvangen vanuit het LIFE-programma. Meer informatie over LIFE Resilias is te vinden op de projectwebsite www.resilias.eu.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties