Grave

Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Bestuurder zijn van een vereniging of stichting

Door Leon Kersten

Veel mensen zijn naast hun gewone werkzaamheden ook nog actief in het vrijwilligerswerk. Een aantal is daarbij ook bestuurder van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging of wellicht van een goed-doel-stichting. Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid als bestuurder van een dergelijke vereniging of stichting?

Vereniging
De bestuurders van een vereniging moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen, zoals de inschrijving van de vereniging en henzelf als bestuurders van de vereniging bij de Kamer van koophandel. Iedere bestuurswisseling moet daar opnieuw worden aangemeld, zodat voor iedereen duidelijk is wie de vereniging vertegenwoordigt.
Als de vereniging statuten heeft die zijn vastgelegd in een notariële akte, heeft deze vereniging rechtspersoonlijkheid. Een van de gevolgen daarvan is dat in de regel niet de bestuurders zelf, maar (het vermogen van) de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade die de vereniging aanricht. De bestuurders van een dergelijke vereniging zijn dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk (dat wil zeggen: ieder voor het geheel aansprakelijk met hun eigen vermogen). Het is dus van belang om te bekijken of de statuten van uw vereniging wel notarieel zijn vastgelegd, anders kan een bestuurder dus wel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schade.
Als een vereniging bijvoorbeeld een huurovereenkomst afsluit voor het gebruik van een ruimte en door het toedoen van een van de leden ontstaat schade aan dat gebouw, komt de vraag ook op wie aansprakelijk is. Het lid dat de schade veroorzaakt, is veelal zelf aansprakelijk.
Maar ook het bestuur moet oppassen. Heeft het bestuur zich wel gedragen ‘zoals een goed huurder betaamt’? Heeft de bestuurder wel als ‘een goed huisvader’ voor het gebouw gezorgd en het gebruik daarvan bewaakt? Is een verzekering afgesloten? Bij een eventueel – verwijtbaar - tekortschieten kan de bestuurder toch ook zelf aansprakelijk gesteld worden, zelfs met zijn privé-vermogen.
Er geldt een collectieve aansprakelijkheid van het bestuur, als onbehoorlijk besturen schade voor de vereniging veroorzaakt en het bestuur daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Stichting
Het grootste verschil tussen een stichting en een vereniging is dat een stichting door één persoon kan worden opgericht en geen leden heeft, terwijl een vereniging moet worden opgericht door twee of meer personen, en leden telt. Bij de oprichting van een stichting wordt altijd een notaris ingeschakeld. Een stichting heeft dus altijd rechtspersoonlijkheid.
In de wet staat dat iedere bestuurder zijn bestuurstaak behoorlijk moet uitoefenen.
In de regel kan een stichting (haar vermogen) aansprakelijk worden gesteld door schade, vergelijkbaar met de vereniging met rechtspersoonlijkheid.
Als onbehoorlijk bestuur leidt tot schade voor de stichting en het bestuur daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is het bestuur collectief aansprakelijk. Als een bestuurder vooraf kon weten dat de stichting verplichtingen, die hij heeft aangegaan, niet kan nakomen is hij tegenover anderen persoonlijk aansprakelijk voor het plegen van een onrechtmatige daad, een wanprestatie of misleiding. De overige bestuurders kunnen ook privé worden aangesproken als gehandeld is op basis van een collectief bestuursbesluit.

Vragen?
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking.

Begrijpelijkerwijs zullen er de komende weken op onze kantoren in Grave en Mill geen gratis spreekuren meer zijn.

Mr Leon Kersten
Notaris en scheidingsmediator te Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10 Grave
0486-473941
notarisgrave@kerstenwilhelm.nl 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties