Grave

Algemene beschouwingen over de Kadernota 2019–2022

'En voorts zijn wij van mening dat jullie allemaal geweldige mensen zijn'

Door Freddy Klooté
Boudewijn Schaveling.

GRAVE - Uit het voorstel van het college van de gemeente Grave: “In lijn met het beleid van de afgelopen jaren bieden wij een kadernota aan waarin alleen de autonome ontwikkelingen financieel zijn vertaald. Dit zijn de ontwikkelingen die het gevolg zijn van eerdere raadsbesluiten dan wel van de wet- en regelgeving van hogere overheden. Daarnaast presenteren wij u per programma een aantal nieuwe ontwikkelingen”. Het was vorige week donderdag aan de raad om hun mening over die Kadernota te geven.

Astrid Bannink mocht voor de LPG het spits afbijten. Ze kwam even terug op de opiniepeiling over de wel/niet zelfstandigheid van Grave: “Die laat zien dat ruim driekwart van onze inwoners een herindeling tot één gemeente Land van Cuijk niet ziet zitten. Daar waar bijna de helft de voorkeur heeft om zelfstandig te blijven is er ook ruim éen derde die een kleinere herindeling met de CGM-gemeentes als voorkeur heeft. We sluiten echter de ogen niet voor de uitslag van de peiling en zullen in de komende raadsperiode nader onderzoeken wat de consequenties zijn van de keuze “zelfstandigheid” of “herindelen tot CGM-gemeente”. Ze besloot dat de LPG alleen zal meewerken aan die eventuele kleine herindeling als uit analyses blijkt dat dit voordelen biedt aan de gemeente Grave en haar inwoners.

Rob Bannink (VVD) had speciaal de financiën bekeken: “Zoals de jaarrekening onlangs heeft laten zien dat we als gemeente Grave meer uitgeven dan dat er aan inkomsten binnenkomt dienen we als gemeente er voor te zorgen dat er wordt bezuinigd op de uitgaven en/of zorg wordt gedragen voor structurele inkomsten om de uitgaven te kunnen dekken. Het college heeft aangegeven zelf met voorstellen te komen voor de noodzakelijke bezuinigingen die we als Grave structureel dienen te realiseren. Tevens zijn we benieuwd of het college zelf komt met voorstellen voor hogere structurele inkomsten. Inkomsten komende uit bijvoorbeeld de belastingen en leges worden met 2% verhoogd. De 2% is echter op basis van een vastgestelde indexering of inflatieontwikkelingen. In de paragraaf financieel beleid op hoofdlijnen tekent zich duidelijk af welke structurele tekorten er in programma 2, Openbare Ruimte € 325000,- en in programma 5, Maatschappelijke Zaken € 275000,- er de komende jaren worden verwacht. Duidelijk wordt aangeven dat dit autonome ontwikkelingen zijn, zoals reeds eerder benoemd, dit zijn de niet-uitstelbare en onontkoombare ontwikkelingen, waaronder wettelijke nieuwe taken en ontwikkelingen naar aanleiding van eerder genomen raadsbesluiten. Ook zien we dat voor de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien een flink tekort weergegeven is met name in het komende jaar”.

Boudewijn Schaveling (D66) had, als debutant, een goed onderbouwde inleiding. Laat ik er niet de financiën, waar hij zich zorgen over maakte, maar de historische binnenstad en het toerisme uitpikken: “Bij het trekken van toeristen hoort voor D66 ook zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad. Zorg voor bedrijvigheid en los de leegstand op. Onze suggestie: Maak hier actief én proactief werk van door ondernemers te betrekken. Wij pleiten voor het aantrekken van ambachtelijke bedrijvigheid nieuwe stijl aansluitend op ontwikkelingen in Eindhoven (IT, design) en beroepsopleidingen in de regio (ROC). Dat vraagt om een goed vestigingsklimaat. Hiermee wordt de leegstand tegen gegaan; historische panden kunnen zo een moderne, nieuwe bestemming krijgen. We zien dit punt graag terugkomen op de agenda”. Zijn slotwoorden vielen in goede aarde: “En voorts zijn wij van mening dat jullie allemaal geweldige mensen zijn”.

Keerpunt 2010, bij monde van de altijd recht-voor-zijn-raap sprekende Ben Litjens, was niet bijster tevreden over de Kadernota: “Volgens Keerpunt 2010 is het gehele financiële beleid van de gemeente Grave geen pruimtabak waard. Pruimtabak is een tabakssoort, waar je een tijdje op kauwt en daarna uitspuugt. Zo beleef ik ook deze Kadernota en alle eerdere financiële beleidsstukken. Mooie voornemens die uiteindelijk nooit gerealiseerd worden. Je kauwt erop, het smaakt op den duur niet, daarna ontaardt het in een dikke teleurstelling. Telkenjare zie je bij de behandeling van de opvolgende Begroting en Rekening dat er weinig is gerealiseerd en er altijd flinke tekorten zijn ontstaan”.

Hennie Bongers van de gelijknamige Lijst: “Wanneer we naar de Kadernota kijken worden we daar om meerdere redenen niet vrolijk van. Deze Kadernota is weinig florissant vanwege de lage ambitie die dit college laat zien. Diverse speerpunten bij de verschillende programma’s komen rechtstreeks uit de vorige kadernota of zijn voortzetting van bestaand beleid. Dan hebben wij het over:
Laagdrempelige informatie; Het aanpakken van criminele ondermijning; Gebiedsgerichte- en objectgerichte controles; Wateroverlast bij extreme regenbuien voorkomen; Project “Historisch Grave” realiseren; Professionaliseren promotie van Grave; Herontwikkeling Bonskazerne; Cultuur; Onderwijsachterstandenbeleid; Degelijk maatschappelijk beleid. en natuurlijk: de bestuurlijke toekomst van Grave”.

Alex van Megen (CDA): In de zorg draait alles om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase in goede handen krijgen en op het juiste moment de beste hulp krijgen. De druk is hoog. Druk op zorgverleners, op mantelzorgers, op de beschikbare middelen. Het is lastig om aan de ene kant grip te krijgen op de kosten en aan de andere met raad en daad klaar te staan als iemand hulp nodig heeft. Toch moeten we daar een modus voor vinden. Hierin staat echter altijd de menselijke maat - en dus: maatwerk - voorop. Investeren in preventie is vanzelfsprekend. Wel is extra aandacht voor ouderen de komende jaren nodig. Zij moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor henzelf en voor degenen die voor hen zorgen. Eenzaamheid is een groeiende zorg in onze samenleving. Het kabinet gaat met gemeenten en maatschappelijke organisaties succesvolle projecten uitwisselen en de aanpak op lokaal niveau bevorderen. Wij zijn benieuwd hoe dat voor onze gemeente uitpakt”.

Jacques van Geest (VPGrave) sloot de rij sprekers: “Het proces van programma- en collegevorming was verbijsterend. Het CDA was ineens vergeten dat het voornemens was niet meer met de LPG in zee te gaan en koos voor de weg van de minste weerstand door de wens van een deel van de raad te negeren eerst over een raads- en collegeprogramma te praten alvorens over te gaan tot collegevorming. De inzet van het CDA tijdens de campagne werd snel verlaten en de partij voegde zich naar de wensen van de LPG. Wederom bleef Progressief Grave buiten beeld. De LPG blufte en won, het CDA was binnen en de rest bleef buiten. Dat vervolgens nagenoeg alle te vergeven functies in handen vielen van vertegenwoordigers van de coalitie sluit de oppositie af van de dagelijkse politieke gang van zaken. Toppunt in de toedeling van functies aan bevriende fracties was de verkiezing van het enige raadslid van de VVD, de partij die de facto 2 zetels inleverde tot plaatsvervangend raadsvoorzitter. Pure machtspolitiek”.

Moties
Van de vier ingebrachte moties werden er drie aangehouden. De motie over de herontwikkeling van de Scheepswerf werd aangenomen. De raad droeg het college op om de regie op zich te nemen bij de herontwikkeling van dit gebied. De Kadernota werd bijna unaniem aangenomen. Alleen Ben Litjens stemde tegen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties